Facebook
Naziv: Gradski muzej Rijeka (zbirka)
Signatura: HR-DARI-397
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GmR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Museo civico Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1639 - 1934
Arhivske jedinica: 0.21 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Gradski muzej Rijeka (sakupljač)
Povijest jedinice: Povijest zbirke kao cjeline i većine njezinih jedinica nije pobliže poznata, budući da u DAR-u nisu sačuvane muzejske inventarne knjige i drugi pisani tragovi o preuzimanju gradiva. Samo na trima dokumentima nalazimo pečat Gradskog muzeja Rijeka, a na nekim dokumentima bilješke o predavateljima gradiva DAR-u. Gradivo je zatečeno 'in situ', tj. u zgradi gdje su jedno vrijeme istovremeno djelovali DAR i Gradski muzej u Rijeci. Zbirka je oblikovana prilikom revizije arhivskih fondova i zbirki DAR-a početkom 1990.-ih godina. Zbirka dakako sadrži samo arhivsko gradivo, dok su ostali muzejski predmeti predani Muzeju hrvatskog Primorja u Rijeci nakon njegova osnivanja krajem 1948. (danas Povijesni i pomorski muzej Hrvatskog primorja Rijeka). Moguće je da je tada spomenuti muzej preuzeo i inventarnu knjigu te nešto arhivskog gradiva Gradskog muzeja u Rijeci.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju u arhiv ne postoje. Vjerojatno su postojeći fragmenti zbirke nađeni u današnjoj zgradi arhiva, u kojoj je muzej bio smješten od 1925., a DAR od 1926. godine.
Sadržaj jedinice: Zbirka obuhvaća gradivo u vremenskom periodu od tri stoljeća. Vrlo je raznolika. U ovakvoj raznovrsnosti izvornih dokumenata, prijepisa, rukopisa, plakata i tiskovina jedina je poveznica lokalna povijest. Popisano gradivo odnosi se uglavnom na grad Rijeku i njezino administrativno područje. Ono se dotiče uprave, pravosuđa, vojske, školstva, zdravstva, gospodarstva, politike, kulture i bogoštovlja. Arhivske jedinice uglavnom čine pojedinačni spisi te uvezi od tri ili više listova. U zbirci je veći broj isprava te zahvalnica, soneta i oda.
Dopuna: Cjelinu zbirke dopunjuje gradivo pohranjeno u Povijesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbog velike raznolikosti i fragmentarnosti zbirku nije bilo moguće podijeliti na klasične serije. Nakon pregleda gradiva, koje je bilo nesređeno, prišlo se arhivističkom popisivanju istog. Gradivo je popisano prema važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u Republici Hrvatskoj. Tijekom popisivanja izdvojen je jedan svežnjić spisa na kojem je pisalo "Villa Nada". Kako to gradivo pripada već postojećem fondu Poljska bolnica 1007 u Opatiji (HR-DARI-350) tu je i interpolirano. Prema naznačenoj klasifikaciji ukupna je zbirka razvrstana u 11 cjelina obilježenih slovima A do L, koje označavaju sljedeće sadržaje: Uprava i javne službe, Pravosuđe, Zdravstvo i socijalne ustanove, Gospodarstvo i bankarstvo, Političke stranke i sindikati, Vjerske ustanove, Vlastelinski te obiteljski i osobni fondovi i Zbirke izvornog arhivskog gradiva. Opisana je svaka arhivska jedinica odnosno predmet. Arhivske jedinice nisu numerirane već su, unutar svog razreda, opisane analitički kronološkim redom. Sređivanjem su formirane 2 kutije označene signaturom zbirke i brojem kutije te jedna mapa zahvalnica i soneta veličine 45x32cm, također signirane i to tehničkom jedinicom br. 3.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: francuski ; latinski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno
Obavijesna pomagala: DARI-397/P - 1 Gradski muzej Rijeka (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Dijelovi fonda nalaze se Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci.
Identifikator: HR-DARI/AJ 12063
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica