Facebook
Naziv: Kotarski sud Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1191
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PR - 50 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1963
Arhivske jedinica: 9.25 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 94 svež
Odgovornost: Kotarski sud Opatija (stvaratelj) (1945. - 1963.)
Povijest jedinice: Nakon reforme pravosuđa i ustavnih promjena u SFR Jugoslaviji 1963. stvaratelj je prestao djelovati. Njegovu pismohranu je preuzeo slijednik, Općinski sud Opatija, koji je s radom nastavio u istom prostoru. Gradivo je ostalo na istom mjestu i nakon promjena 1990. godine. U srpnju 2013. imatelj, Općinski sud Opatija, predao je gradivo DAR-u.
Način preuzimanja: Preuzeto 19. srpnja 2013. od Općinskog suda Opatija
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo preslike upisnika ostavina. Od ostalog gradiva sadrži nešto spisa sudske uprave, među kojima ima najviše okružnica i normalija, te građanske parnične predmete, građanske izvanparnične predmete, ostavine i zemljišno-knjižne spise.
Izlučivanju: Izlučivanje je provedeno u registraturi Općinskog suda u Opatiji
Dopuna: Moguća je dopuna s predmetima iz pismohrane Općinskog suda u Opatiji, koji su u vrijeme preuzimanja još bili potrebni za tekuće sudske postupke. To se, među inim, odnosi i na registraturna pomagala.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na sljedeće serije: 1. Spisi sudske uprave (oznaka Su), 2. Zbirka isprava Zemljišno – knjižnog odjela (oznaka Z), 3. Građanski parnični predmeti (oznake G i P), 4. Građanski izvanparnični predmeti (oznaka R 1), 5. Ostavine (oznaka O), 6. Preslike upisnikâ za ostavine
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta oštećeno
Obavijesna pomagala: DARI-1191/P - 1 Kotarski sud Opatija (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U pismohrani Općinskog suda u Opatiji
Arhivske jedinice: HR-DARI- 344: Okružni sud Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 164587
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica