Facebook
Naziv: Općina Punat (fond)
Signatura: HR-DARI-1241
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 306 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1993 - 2006
Arhivske jedinica: 30 m
Tehničke jedinica: 88 kut. ; 20 reg. ; 46 mapa ; 15 amb. kut. ; 15 kom.
Odgovornost: Općina Punat (stvaratelj) (1993. -)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Općine Punat 17. veljače 2009., 3. ožujka 2011. i 31. siječnja 2017. kao depozit. U prva dva navrata je preuzeto zajedno s gradivom prednika, Mjesne zajednice Punat.
Način preuzimanja: Ugovor o depozitu (DARI, Klasa: 036-05/09-01/04)
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike. Nadalje najviše sadrži gradivo urbanizma i tehničku dokumentaciju u svezi gradnje javnih i privatnih objekata. Također sadrži dosta gradiva stambene tematike, komunalnih poslova (najviše u svezi priklljučivanja na javnu kanalizaciju), zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, imovinsko - pravnih spisa i planova turističkog razvoja. Manji dio fonda se odnosi na statutarne i opće upravne stvari, organizaciju i rad pismohrane, personalije te poboljšanje socijalno - zdravstvene zaštite (npr. nabava dijagnostičkih uređaja). Ima i nešto molbi i pritužbi mještana te zapisa o javnim raspravama te desetak fotografija područja Punta iz zraka. Godine 2017. preuzeti su urudžbeni zapisnici 2005. - 2006., opći spisi, spisi socijalne skrbi te nešto tehničke dokumentacije.
Izlučivanju: Nepotrebno gradivo se redovito izlučuje kod stvaratelja.
Dopuna: Moguća je dopuna iz pismohrane Općine Punat s gradivom nastalim nakon 2006. godine
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na četiri serije: 1. Izdvojeni predmeti, 2. Ostalo, 3. Opći spisi po godinama i klasama, 4. Gradivo preuzeto 2017. Unutar serija gradivo je sređeno kronološki po godinama. Iz druge serije je naknadno izdvojeno gradivo koje pripada fondu Mjesna zajednica Punat (HR-DARI-1023).
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2077
Vlasnik a.p.: Općina Punat
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo nije tehnički uređeno
Obavijesna pomagala: DARI-1241/P - 1 Popis arhivske građe za predaju Državnom arhivu u Rijeci (popis)
Opća napomena: Količinski pokazatelji su približni; arhivske kutije su različitih dimenzija. Broj i vrste tehničkih jedinica za gradivo pruzeto 2017. nisu poznati.
Identifikator: HR-DARI/AJ 192048
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica