Facebook
Naziv: Izvanredni komesarijat Kastva (fond)
Signatura: HR-DARI-20
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: IkK (hrvatski)
Usporedni nazivi: Commissariato Straordinario di Castua (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 8 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1919 - 1921
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Izvanredni komesarijat Kastva (Kastav) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se prvi put spominje u arhivskom popisu "Kotarska oblast Volosko 1814.-1926." iz 1964. godine kao dio fonda Kotarska oblast Volosko. U tom popisu navedene su tri knjige i dvije kutije "Vanrednog komesara za Kastav" odnosno "Vanrednog komesara Kastav-Matulji" kao zasebne arhivske i fizičke jedinice. U arhivskom popisu "Kotarski kapetanat Volosko 1814.-1926." iz oko 1980. te u "Vodiču Historijskog arhiva Rijeka" iz 1980. gradivo Izvanrednog komesarijata Kastav prikazano je kao serija fonda Kotarsko poglavarstvo Volosko (HR-DARI-19). Konačno, u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima SR Hrvatskoj iz 1984. godine gradivo Izvanrednog komesarijata Kastva iskazan je kao zaseban fond. Interna oznaka DAR-a za fond je još uvijek ista kao i za fond Kotarsko poglavarstvo Volosko i druge fondove izdvojene iz te prvotno jedinstvene cjeline.
Način preuzimanja: Preuzeto najvjerojatnije 1927. s gradivom Kotarskog poglavarstva Volosko
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise i knjige. Opći spisi su 1919. razvrstani na deset, a 1920. na jedanaest razreda. Sljedeći naslovi razreda najbolje ukazuju na sadržaj općih spisa: 1. Aprovizacija, 2. Škole, 3. Putne isprave i dozvole, 4. Bilance, porezi i takse, 5. Veterinarstvo, 6. Zdravstvo, 7. Službenici i namještenici, 8. Javni red, 9. Dobrotvornost, 10. Stanovi - šumska šteta, 11. Informacije koje nemaju povjerljivi karakter. Izdvojeni predmeti sadrže popise siromaha, popise i prigovore na iskaze ratnih šteta, bonove za plaćanje stanarine, spise u svezi takse na vino, spise u svezi popravaka školskih zgrada, spise u svezi izbora, spise u svezi repatrijacija ratnih zarobljenika te popis općinara Kastva. Osim navedenog fond još sadrži zbirku proglasa iz 1919. godine, urudžbene zapisnike općih spisa te jedan urudžbeni zapisnik u svezi izdavanja putovnica
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Knjige su u inventaru prikazane prve, odvojeno od spisa. Od spisa su prvo prikazani opći spisi po godinama, a unutar godina po klasama. Na kraju su prikazani izdvojeni predmeti bez nekog reda. Zbirka proglasa iz 1919. i neki izdvojeni predmeti iz 1919. navedeni su na kraju popisa općih spisa iz 1919.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-19/P - 1 Kotarski kapetanat Volosko (popis)
DARI-19/V - 2 Kotarska oblast u Voloskom (vodič)
Opća napomena: U zbirnom arhivskom popisu za više fondova "Kotarski kapetanat Volosko 1814. - 1926." na fond Izvanredni komesarijat Kastva odnose se knjige br. 220 - 223 i kutije br. 850 - 855.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11686
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica