Facebook
Naziv: Gradsko poglavarstvo Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-23
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GpS (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 18 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 47.70 d/m
Tehničke jedinica: 184 knj. ; 455 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Poglavarstvo gradske općine Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi puta spominje u arhivskom popisu iz 1964. godine. Tada je, osim gradiva svog stvaratelja, sadržavao i gradivo svog slijednika (Općina Sušak 1941.-1945, fond 543) te gradivo nekoliko drugih stvaratelja s područja Sušaka i Bakra. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. fond obuhvaća i, do tada neevidentirano, gradivo svog prednika (Upravna općina Sušak 1888-1918, fond 542).
U publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska iz 1984. fond je ponovno vraćen u oblik iz 1964. godine. Tijekom arhivističkog sređivanja, koje je rezultiralo sumarnim inventarom 1998. godine, u fond je uvršteno gradivo Upravne općine Sušak 1888-1918, a iz fonda je izdvojeno gradivo Porezne uprave u Sušaku te formiran istoimeni fond (HR-DARI-748). Prethodno je 1996. godine izdvojeno gradivo Zemljišne zajednice Podvežica te pripojeno zbirnom fondu Zemljišne zajednice Hrvatskog Primorja (HR-DARI-304). Konačno, sukladno važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u RH, u sklopu priprema za izradu Pregleda arhivskih fondova i zbirka Republike Hrvatske (objavljen 2006.), iz dotadašnjeg fonda su izdvojeni fondovi Upravna općina Sušak 1888.-1918. (fond 542), Općina Sušak 1941-1945 (HR-DARI-543) i Gradski disciplinski sud I. stupnja - Sušak (HR-DARI-544). Tijekom popisivanja fonda Narodni odbor grada Rijeke 1948-1955 (HR-DARI-86) 2011. godine izdvojeno je iz tog materijala nekoliko svežnjeva, uglavnom, personalnih dosjea te interpolirano u fond Gradsko poglavarstvo Sušak.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto u tri navrata. Najprije je 11. veljače 1953. od Gradskog narodnog odbora Rijeka preuzet najveći dio fonda, potom je 6. prosinca 1993. od Skupštine općine Rijeka preuzeto desetak svežanja spisa (akvizicija 238) te 1999. manja količina gradiva od Sveučilišne knjižnice u Rijeci (akvizicija 271).
Sadržaj jedinice: Osim općih registraturnih pomagala (glavni urudžbeni zapisnici i pripadajuča kazala prezidijalnih, povjerljivih i općih spisa), fond sadrži još i kazala zapisnika sjednica Gradskog vijeća te registraturna pomagala Gradske blagajne i poreznog ureda, Gradskog računovodstva, kazalo zavičajnika A-H, imenik poslovnih knjižica i jedno kazalo popisa birača (slovo G). Od ostalih evidencija fond sadrži znatan broj računovodstvenih knjiga, izborne listine i popise birača, nešto poreznih i proračunskih knjiga te jedan registar društava, jedan našastar pokretnog i nepokretnog imetka, knjigu prometa stranaca i knjigu statistike 1935-1936.
Od važnijih sadržaja sačuvani su zapisnici sjednica Gradskog zastupstva odnosno Gradskog vijeća, zapisnici sjednica raznih gradskih odbora (bolničko-opskrbnog, gospodarskog i građevinskog, kupališnog, personalnog, poljoprivrednog, pravnog i upravnog odbora, odbora stipendijske zaklade Josipa Premroua, odbora za davanje mišljanja o molbama za otvaranje ugostiteljskih radnji te odbora za tržnicu i lokale). Najveći dio fonda čine opći spisi, cjelovito sačuvani za razdoblje 1925.-1941., koji dokumentiraju cjelokupnost društvene stvarnosti Sušaka kao pograničnog grada s vrlo dinamičnim socio-ekonomskim i demografskim promjenama. Potonje se ne odnosi na građevinske dozvole i neke druge građevinske predmete, koje je izdavao Gradski građevni ured Sušak (poseban fond HR-DARI-58).
Fond nadalje sadrži još prezidijalne spise, personalne dosjee službenika i spise o njihovim prihodima, spise o gradskim porezima i s njima povezane kupoprodajne i druge ugovore te proračunske i računovodstvene spise za grad i gradska poduzeća i ustanove. Fond također sadrži znatan broj izdvojenih predmeta, od kojih treba istaknuti: pravilnike, statute i popise društava i poduzeća, zapisnike glavnih skupština Udruženja zanatlija, Udruženja trgovaca i Udruženja ugostitelja, kolektivne ugovore za tvrtke, spise o gradnji spomenika kralju Petru Karađorđeviću, spise o Kupališnom povjerenstvu, spise o gradskom vodovodu, kanalizaciji i asfaltiranju ulica, spise o regulaciji Rječine s priloženim starijim nacrtima, sumarne iskaze imovine Gradskog poglavarstva, Gradskog muzeja, škola, župne crkve i Gradske biblioteke 1928., troškovnike raznih adaptacija 1927., spise o Carinarnici 1928., spise o javnim radovima, Poljoprivrednoj zadruzi Mrzla Vodica 1941., određivanje lokacije za spomenik "Piramida" 1937., spise o "Trsatskoj gradini", Ribljoj burzi 1940.-1941., Kaldrmskom fondu, izgradnji Narodnog doma ("Sušački neboder"). Fond sadrži i spise Suda dobrih ljudi te predmet spora Jagodnik - Grad Sušak.
Izlučivanju: nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na tri grupe gradiva - Knjige, Poglavarstvena vijeća i odbori te Spisi, koje su nadalje razvrstane u serije i podserije. Serije su oblikovane u neprekinutim nizovima za ovaj fond te za fondove Upravna općina Sušak 1888-1918 (HR-DARI-542) i Općina Sušak 1941-1945 (HR-DARI-543). Grupa gradiva Knjige sastoji se od 5 serija i više podserija (serija Pomoćne uredske knjige s podserijama Urudžbeni zapisnici i Kazala urudžbenih zapisnika, serija Gradska blagajna i porezni ured s podserijama Urudžbeni zapisnici i kazala i Ostale knjige, serija Gradsko računovodstvo s podserijama Opće evidencije, Glavne računske knjige i Glavne knjige - razne, serija Izborne listine i birački spiskovi te serija Ostale knjige): Grupa Poglavarstvena vijeća i odbori sastoji se od 2 serije (Zapisnici sjednica i Kazala zapisnika sjednica) a grupa Spisi ima tri serije (Prezidijalni spisi, Opći spisi i Ostali spisi - razni). Serije Ostale knjige i Ostali spisi - razni sastoje se od pojedinih, u inventaru taksativno nabrojenih, izdvojenih predmeta.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-23/P - 1 Gradsko poglavarstvo Sušak (popis)
DARI-23/SI - 1 Gradsko poglavarstvo Sušak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11689
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica