Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Veli Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-104
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MNOVL (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 52 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 0.84 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 7 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Veli Lošinj (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nema pouzdanih podataka o preuzimanju gradiva u Državni arhiv u Rijeci. Prvi se put ono spominje u u Vodiču arhivskih fondova Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. kao jedna serija u fondu Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj, s oznakom JU 52. Taj je fond do objavljivanja vodiča Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj 1984. obuhvaćao svo velološinjsko općinsko gradivo od 17. stoljeća do 1952. godine. Tek je tijekom pripreme spomenutog vodiča od gradiva mjesne i općinske uprave Narodnooslobodilačkog pokreta i poraća oblikovan fond Mjesni narodni odbor Veli Lošinj s gradivom od 1943. do 1952. godine. Naposljetku, tijekom izrade Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, objavljenog 2006., ta cjelina je podijeljena na fond Općinski narodnooslobodilački odbor Veli Lošinj (DARI-662) i predmetni fond. Četiri knjige i jedan svežanj spisa iz razdoblja 1947.-1952. preuzeti su u DARI 2007. godine od Grada Mali Lošinj zajedno s gradivom drugih stvaratelja s otoka Cresa i Lošinja.
Način preuzimanja: Vrijeme prvog preuzimanja je nepoznato, drugo preuzimanje je bilo 13. lipnja 2007. od Grada Mali Lošinj.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala postoje glavni urudžbeni zapisnici općih spisa i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa za 1951. Fond nadalje sadrži opće spise razvrstane na sadržajne cjeline, od kojih su oblikovane serije odnosno podserije. Riječ je o sljedećim sadržajima: 1. Trgovina i opskrba; 2. Tajništvo s izbornim spisima, spisima u vezi organizacije narodnih odbora, zapisnicima sjednica narodnog odbora, izvješćima o radu narodnog odbora, imovinsko pravnim spisima, spisima u vezi rada i radnih odnosa, spisima o komunalnim radovima i raznim javnim službama, spisima o nazivima mjesta, ulica i trgova, spisima o vojnim obveznicima, postrojbama JNA te borcima i invalidima NOR-a, spisima o ratnim štetama, spisima javnog reda i sigurnosti, spisima o eksplozivnim predmetima i minskim poljima, putnim i prijevoznim spisima, pravosudnim spisima te drugim raznim administrativnim i upravnim gradivom, plakatima i oglasima; 3. Socijalna skrb; 4. Promet; 5. Poljodjelstvo i šumarstvo; 6. Financije s promidžbenim spisima, 7. Zdravstvo; 8. Ribarstvo; 9. Turizam i ugostiteljstvo; 10. Industrija, obrt i javni radovi; 11. Prosvjeta i kultura 12. Matični ured sa spisima o iseljavanju i useljavanju, repatrijaciji, poginulim i nestalim osobam, zarobljenicima i logorašima; 13. Planska komisija; 14. Društvo Crvenog križa, sportska društva i sindikati; 15. Uprave narodnih dobara. Kod većine navedenih sadržaja prevladavaju okružnice viših vlasti.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Moguće su dopune nakon sređivanja oko 0,3 d/m još nesređenog rasutog gradiva narodnih odbora otoka Cresa i Lošinja pohranjenog u DARI.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda kao cjelina sređeno je i opisano u zajedničkom inventaru nekadašnjeg zbirnog fonda Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj 1667. - 1952. kao sedma serija. Ta serija, nazvana Mjesni narodni odbor Veli Lošinj, razdijeljena je na petnaest podserija, koje su formirane prema funkcionalno - sadržajnom načelu (vidi element opisa "sadržaj"). Prva podserija ima još i četiri potpodserije. Gradivo unutar podserija sređeno je, u pravlu, kronološki po tekućem rastućem broju glavnog urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-33/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Općinsko poglavarstvo Veli Lošinj" na predmetni fond se odnose knjige 41 - 45 i kutije 139 - 146.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11772
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica