Facebook
Naziv: Kotarsko povjereništvo Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-15
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kotarsko poglavarstvo Kastav (1980 - 2010) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KpK (hrvatski)
Usporedni nazivi: Bezirks Obrigkeit Kastua (njemački)
Superiorita Distrettuale di Castua (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 13 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1752 - 1827
Arhivske jedinica: 7.80 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 61 kut.
Odgovornost: Kotarsko povjereništvo Kastav (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je nastao 1980. izdvajanjem gradiva iz fonda HR-DARI-19 (Kotarsko poglavarstvo Volosko).
Način preuzimanja: Preuzeto najvjerojatnije 1927. s ostalim gradivom Kotarskog poglavarstva Volosko.
Sadržaj jedinice: Fond najviše sadrži okružnice viših vlasti kojima se uređuje djelovanje uprave i drugih oblasti javnog života u vremenu nakon francuske okupacije Primorja te u vremenu tranzicije od feudalne ka modernoj organizaciji države. Brojnije su također zastupljene tiskane potjernice i oglasi vezani za istrage, prikupljanje pomoći i druga zbivanja na području cijelog Primorja i šire. Od lokalno relevantnih sadržaja za područje Kastavštine, Veprinštine, Mošćenica i Halubja fond sadrži spise o školstvu, epidemijama i organizaciji zdravstva, financiranju crkvenih tijela i građevnim zahvatima na crkvenim objektima, opise i istrage krivičnih delikata, spise o stanju poljoprivrede, obrta, pomorstva i trgovine, spise o područnoj organizaciji uprave te najviše spise o fiskalnim obvezama i prihodima fizičkih i pravnih osoba u kotaru. Fond sadrži i nešto gradiva Kastavske gospoštije (predspisi), devet oporuka iz razdoblja 1752/1827 te više sudskih predmeta. Od registraturnih pomagala sačuvana su samo četiri urudžbena zapisnika za godine 1817., 1819., 1824. i 1826.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na četiri serija, urudžbene zapisnike općih spisa, predspise, prezidijalne spise te opće i sudske spise. Predspisi te prezidijalni i opći spisi sređeni su prema urudžbenom broju dok su sudski spisi (devet oporuka i tri kutije raznih sudskih spisa) poredani kronološkim redom iza općih spisa iz 1827.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-15/SI - 1 Kotarsko poglavarstvo Kastav (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11681
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica