Facebook
Naziv: Čolak Nikola (fond)
Signatura: HR-HDA-1946
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Čolak N. (hrvatski)
Razdoblje: 1803 - 1995
Arhivske jedinica: 22.30 d/m
Tehničke jedinica: 223 kut.
Odgovornost: Čolak, Nikola (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je HDA 2006. preuzeo darovanjem od Terezije Djurić (akv. 44/2006), u količini od 60 ambalažnih kutija i 3 d/m nekartoniranog gradiva. Fond se čuva u Odsjeku za gradivo obitelji, pojedinaca i arhivske zbirke Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva. U istoj je prigodi preuzeta i Čolakova knjižnica, pretežno povijesne literature u količini od 1192 sveska i jedne kutije multiplikata, a čuva se u Knjižnici HDA.
Sadržaj jedinice: Gradivo iz ostavštine Nikole Čolaka najvećim je dijelom vezano uz njegov dugogodišnji znanstveno-istraživački rad u arhivima i knjižnicama u Hrvatskoj i Italiji, kao i njegov autorski, uređivački, politički, prevoditeljski i recenzentski rad. Manja količina ostavštine obuhvaća gradivo koje se odnosi na njegovo školovanje (fakultetske skripte) djelovanje u prosvjetnim, arhivskim i znanstveno-istraživačkim ustanovama (bilješke, tekstovi, izvještaji, seminari), sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima (koncepti, bilješke, okružnice, tekstovi), te hemeroteku i biobibliografije o N. Č. Sastavni dio fonda čini i poveća količina poslovne korespondencije N. Č. Gradivo koje se odnosi na znanstveno-istraživački rad u arhivima i knjižnicama sastoji se najvećim dijelom od fotokopija dokumenata/strojopisnih prijepisa iz arhivskih fondova i bilješki. Cjeline sređene po istraživačkim cjelinama uglavnom se sastoje od fotokopija jugosla-venske i inozemne literature, separata i knjižica raznih autora, tekstova N. Č, regesta i fotokopija iz arhivskih fondova, ispisa iz literature, kartoteka, fotokopija fotografija i dr. Autorski rad N. Č. u prvom redu obuhvaća gradivo koje se tiče njegovih knjiga objav-ljenih u zemlji i inozemstvu, suradnje u časopisima i novinama, te zbornicima. To su uglavnom rukopisi tih radova, kao i popratni materijali vezani uz njih (bilješke i koncepti, recenzije, reklame, regesti i sl.). Ovdje se nalaze i najvjerojatnije neobjavljeni tekstovi i koncepti. Uređivački rad obuhvaća gradivo vezano uz dva emigrantska politička časopisa koja je N. Č. uređivao. Prevoditeljski rad obuhvaća njegov prijevod rukopisa Mije Mirkovića Ekonomska povijest Jugoslavije na talijanski jezik. Recenzentski rad obuhvaća recenzije koje je pisao za razne, uglavnom povijesno-političke rukopise. Politički angažman N. Č. najvećim se dijelom odnosi na njegovu aktivnost u političkim tijelima hrvatske emigracije (Hrvatski narodni odbor pod vodstvom Branimira Jelića i Hrvatski oslobodilački pokret kojeg je vodio Srećko Pšeničnik), neuspio pokušaj osni-vanja pravaške emigrantske stranke i osnivanje časopisa Slobodni glas pod vodstvom Mihajla Mihajlova. Gradivo koje se odnosi na predavanja i rasprave u kojima je sudjelovao N. Č. te govore, intervjue i njegova reagiranja u tisku sastoji se od koncepata tekstova, plakata, pozivnica i hemeroteke.
Izlučivanju: Otprilike 7,8 d/m gradiva procijenjeno je kao gradivo bez trajnoga značenja. Uglavnom se radi o multiplikatima i fragmentima neidentificiranih autora koje nije moguće kontekstualizirati te hemeroteci nevezanoj uz N. Č. (veći dio preslika povijesne literature uglavnom je uložen u fond sukladno područjima Čolakovih istraživačkih interesa). Prema zamolbi nasljednika Nikole Čolaka ova se je cjelina vratila obitelji umjesto da se izluči.
Vrste medija: Papir ; Mikrooblik
Vrste građe: rukopisi ; spisi ; novine ; plakati ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Identifikaciji i sređivanju gradiva pristupilo se ujesen 2011. godine. Gradivo je izvorno bilo posloženo u manje cjeline, ali najvećim dijelom nesustavno i nedosljedno. Zbog toga se najprije potanko identificiralo. Novi plan sređivanja utvrđen je sukladno Čolakovoj znanstveno-istraživačkoj, autorskoj, uređivačkoj, recenzentskoj, prevoditeljskoj i političkoj djelatnosti, te njihovu opsegu i značenju. Nakon arhivističke obrade fonda iz njega je izdvojeno 23,5 arhivske kutije gradiva: - u druge fondove i zbirke HDA – 799. Horvat Rudolf, 806. Laszowski Emilij, 815. Obitelj Radić, 1020. Despot Miroslava, 1059. Matasović Josip, 1766. Prelog Milan st. i ml., 1779. Stulli Bernard, 1794. Vince Zlatko, 1950. Hrvatski iseljenici Tri kutije mikrofilmskih svitaka s gradivom snimljenim u talijanskim arhivima fizički su pohranjene u Središnji fotolaboratorij HDA.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) odnosno 30 godina nakon nastanka. Cjelina Korespondencija, zbog mogućih osobnih podataka koje sadržava, dostupna je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi. Sukladno članku 9 darovnog ugovora dva nedovršena rukopisa N. Č. (gradivo za treći svezak Regesti marittimi croati, sign. 4.1.15. i rukopis o povijesti i govoru Janjeva, sign. 4.1.9.) ne daju se na korištenje bez suglasnosti darovateljice ili njenih nasljednika. Pravo njihova dovršenja i objavljivanja zadržava darovateljica, odnosno njezini nasljednici.
Vlasnik a.p.: Terezija Djurić i Zrinka Podhraški-Čizmek
Jezici: hrvatski ; talijanski ; latinski ; srpski ; njemački ; francuski ; engleski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1946/SI - 1 Osobni fond Nikola Čolak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 55625
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica