Facebook
Naziv: Arhiv mapa za Dalmaciju (fond)
Signatura: HR-DAST-152
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: AMID (hrvatski)
Alternativni nazivi: Archivio provinciale delle mappe (talijanski)
Razdoblje: 1823 - 1975
Arhivske jedinica: 1112.80 d/m
Tehničke jedinica: 114 knj. ; 210 kut. ; 666 lad. ; 4780 svež
Povijest jedinice: Gradivo nastalo katastarskom izmjerom smatralo se dokumentacijom od najviše važnosti te se posebna važnost davala njegovu pohranjivanju i čuvanju. U tu svrhu austrijske vlasti su osnivale arhive mapa. Godine 1824. osnovan je u Trstu Arhiv mapa za područje Austrijskog primorja. U Zadru, ondašnjem administrativnom središtu Dalmacije, pri Direkciji za katastarsku izmjeru, 24. siječnja 1834. osnovan je Arhiv mapa za Dalmaciju u kojem su se čuvali preslici planova i dijelovi katastarskih operata. Godine 1923. i 1924. preneseni su iz Zadra u Split katastarski operati koji su se odnosili na područje Dalmacije, osim operata za Zadar i Lastovo. U Splitu je osnovan Arhiv mapa za Dalmaciju koji je bio pohranjen kod Financijske direkcije. Taj Arhiv je nakon rata, od 1945. bio u sastavu Geodetske uprave Republike Hrvatske. U isto vrijeme iz Beča su vraćeni svi izvorni planovi i elaborati obračuna triangulacije kojima je upotpunjen postojeći materijal prve katastarke izmjere. Godine 1945. Arhiv mapa za Dalmaciju u Splitu je dobio dio dokumentacije prve službene izmjere hrvatskog dijela Istre koji se čuvao u Trstu i od tada se naziva Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju. Od 1. listopada 1982. godine Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju nalazi se u sklopu Državnog arhiva u Splitu i obuhvaća katastarske planove i operate za ukupno 761 katastarsku općinu.
Način preuzimanja: Nije unijet u Knjigu primljenog arhivskog gradiva.
Sadržaj jedinice: Dokumentacija katastarskih planova i katastarskih operata čini osnovni sadržaj Arhiva mapa za Dalmaciju: 1. političko-teritorijalna podjela Dalmacije i Istre u vrijeme izvođenje izmjere; 2. podaci prve triangulacije od 1818. do 1829.; 3. zapisnici omeđivanja katastarskih općina; 4. operati i originalni planovi prve izmjere od 1823. do 1838. i njihovi otisci dobiveni litografijom od 1828. do 1850.; 5. operati prve porezne procjene od 1842. do 1845. za pojedine katastarske općine; 6. originalni katastarski listovi; 7. operati druge porezne procjene od 1879. do 1885.; 8. razne parcijalne premjere; 9. operati djelomične reambulacije s početka 20. stoljeća; 10. litografski preslici planova katastarskih općina; 11. podaci o geodetskim radovima nastalim do 1960.; 12. dokumentacija o radu samog Arhiva i razni fragmenti arhivskoga gradiva.
Zapisnici omeđivanja katastarskih općina sastoje se od skica i zapisnika opisa granica te spisa administrativne naravi. Skice omeđivanja crtane su prostoručno u tušu, a granice sa susjednim općinama bojane su prema svakoj općini drugom bojom. Svi zapisnici su pisani talijanskim jezikom, koji je do tada bio službeni jezik u Dalmaciji. Zapisnik omeđivanja obično završava napomenom iz koje se vidi da ga je službeni tumač usmeno preveo na hrvatski jezik predstavnicima susjednih graničnih općina i predstavniku općine na koju se zapisnik odnosio. Katastarski planovi za svaku katastarsku općinu predstavljaju detaljne gospodarske karte s uputom o načinu korištenja površina. Planovi su crtani rukom i obojeni živim bojama. Na planovima su upisana imena planina, dolina, mora, jezera, rijeka i potoka. Posebnu dokumentaciju predstavljaju Upisnik čestica zemalja (Protocollo delle particelle degli terreni) i Upisnik čestica zgrada (Protocollo delle particelle degli edifizi). U Upisniku čestica zemalja navedena su imena i prezimena vlasnika, njihovo prebivalište, zanimanje, broj čestice, površina čestice u austrijskim jutrima i klafterima, klasa zemljišta, zakonski status dobra, vrste kultura i površine pod kulturama te prihodi od čestice izraženi u austrijskoj moneti. U Upisniku čestica zgrada navodi se kućni broj, ime i prezime vlasnika, njegovo zanimanje, mjesto stanovanja, opis zgrada s oznakom katova i prostorija, zatim se navode i dvorišta, ruševine, krušne peći, gospodarski objekti, povijesni objekti, utvrde, crkve, itd. Operat porezne procjene predstavlja najvrjedniju katastarsku povijesnu dokumentaciju. Sastoji se od gospodarskog opisa i procjene općinskoga prihoda, zemljopisnog položaja i površine svake općine, klime i njezina utjecaja na poljodjelstvo, osobitosti tla, statističkog pregleda broja čestica i broja zgrada u općini, popisa potoka i rijeka, statističkih podataka o stanovništvu, broju domaćinstava, vjeroispovjesti, zanimanju, načinu stanovanja i načinu prehrane. Opisani su poljodjelski alati kojima se stanovništvo koristilo, dani su podaci iz svakidašnjega života, spominju se trgovački sajmovi te predmeti trgovanja, cijene, mjere, utezi. Precizno je opisano poljoprivredno zemljište, njegova kultiviranost i gospodarske mogućnosti, stanje vrtova, oranica, voćnjaka, vinograda, maslinika, šuma, pašnjaka, močvarnih predjela. Iznesen je udio obrađenih i neobrađenih površina, dani su podaci o stoci i peradi. Na kraju slijedi specifikacija bruto i neto prihoda, proračun troškova za obrađivanje, konačni izvadak za katastarski prihod te izvadak prihoda za potrebe podnošenja žalbi i prigovora.
Nakon donošenja Općeg zakona o neposrednim porezima 1869. revidirani su dotadašnji katastarski planovi i izrađeni katastarski operati. Oni se sastoje od popisa parcela i posjedovnih listova. Sačuvana je i obilna dokumentacija geodetske izmjere i dokumentacija obnove katastra zemljišta nastala nakon 1945. Arhiv ima stručne knjige, časopise, listove i knjižno gradivo na njemačkom, talijanskom i hrvatskom jeziku te fragmente spisa i raznu dokumentaciju o poslovanju Arhiva, a sve se uglavnom odnosi na izmjeru i oporezivanje prihoda.
Izlučivanju: Zbog iznimne vrijednosti gradiva, nije se vršilo izlučivanje. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo se skenira prema zahtjevima stranaka te prema planu unutar projekta koji financira Ministarstvo kulture.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Najveći dio gradiva pisan je na talijanskom jeziku, ali ima nešto gradiva i na hrvatskom i njemačkom jeziku (uglavnom knjižnoga gradiva - stručne literature).
Obavijesna pomagala: DAST-152/AI - 1 Katastar Dalmacije (analitički inventar)
Opća napomena: U publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ - SR Hrvatska iz 1984. sadašnja 2.s erija ovog fonda Podaci o osnovnim i dopunskim mrežama stalnih geodetskih točaka iskazana je kao samostalni fond broj 153, a sadašnja 3. serija ovog fonda Katastar zemljišta iskazana je kao samostalni fond broj 154.
Identifikator: HR-DAST/AJ 13876
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica