Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za rudarstvo (fond)
Signatura: HR-HDA-162
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOR (hrvatski)
Razdoblje: 1939 - 1941
Arhivske jedinica: 3.80 d/m
Tehničke jedinica: 15 knj. ; 33 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za rudarstvo (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Zavoda za geološka istraživanja Ministarstva rudarstva u Zagrebu 1949. godine (knjiga akv. br. 33/1949), te od Generalne direkcija ugljena za NRH u Zagrebu 1950. (reg. br. 405/1950).
Sadržaj jedinice: Fond čine registraturna pomagala, te spisi koji sadrže: okružnice, dopise, ukaze, uredbe, pravilnike, žalbe zaposlenika, molbe za premještaj, molbe za unapređenje, službeničke listove, podatke o osnivanje škola, stručnom usavršavanju, nastavne planove i programe, dosjee, financijske planove i iskaze za isplatu, spise vezane uz bratinske blagajne, spise o tečajevima pri rudnicima, spise rudarskih sporova, izvješća pojedinih rudnika, spise vezane uz sprječavanje rudarskih štrajkova, izvješća o stanju rudokopa, molbe za produljenje rovnih dozvola i o produljenju zakupa, podatke o prijenosu zaštitnih polja, statističke podatke, izvještaje o štrajkovima i inspekcijskim postupcima i dr.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja dijela gradiva predložen je i izlučen dio gradiva (2 d/m) koji više nije imao nikakvu vrijednost, pa je procijenjeno da nije potrebno daljnje čuvanje. Klasa: 036-04/19-01/08, Urbroj: 565-09/12-19-4 od 19. prosinca 2019.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Privremeno su formirane serije: strogo povjerljivi, vojni , povjerljivi i opći spisi, spisi blagajne, statistika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-162/P - 1 Banovina Hrvatska. Odjel za rudarstvo - Zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4139
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica