Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1073
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 275 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1968 - 1993
Arhivske jedinica: 3.19 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 58 svež ; 4 kom.
Odgovornost: Mjesna zajednica Lovran (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Mjesne zajednice Lovran preuzeto je u DAR u 12 numeriranih transportnih kutija. Za gradivo prvih 6 kutija postojao je prethodno izrađen popis prema sadržaju upisa u arhivsku knjigu, dok je sadržaj ostalih kutija popisan naknadno u DARI. Tijekom pregledavanja gradiva utvrđeno je da ono sadrži i fragmente fondova šest drugih stvaratelja, čije se registraturno gradivo steklo u pismohrani predavatelja. Od tog gradiva su oblikovani zasebni fondovi: Mjesna organizacija SKH Lovran (fond 1075), Odbor SSRNH Lovran (fond 1076), Mjesni ured Lovran (fond 1077), Društvo "Partizan" Lovran (fond 1078), SIZ stambeno-komunalnih djelatnosti općine Opatija (fond 1080) i Općina Lovran 1993 (fond 1081).
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, djelomično popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici, zapisnici skupštine i savjeta MZ, zapisnici zbora građana i potrošačkog savjeta, spisi delegacija MZ, opći akti i pravilnici, zapisnici susjednih mjesnih zajednica Ika, Ičići i Poljane; predmeti uvjeta građenja objekata, opća prepiska o tekućim lokalnim problemima i inicijativama, planovi rada društvenih tijela Lovrana, urbanistički plan Lovrana 1971-1972, tehnička dokumentacija za gradnje i pregradnje, spisi SIZ-a za ceste dostavljeni MZ Lovran, planovi razvoja, spisi samodoprinosa 1978-1984, spisi o sječi šume, spisi popisa stanovništva 1971, spisi o manifestaciji "Jadranski susreti", spisi o odredu izviđača MZ Lovran, opći i povjerljivi spisi narodne obrane, financijski planovi i završni računi, obrasci M4, kartoni OD, knjige i spisi Mirovnog vijeća MZ Lovran.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133187
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica