Facebook
Naziv: Udruženje kinematografa Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1340
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: UK NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1961
Arhivske jedinica: 0.90 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Udruženje kinematografa Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Privredne komore Hrvatske 1988. (akv. 1/1988).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od zapisnika sa sastanaka Udruženja, godišnjih registarskih listova kinoprikazivača, izvještaja o poslovanju kinoprikazivača, pravilnika, elaborata i statističkih izvještaja, prepiska s raznim republičkim i saveznim institucijama, kinoprikazivačima, kinodistributerima i ostalim poduzećima čije je djelovanje na neki način vezano uz kinematografiju.
Izlučivanju: Temeljem odluke (klasa: 036-04/07-01/04, ur. br. 565-04-07-4, od 6. lipnja 2007. tijekom sređivanja provedeno je izlučivanje financijske dokumentacije kojoj je prošao rok čuvanja (uplate, rješenja i opomenene za neplaćanje članarine, putni nalozi i sl.).
Dopuna: Prilikom sređivanja fonda izlučena je manja količina gradiva. Radi se o manje važnoj prepisci u vezi s članarinama u Udruženju, novčanim poslovanjem, naručivanjem kinoopreme i materijala, izvješćima o dolasku ili izostanku sa sjednica, objavljivanjem tekstova u časopisu Naš kino, oštećenjima filmskih kopija, prijavama za kinematografske tečajeve itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Stvaratelj fonda gradivo je podijelio na opće spise i registarske listove kinoprikazivača. Gradivo uglavnom nije čuvano po slijedu tekućih brojeva urudžbenim zapisnicima. Početkom 2000-ih obavljena je identifikacija gradiva te izrađen osnovni opis fonda. Tom prilikom je gradivo smješteno u odgovarajuću ambalažu – arhivske kutije. Prilikom sređivanja fonda 2006. godine, napravljen je plan sređivanja s prijedlogom serija i podserija. Gradivo je unutar njih složeno prema kronološkom načelu. U usporedbi s prvotnom podjelom stvaratelja, svi opći spisi podijeljeni su u serije, dok je od registarskih listova kinoprikazivača i njohove prepiske s Udruženjem oblikovana serija Dosjei kinoprikazivača u NRH.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Obzirom da je prošao rok od 30 godina nakon nastanka (u skladu s Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (čl. 18-28), te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, gradivo je javnosti dostupno u potpunosti.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1340/SI - 1 Udruženje kinematografa Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1625: Trgovinska komora Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Kao dopunski izvor mogu poslužiti fondovi Udruženje reproduktivne kinomatografije i Savez trgovinskih komora SFRJ.
Literatura: Kirigin, J. Film u svijetu i kod nas, Zagreb : [s. n.], 1950,
Krstulović, Bogdan. Naš kino 1955-1959 (časopis), Zagreb,
Urošević, V. Reproduktivna kinematografija 1959-1961, Beograd,
Identifikator: HR-HDA/AJ 5227
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica