Facebook
Naziv: Općinski sud Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1192
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PR - 51 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1964 - 1988
Arhivske jedinica: 20 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. ; 281 svež
Odgovornost: Općinski sud Opatija (stvaratelj) (1964. - 1990.)
Povijest jedinice: Nakon promjena u političkom i pravnom ustroju države 1990. pismohranu stvaratelja je preuzeo njegov slijednik, Općinski sud u Opatiji, koji je nastavio djelovati u istim prostorima. U srpnju 2013. Općinski sud u Opatiji je gradivo predao DAR-u.
Način preuzimanja: Preuzeto 19. srpnja 2013. od Općinskog suda u Opatiji
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo preslike upisnikâ ostavina. Od ostalog gradiva sadrži nešto spisa sudske uprave, među kojima su i nesignirane okružnice, normalije, samoupravni sporazumi, jedan popis zgrada pod upravom Stambenog poduzeća Opatija iz 1968. te jedna manja hemeroteka imovinsko pravne tematike. Fond nadalje sadrži građanske parnične predmete, građanske izvanparnične predmete, ostavine, zemljišno - knjižne spise te posjedovne listove katastarske općine Opatija iz 1964.
Izlučivanju: Izlučivanje je provedeno u registraturi Općinskog suda u Opatiji
Dopuna: Moguća je dopuna s predmetima iz pismohrane Općinskog suda u Opatiji, koji su još potrebni za tekuće sudske postupke. To se, među inim, odnosi i na registraturna pomagala.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na sljedeće serije: 1. Spisi sudske uprave (oznaka Su), 2. Zbirka isprava Zemljišno – knjižnog odjela (oznaka Z), 3. Građanski parnični predmeti (oznake G i P), 4. Građanski izvanparnični predmeti (oznaka R 1), 5. Ostavine (oznaka O), 6. Posjedovni listovi, 7. Preslike upisnikâ za ostavine
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2081
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta oštećeno
Obavijesna pomagala: DARI-1192/P - 1 Općinski sud Opatija (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 344: Okružni sud Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 164588
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica