Facebook
Naziv: Turistički savez općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-733
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TsO (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 36 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1939 - 1993
Arhivske jedinica: 31.50 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj. ; 38 kut. ; 21 svež ; 201 reg. ; 4 fasc. ; 3 svitak ; 1 foto-alb. ; 1 kom. (umjetnička slika); 11 vid. kaz. ; 1 film ; 19 audio kazeta
Odgovornost: Turistički savez općine Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1992. njegovu pismohranu je preuzeo slijednik, Turistička zajednica grada Opatija. Ona je gradivo, koje je bilo pohranjeno u različitim arhivarnicama, predala DAR-u u tri navrata, 2001., 2010. i 2012. godine.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto od Turističke zajednice grada Opatija 2001. (akvizicija 282), 2010. (akvizicija 381) i 2012. godine (DAR - Klasa: 036-05/13-04-01)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa. Od knjiga sadrži nadalje nekoliko evidencija (dokumenti Radne zajednice, dodjela plakete "Kamelija" s kazalom, dodjela suvenira i pehara). Fond također sadrži zapisnike sjednica stvarateljevih upravnih tijela, zapisnike press konferencija, prijepisku s raznim korespondentima (među inim s prijateljskim gradom Opatije Castel S. Pietro Terme), teleks poruke, plansko - analitičke materijale, referate o turizmu, turističke statistike i numeričke podatke, ugovore i sporazume o uslugama, vlastite financijske planove i planove turističkih društava, završne račune, spise u svezi boravišne takse i privatnog smještaja, gradivo Poslovnog saveza zajednice Kvarnerska rivijera, izdvojene predmete (obljetnice opatijskog turizma, kongresi i skupovi, promidžbene akcije i manifestacije, 'public relations' posjete, zbirka Marija Glogovića s preslikama dokumenata o raznim opatijskim temama, spisi o zdravstvenom turizmu, rezultati empirijskog istraživanja 'Turizam očima turista', elaborat Ekonomskog instituta Rijeka 'Klima u Opatiji i njezin utjecaj na zdravlje', materijali za savjetovanje o utjecaju zime na zelenilo i ptice te zaštiti i unaprijeđenju zelenila na području kotara Rijeka s klimatskim podacima i tablicama 1901. - 1958. g.), promidžbene i druge publikacije te koncepte za njihovu pripremu, hemeroteku, sitni tisak, promidžbene audio, filmske i video materijale te jednu umjetničku sliku.
Izlučivanju: U DAR-u je izlučeno 0,4 d/m nepotrebnog gradiva (DAR - Klasa: UP/I 036-04/01-01/34)
Vrste medija: Dijapozitiv ; Filmska vrpca ; Fotografija ; Gramofonska ploča ; Papir
Vrste građe: Dokument ; Film ; knjige ; plakati ; Zemljopisna karta
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na tri podfonda: 1. Gradivo preuzeto 2001., 2. Gradivo preuzeto 2010. i 3. Gradivo preuzeto 2012. Prvi podfond je razvrstan u serije: 1.1. Knjige, 1.2. Spisi, 1.3. Katalozi, prospekti, plakati i fotografije. Drugi podfond ima serije: 2.1. Plansko-analitički spisi, 2.2. Publikacije i polupublikacije, 2.3. Tekstovi za pripremu prospekata Opatije, 2.4. Gradivo Poslovnog saveza zajednice "Kvarnerska rivijera", 2.5. Zbirka Marija Glogovića, 2.6. Sitni tisak i plakati, 2.7. Fotografije i dijapozitivi, 2.8. Filmski i audio zapisi, 2.9. Razno. Gradivo trećeg podfonda je sređeno unutar jedinstvene serije prema točkama primopredajnog zapisnika iz 2013., nakon razdvanja gradiva predmetnog fonda od gradiva ostalih fondova preuzetih istom prilikom.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski ; engleski ; francuski ; srpski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano. Fotografije, filmski i audio zapisi čuvaju se u zasebnom klimatiziranom spremištu.
Obavijesna pomagala: DARI-733/P - 1 Turistički savez općine Opatija. Popis gradiva preuzetog 2001. (popis)
DARI-733/P - 2 Turistički savez općine Opatija. Popis gradiva preuzetog 2010. (popis)
DARI-733/P - 3 Turistički savez općine Opatija. Popis gradiva preuzetog 2012. (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12394
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica