Facebook
Naziv: Mjesna zajednica Viškovo (fond)
Signatura: HR-DARI-1239
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MZ Viškovo (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 305 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1967 - 1994 (Općina Viškovo je stvaratelj dijela urudžbenog zapisnika koji se odnosi na kraj 1993. i 1994. godinu)
Arhivske jedinica: 1.65 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 7 dosje ; 26 fasc. ; 1 kom. ; 2 omotn. ; 8 sv. ; 27 svež
Odgovornost: Mjesna zajednica Viškovo (stvaratelj) (1967. - 1993.)
Općina Viškovo (stvaratelj) (1993. - 1994.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1993. godine skrb nad njegovim gradivom je preuzela Općina Viškovo.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 9. veljače 2011. od Općine Viškovo zajedno s gradivom Mjesne zajednice Marinići.
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici općih spisa, statuti MZ, zapisnici sjednica Skupštine i Savjeta MZ, opći spisi (prepiska), kopije građevinskih dozvola i druge suglasnosti, planovi komunalnih potreba, projektno - tehnička dokumentacija, ugovori o zakupu poslovnih prostora, planovi uređenja manjih naselja Kosi, Sroki, Široli, Garići-Benaši, Saršoni i Lučići; provedbeni urbanistički plan stambenog naselja Viškovo, gradivo o problemu Zelene doline (bespravna gradnja) i asfaltne baze Marišćina 2, gradivo Komisije za zaštitu čovjekova okoliša, programi kulturnih aktivnosti, kopije rješenja o proglašenju spomenika kulture, prijedlozi za odlikovanja, gradivo izborâ i samodoprinosa, zapisnici mjesnog aktiva žena i SSRNH, gradivo mjesne organizacije Crvenog križa, dokumentacija groblja, dozvole za ukop, matična kjnjiga radnika, personalni dosjei, izvješća o radu, završni računi i platne liste te gradivo Mirovnog vijeća.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je popisano po transportnim kutijama u kojima je preuzeto, a unutar kutija po zatečenom redosljedu.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2064
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano ali nije tehnički sređeno.
Obavijesna pomagala: DARI-1239/P - 1 Mjesna zajednica Viškovo (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 751: Skupština općine Rijeka
Opća napomena: Nema podataka o pravnom statusu fonda.
Identifikator: HR-DARI/AJ 188089
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica