Facebook
Naziv: Požeška županija (fond)
Signatura: HR-HDA-29
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Com. Poseg. (hrvatski)
Razdoblje: 1582 - 1850 (Gradivo nastalo djelatnošću Županije u rasponu 1745-1850. Spisi izvan tog razdoblja vidi: "Sadržaj")
Arhivske jedinica: 92.33 d/m
Tehničke jedinica: 587 knj. ; 777 kut.
Odgovornost: Požeška županija (stvaratelj) (1745 - 1850)
Povijest jedinice: Po službenoj obvezi, rješenjem Ministarstva unutrašnjih djela, odjeljenja za Hrvatsku i Slavoniju od 22. lipnja 1926. da se arhivi bivših županijskih oblasti pohrane u Državni arhiv u Zagrebu, arhiv županije predan je Državnom arhivu u Zagrebu (danas Hrvatski državni arhiv) 1931. godine od strane Kulturno-historijskog muzeja u Požegi.
Sadržaj jedinice: Zapisnici i spisi županijskih skupština (predmeti iz nadležnosti županija: iranje poslanika na Hrvatski i na Ugarski sabor, donošenje odluka o raznim granama upravnog života: porez, novačenje i opskrba vojske, izbori različitih povjerenstava, određivanje parnica protiv plemića, rješavane urbarske tužbe i sl.) Otpisi županije na palatina, Ugarsko namjesničko vijeće, kancelara Kraljevine, banu ili banskom namjesniku, Hrvatskom saboru, vladaru itd., a tiču se raznih upravnih poslova županije. Izvješća županije upravljena na Hrvatsko kraljevsko vijeće, banu, kancelaru te različita godišnja izvješća (stanje infrastrukture, školama, siročadi itd.) Ugarskom namjesničkom vijeću. Dopisi pokrajinskog povjerenika, sa sjedištem u Osijeku, na županiju: obavijesti o naredbama vladara, UNV-a, pitanja vezana uz kontribuciju i vojsku. Istrage i izvješća plemićkih sudaca županijskoj skupštini kao što su javni radovi, popisi napuštenih selišta, remabulacije , istrage o tegobama podložnika vlastelistava itd. Različiti spisi koji se odnose na pravoslavno stanovništvo Požeške županije: popisi crkava i stanovnika, molbe, utoci, računi crkava itd. Spisi i zapisnici različitih županijskih deputacija, imenovanih na županijskim skupštinama u svrhu izrade načina popisivanja poreza, izrada reparticija za ratni porez, javnih radova, dokazivanja plemstva, ali i poslovima zdravstva itd. Osim izvješća, postoji i nekoliko istraga koje su deputacije vodile zbog prije navedenih razloga. Molbenice i predstavke na županiju, odnosno župana ili podžupana osobno, u kojima pojedinci ili cijele općine traže zaštitu svojih, najčešće imovinskih, prava. Odgovori županije na molbe. Gradivo nastalo djelatnošću županije u vremenu upravnih reformi Josipa II. (1785. - 1790.). Sadržajno se odnosi na upravne poslove, primljene okružnice i molbenice, zatim pitanja vezana uz ubiranje poreza, urbarijalne odnose, crkvena pitanja itd. Naredbe Marije Terezije i Josipa II. županiji. Osim samih naredaba, uz neke spise se nalaze i koncepti odgovora na naredbu. Sadržajno se odnose na urbarijalnu regulaciju, na regulaciju rada županije, komentare na presude parnica i pomilovanja, proslijeđivanje predstavki Ugarske dvorske kancelarije i sl. Prijepisi naredbi i okružnica Ugarskog namjesničkog vijeća županiji. Naredbe, proglasi i okružnice Ugarskog namjesničkog vijeća županiji. Osim samih naredaba, uz neke spise se nalaze i koncepti odgovora na naredbu. Sadržajno se tiču regulacije rada županije, vojnih pitanja, siročadi, županijske blagajne, pravoslavnog stanovništva i sl. Naredbe Hrvatskog kraljevskog vijeća županiji. Sadržajno se odnose na tjeralice i opise bjegunaca, traženja različitih izvješća od županije (npr. o krivičnim i građanskim parnicama, o županijskoj blagajni, siročadi itd.), odgovora na predstavke županije vijeću te o mjerama koje se tiču rada županijskih tijela. Naredbe Banske kancelarije županiji. Sadržajno se najčešće odnosi na pozive županiji da pošalje svoje poslanike na Hrvatski sabor, prosljeđivanje kraljevskih mandata koji su se ticali županije, kao i dopisi drugih županija. Spisi deputacije koja je radila na urbarijalnoj regulaciji Marije Terezije te je istraživala pritužbe podložnika na vlastelinstvima. Blagajnički računi županije, namire, izvatci zaključaka sa županijskih skupština koji se tiču županijske blagajne. Popisi tlake na vlastelinstvima i selima županije, vođeni po polugodištima za svaku godinu posebno Revizija poreznih popisa. Njihova je funkcija bila utvrditi koliko su pojedina vlastelinstva i sela imala platiti kontribucije, koliko su doista platili te da li je išta preostalo za platiti, odnosno da li je bilo preplaćeno Popisi u svrhu odmjerivanja poreza za županijsku blagajnu, odnosno za ratnu blagajnu. Popisi napuštenih selišta u svrhu određivanja poreza Izvješća o računima između županije i regimenti smještenih na području županije (koliko je županija bila dužna dati hrane vojnicima i marvi); zapisnici o ispadima vojnih jedinica i vojnika Nacrti za raspodjelu novaca, hrane i drva za vojsku, pojedinačno za svako selo i po vlastelinstvima; tablice s raspodjelom ukupne količine tereta po vlastelinstvima i selima za kraljevsku, odnosno za županijsku blagajnu Računi vojarni koje je sastavljao nadzornik vojarni, a pregledavao blagajnik županije; namire za zob preuzetu iz županijskog magazina; Tabele siročadi županije koje je sastavljao županijski fiskal; računi vezani uz zaštićenu imovinu siročadi, s prilozima (namire, računi i sl.) Zapisnici županijskog sudbenog stola - krivične parnice, građanske parnice, urbarijalne parnice s prilozima u dokaznom postupku: ispitivanja okrivljenika, svjedočanstva svjedoka itd. Zapisnici vlastelinskih sudova i pojedinih parnica vođenih pred vlastelinskim sudovima., među ostalim i zbog zlostavljanja kmetova od strane vlastelina. Zapisnici parnica vođenih pred Subalternim sudom; spisi samih predmeta vođenih pred sudom Naredbe vladara koja se tiču vojske; dopisi Dvorskog ratnog vijeća i Slavonske general - komande; istrage oko dezertiranja Izvješća o izmještanjima vojnih jedinica na teritoriju županije te o potraživanjima vojske u hrani (kruh i sijeno) koje je sastavljao redovni podžupan; korespondencija: pisma vojnih zapovjednika upućena na županiju. Popisi naroda (broj) po općinama i selima radi utvrđivanja broja stanovnika sposobnih za vojse. Popise su sastavljali prvi podžupan i banski povjerenik, uz supotpise mjesnih župnika (1849. - 1850.) Izvješća kraljevskog povjerenika za poslove zdravstva o različitim epidemijama, upravljene na županiju; gradivo županijskog povjerenstva osnovanog radi otklanjanja opasnosti od epidemije kolere (okružnice Ugarskog namjesničkog vijeća, dopisi vojnih jedinica. Ljekarničkl računi Isprave o podjeli ili potvrdi plemstva pojedinim obiteljima, u izvorniku ili prijepisu (1582. / 1821.) te spisi vezani uz dokazivanje zakonitosti plemstva pojedinih obitelji: istrage županijskih sudaca, rodoslovlja, prijepisi grbovnica, molbe za priznavanje plemstva upravljene na županiju i sl. Dopisi upućeni na redovnog (prvog) podžupana, naredbe Ugarskog namjesničkog vijeća i bana kojima se podžupanu daju u zadatak razni zadaci za izvršenje; izvatci sa županijskih skupština Gradivo kotarkih sudaca sučija Kutina, Bektež, Pleternica, Pakrac. Izvješća i zapisnici o reambulacijama međa; zemljopisne karte razgraničenja između vlastelinstava i regimenti; urbarijalni spisi - svjedočanstva plemićkih sudaca o izvršenim popisima uslijed prestupa Karlove regimente. Dnevnici jozefinske izmjere Sajamska povlastica za Stražeman; doktorska diploma Antuna Gerchicha; svjedodžba Filozofskog fakulteta u Pešti da je Filip Georgievits stekao zvanje mjernika. Izvješća poslanika na Ugarski sabor, držanog 18. kolovoza 1827., odnosno u razdoblju 1832. - 1836..
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređivao Josip Buturac.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-29/V - 3 Požeška županija (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 10); Urudžbeni zapisnik (kom. 5); Elenh (kom. 7); Ostalo (kom. 4)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4009
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica