Facebook
Naziv: Mjesni narodni odbor Slokovec (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-193
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: MNOSlo (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1952
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Mjesni narodni odbor Slokovec (stvaratelj)
Povijest jedinice: Ukinućem MNO Slokovec gradivo je 1952. preuzeo NOK Ludbreg. Gradivo je zajedno s građom drugih MNO-a s područja kotara Ludbreg pohranjeno na tavanu. Nesređeno i pomješano gradivo svih MNO-a, smješteno u 23 vreće, predao je 1954. NOK Ludbreg u Državni arhiv u Varaždinu.
Način preuzimanja: Podaci o preuzimanju upisani su pod brojem 51 knjige I primljene građe.
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od zapisnika sjednica MNO Slokovec i općih spisa s urudžbenim zapisnicima. Opći spisi uglavnom sadrže brojne okružnice i uputstva te zahtjeve viših tijela uprave za obavljanjem određenih poslova ili dostavom raznih popisa i izvještaja. Potonja građa jedini je izvor informacija o stanju, razvijenosti i društveno-političkim prilikama određenog kraja. Tako se o vojno-političkim prilikama oskudne informacije mogu pronaći u popisima vojnih obveznika koji su služili u sastavu neprijateljske vojske, popisima nemobiliziranih osoba, iskazima grobova palih boraca narodno-oslobodilačke borbe ili grobova pripadnika ustaša i domobrana. O stanju obrta svjedoče popisi obrtnika, a o poljoprivredno-stočarskim prilikama popisi ženskih rasplodnih grla krava, junica, kobila, ždrijebica i krmača, popisi muških rasplodnjaka bikova, pastuha, nerasta i ovnova, popisi voćnih stabala, popisi vršilaca ili prijave štete uzrokovane tučom. Opći spisi pokrivaju i područje socijalne zaštite popisima hendikepiranih osoba, iskazima osoba, djece i obitelji koje primaju socijalnu pomoć, evidencijama vlasnika potrošačkih kartica i uvjerenjima o imovinskim prilikama. O javnoj građevinskoj djelatnosti, kao što su obnavljanje objekata društvene namjene i puteva, govore eventualno skupni izještaji o radu MNO upućivani višim tijelima ili prezentirani narodu na zborovima birača, a o građevinskoj djelatnosti pojedinaca, u malom broju sačuvane, građevinske dozvole ili iskazi zaliha i potreba građevinskog drva.
Izlučivanju: Postupak odabiranja gradiva proveden je 2011. godine pri čemu su izlučene četiri financijske knjige. Zapisnik o izlučivanju upisan je pod brojem 2186-75-01-11-14 urudžbenog zapisnika od 24. studenoga 2011.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je registraturno sređeno. Opći spisi su odlagani prema broju općeg urudžbenog zapisnika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAVŽ- 32: Narodni odbor kotara Ludbreg
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14632
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica