Facebook
Naziv: Županijski sud Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-111
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ŽsR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Komitats Gericht Fiume. Tribunale di Comitato in Fiume (hrvatski)
Razdoblje: 1850 - 1875
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 9 kut.
Odgovornost: Županijski sud Rijeka (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Prvu seriju spisa čine oni koji su nastali u vremenu reorganizacije sudstva u Banskoj Hrvatskoj (1850.). Naslovljeni su na ZEMALJSKI KAO ZBORNI SUD U RIJECI i imaju oznaku Sb.S. (ili Z.S., talij.Colleg.) ili samo ZEMALJSKI SUD. Obilježeni su s jednom, a katkad i s dvjema brojevnim oznakama. Sredinom 1853. godine predmeti su naslovljeni na ZEMALJSKI SUD U RIJECI i imaju samo jednu brojevnu oznaku. Promjenom naziva suda u ŽUPANIJSKI SUD RIJEKA ne mijenja se način uredovanja spisa već se oni i dalje odlažu s naznakom urudžbenog broja. Ovi spisi tvore drugu seriju. Teku po godinama, a unutar ovih slijede građanski (parnični i vanparnični) i krivični predmeti. Druga serija odnosi se na oporuke (većinom prijepisi) koje su nastale u vremenu od 1850. do 1862. godine. Kako je ovaj sud obavljao i gruntovničke poslove za period od 1859. do samog kraja svojega djelovanja, sačuvana je građa koja oblikuje treću seriju spisa: gruntovne parnice, uknjižbe i izvješća. Četvrtu seriju tvore spisi Županijskog suda kao privremene notarske komore. Sačuvana građa odnosi se na period 1858. – 1860. i vrlo je fragmentarna. Nosi oznaku Cam. Not. U petu seriju, pod naslovom Razno, uvrštene su razne obavijesti upućene ovom sudu, razni oglasi, iskazi, izvješća i proglasi ovog suda za period 1858./1870. Sačuvane knjige podijeljene su u dvije serije i to na upisnike građanskih i krivičnih predmeta i na knjige izvješća u građanskim i krivičnim predmetima.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Kako nisu bile sačuvane pomoćne knjige ovoga suda nije bilo moguće utvrditi njegovo uredovanje, već je arhivističko sređivanje građe (spisa i knjiga) izvršeno na osnovi postojećih serija i registraturnih oznaka.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999 ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, njemački, talijanski; gotica, latinica
Obavijesna pomagala: DARI-111/P - 1 Županijski sud Rijeka (popis)
DARI-111/SI - 2 Županijski sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-111/V - 3 Županijski sud Rijeka (vodič)
DARI-111/V - 4 Županijski sud Rijeka (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11777
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica