Facebook
Naziv: Republički komitet za turizam Socijalističke Republike Hrvatske 1963-1965. (fond)
Signatura: HR-HDA-1600
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: RKT (hrvatski)
Razdoblje: 1963 - 1965
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 6 kut.
Povijest jedinice: Pretpostavka je da je gradivo fonda po službenoj dužnosti preuzeto od Republičkog komiteta za energetiku, industriju i zanatstvo SRH 1983. godine (akv. 56/1983) zajedno s gradivom Republičkog sekretarijata za privredu SRH iz kojeg je izdvojeno u HDA. Gradivo je u arhiv zaprimljeno bez popisa, pomiješano sa gradivom druge provenijencije. Gradivo je naknadno identificirano, fizički razdvojeno i složeno u svežnjeve.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži manju količinu povjerljivih spisa i jedan urudžbeni zapisnik za povjerljive spise koji se odnose na 1964. i 1965. godinu. Gradivo označeno kao strogo povjerljivo čine materijali IVS-a SRH poslani predmetnom Komitetu o efektu primjene jedinstvenog valutnog kursa na odnose i strukture cijena u turističkom ugostiteljstvu, te opće smjernice za rad grupa na problematici cijena. Gradivo označeno kao povjerljivo čine zapisnici IVS-a SRH, uputstva Narodne banke Jugoslavije, Saveznog komiteta za turizam i Republičkog protokola SRH o turističkom sporazumu sklopljenom između SFRJ i Republike Italije i njegovoj primjeni, o primjeni poreznih oslobođenja na ugostiteljske usluge, o usmjeravanju devizno interesne turističke izgradnje. Materijali o gradnji naftovoda Trst - Ingolstadt i njegove posljedice na turizam. Također nalazimo Uredbu Saveznog komiteta za turizam o stjecanju prava na zgrade, stanove i zemljišta od strane stranih državljana i stranih pravnih lica, bilješke o službenim audijencijama različitih konzula kod predsjednika Komiteta, zapažanja državnog sekretara za vanjske poslove o problemima našeg turizma sa SR Njemačkom, te dokumente o izgradnji finskog odmarališta u uvali Marina Lučica u Primoštenu. Gradivo cjeline opći spisi čine nalozi Komiteta o organizaciji obroka različitih diplomatskih delegacija u zagrebačkim hotelima, natječaji raspisani od strane Komiteta za potrebnim radnim kadrom, molbe IVS-a Komitetu o stanju izgradnje pojedinih hotela u SRH, izvještaji različitih općina u SRH Komitetu o stanju turističke potrošnje u njihovim gradovima i općinama; bilješke Saveznog komiteta za turizam predmetnom Komitetu o stanju međusobne turističke suradnje između Republike Austrije i SFRJ, materijali istog Saveznog komiteta oko sklapanja turističkog sporazuma s Italijom, zaključci I zasjedanja Upravnog odbora Poslovnog udruženja hotelskih poduzeća SFRJ, izvještaji Narodne banke Jugoslavije o poreznim olakšicama pojedinim hrvatskim hotelima, analize pisanja štampe o turizmu, ankete stranih i domaćih posjetitelja, financijski planovi i završni računi Republičkog komiteta za turizam. Od knjiga fond sadrži 3 upisnika općih spisa, 5 budžetskih i 1 matičnu knjigu.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen prema cjelinama gradiva: povjerljivi spisi, opći spisi, knjige (upisnici, matične knjige).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 350: Uprava za turizam Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1586: Republički sekretarijat za privredu Socijalističke Republike Hrvatske
HR-HDA- 1588: Republički sekretarijat za robni promet Socijalističke Republike Hrvatske
Napomena o bibliografskim izvorima: Šematizam državne uprave 1945-1990. NN 45/63 NN 16/65
Opća napomena: Veza s akvizicijom 26/2014.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5488
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica