Facebook
Naziv: Banski stol (fond)
Signatura: HR-HDA-386
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Tab. ban. (hrvatski)
Razdoblje: 1651 - 1854
Arhivske jedinica: 42.80 d/m
Tehničke jedinica: 28 knj. ; 416 kut.
Odgovornost: Banski stol Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (stvaratelj) (1723 - 1850)
Povijest jedinice: Arhiv Banskog stola se nalazio u Kraljevinskoj kući, u kojoj se nalazio i Banski stol. Matija Mihanović, otpravnik Banskog stola, uredio je izvješća prisjednika Banskog stola (1745. - 1795.) krajem 18. stoljeća. On je gradivo rasporedio u 28 omota (fasciculi), signirao ih i popisao u elenh.
Sadržaj jedinice: Gradivo je podijeljeno u tri serije: Ured Banskog stola, Istrage sudaca Banskog stola i Sudska djelatnost Banskog stola. Spisi Ureda Banskog stola se sastoje od predstavki Stola upućenih vladaru koja sadržavaju izvješća o završenim, odbijenim ili o onim parnicama koje se imaju nastaviti. Nadalje, spisi vezani uz ustroj i djelovanje Banskog stola (naredbe vladara, spisi vezani uz osoblje Banskog stola, spisi i zapisnici sjednica Banskog stola, dnevnici Banskog stola s popisima parnica). Druga se serija sastoji od zapisnika banskih povjerenstava za zaprisegnute bilježnike u kojima su djelatnici Banskog stola bilježili svoje dnevne aktivnosti (npr. izdavanje sudskih opomena, svjedočanstava u ime Banskog stola i dr.), te spisi nastalo djelatnošću prisjednika Banskog stola.Prisjednici su bili dužni u pojedinoj parnici, temeljem banskog zapovjedno - prinundnog naloga provesti istragu i o rezultatu istrage podnijeti izvješće Stolu radi daljnjih postupaka. Treća se serija sastoji od zapisnika parnica koje su bile pretresane pri Banskom stolu (vođene od strane prabilježnika), zapisnika prinudnih i zamolbenih naloga izdavanih za potrebe odvijanja parnica pred Banskim stolom te spisi parnica vođenih pred Banskim stolom.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju gradiva pri stvaratelju. Gradivo se zbog svoje vrijednosti ne izlučuje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-311 (ZM 7/77) - Z-314 (ZM 7/80).
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-386/V - 1 Istrage sudaca Banskog stola (vodič)
HDA-386/V - 2 Parnice Banskog stola (vodič)
HDA-386/V - 386 Ured (pisarna) Banskog stola (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 4); Elenh (kom. 3)
Opća napomena: Za registraturno pomagalo: Elenh parnica Banskog stola postoji duplikat.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4339
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica