Facebook
Naziv: Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz arhiva i ustanova Republike Hrvatske (zbirka)
Signatura: HR-DAST-197
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZPRH (hrvatski)
Razdoblje: 1585 - 1957
Arhivske jedinica: 5.80 d/m
Tehničke jedinica: 20069 kom. ; 1 knj. ; 24 kut. ; 28 svež
Odgovornost: Državni arhiv u Splitu (stvaratelj) (1952-2009)
Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije (Split) (stvaratelj) (1963-1989)
Povijest jedinice: Manji dio zbirke stvaran je redovitom djelatnošću Arhiva. Veći dio zbirke pripadao je arhivskoj zbirci Instituta za historiju radničkog pokreta za Dalmaciju u Splitu. Od 1989. do 1995. gradivo je pripadalo i nalazilo se u Muzeju narodne revolucije u Splitu. Nakon likvidacionog postupka nad Muzejem gradivo zbirke preuzeto je u Arhiv 15. svibnja 1995. po službenoj dužnosti, sukladno točki 6. Zaključka Trgovačkog suda u Splitu (Posl. br. X RL 23/92 od 8. veljače 1995.), Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Splita (Klasa: 020-04/95-01/125 od 7. ožujka 1995.) i Rješenju Upravnog odjela kulture, prosvjete i socijalne skrbi grada Splita (Klasa: 600-01/95 od 20. ožujka 1995.). Fizički je gradivo preuzeto u novi prostor Arhiva na Gripama 1998. godine.
Način preuzimanja: Knjiga primljenog gradiva DAST-a, ulazni zapisnik br. 371
Sadržaj jedinice: 1. Zagreb, Hrvatski državni arhiv:
Mikrofilmovi: Pokrajinski (Oblasni) komitet KPH za Dalmaciju, 1941-1944, snimaka 2.639; Okružni komiteti KPH u Dalmaciji, 1941-1945, snimaka 11.371; - Kotarski komiteti KPH u Dalmaciji, 1937-1957, snimaka 1.430; Gradski (Mjesni) komitet KPH Split, 1942-1945, snimaka 4.280
Prijepisi i kseroks kopije: Društveno-političke organizacije (KPH, AFŽ, SKPJ, USAOJ) za Dalmaciju, 1941-1947, knj. 1, kut. 15, svež. 19; Narodna vlast u Dalmaciji, 1942-1945, svež. 9. 2. Zadar, Državni arhiv u Zadru - C.k. Namjesništvo u Zadru, 1863-1913, kut. 2
3. Makarska, Gradski muzej Makarska - Osobni arhivski fond Andrijašević Ante, 1941-1945, kut. 1
4. Split, Nadbuskupski arhiv u Splitu - Glagoljski rukopisi; preslika 219, CD-a 1; Levakovićev brevijar Psaltiri 1. i 2. verzija; Prijevod evanđelja po Mateju; Bula pape iz 1655; Pismo B. Košćića Jer. Dominisu 1689.
5. Split, Sveučilišna knjižnica u Splitu - Glagoljski rukopisi; slika 334, CD-a 1; Glagolitica - Žman, Dugi Otok; Bilježnica glagoljska iz Žmana
6. Župni uredi otoka Brača, Hvara i Visa - Matične knjige krštenih, vjenčanih, umrlih i stanje duša s područja župa na otocima Braču, Hvaru i Visu, snimljene na DVD, XVI-XX, knjiga 351
7. Arhiv obitelji Tomiše Karaman, 1585-1843, dijapozitiva 99
8. Arhiv obitelji Talovac i Arona Roguljić, Poljica, 1585-1843, dijapozitiva 250.
Izlučivanju: U skladu s arhivskim propisima, izlučivanje gradiva nije vršeno. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Mikrooblik ; Papir
Vrste građe: Film ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo i obavijesna pomagala čuvaju se u preuzetom stanju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Korištenje istog dostupno je sukladno člancima 18. do 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica ; glagoljica
Obavijesna pomagala: DAST-197/R - 1 Zbirka dopunskih preslika arhivskog gradiva iz arhiva i ustanova Republike Hrvatske (regesta)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13923
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica