Facebook
Naziv: Parobrodarsko društvo "Tirrenia" (fond)
Signatura: HR-DARI-188
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PdT (hrvatski)
Alternativni nazivi: "Tirrenia". S.A. di Navigazione. Sede Centrale in Napoli. Sede Succursale a Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1929 - 1949
Arhivske jedinica: 14.85 d/m
Tehničke jedinica: 86 knj. ; 112 kut.
Odgovornost: Parobrodarsko društvo Tirrenia (Rijeka) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Od knjiga su značajni brodski dnevnici, koji nam pružaju uvid u svakodnevnom životu na brodovima. Sačuvane su samo dvije matične knjige zaposlenika kao i jedna knjiga statistika kretanja brodova i robe dok su najbrojnije knjige one od računovodstvene dokumentacije. Sadrže uglavnom knjige plaća za brodsko i administrativno osoblje te knjige prihoda i rashoda. Kod spisa, oni vezani za statusnu dokumentaciju uglavnom se odnose na poslovne prostore koje je „Tirrenia“ unajmljivala za svoje potrebe od drugih tvrtki te police osiguranja od štete za brodove i teret. Personalna dokumentacija sadrži podatke o stažu brodskog osoblja kao i kartoteku pomoraca. U računovodstvenoj dokumentaciji najbrojniji su spisi koji se tiču poslovanja društva, što obuhvaća razne prihode i rashode kao i plaće i doprinose za osoblje.. Treba spomenuti i naknade koje su dobivali pomorci koji su doživjeli brodolom ili su zatočeni tijekom rata. S obzirom da je većina brodova potopljena tijekom rata mnogo pomoraca i njihovih obitelji dobilo je ovu naknadu. Serija koja sadrži ekonomske planove i analize obuhvaća razne teme vezane za pomorstvo, međunarodnu trgovinu, cijene prijevoza i promjene zakona. Jedna od najopširnijih serija je ona u kojoj se nalaze izvješća o nesrećama i drugim štetama. Brodovi „Tirrenije“ su često bili meta napada podmornica i zrakoplova tijekom rata. Velika većina brodova je naposljetku i potopljena. Sačuvane su također i mnogobrojne okružnice koje je podružnica u Rijeci dobivala od sjedišta društva u Napulju kao i one koja je sama slala drugim podružnicama, administrativnom osoblju kao i zapovjednicima brodova. Također tu je i poslovna korespondencija sa mnogobrojnim tvrtkama kao i sa sjedištem društva i sa drugim podružnicama „Tirrenije“. Najopširnija serija je ona o tehničkoj dokumentaciji, osobito vezano za izgradnju novih brodova za potrebe „Tirrenije“. Tu se nalaze projekti, dopisi, narudžbe materijala, mnogobrojna mjerenja, ispitivanja brodova i brodskih motora, izmjene projekata kao i nacrti pojedinačnih dijelova brodova. Serija tiskovina sadrži mnoge brošure sa redom plovidbe i cijenama, tarife i uvjete za prijevoz tereta, pravilnike i druge publikacije koje se tiču zakona u pomorstvu.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR-a pod br.118/1-58 od 5.4.1958. određena je komisija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Parobrodarskog društva „Tirrenia“ i drugih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za serije Personalna dokumentacija, Računovodstvena dokumentacija i Statistike kretanja brodova i robe postoji dva niza fizičkih jedinica, knjige i kutije, unutar istih serija. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice ( knjiga, kutija ) koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu. Odabran je sljedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Statusna dokumentacija i drugi temeljni dokumenti 2. Personalna dokumentacija 3. Brodski dnevnici 4. Poslovna korespondencija 5. Okružnice 6. Računovodstvena dokumentacija 7. Statistike kretanja brodova i robe 8. Ekonomski planovi i analize 9. Izvješća o nesrećama 10. Tehnička dokumentacija 11. Tiskovine
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999.).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; engleski ; njemački ; francuski ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-188/SI - 1 Parobrodarsko društvo "Tirrenia" (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11853
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica