Facebook
Naziv: Mješovita gimnazija - Karlovac (fond)
Signatura: HR-DAKA-357
Imatelj: Državni arhiv u Karlovcu
Skraćeni nazivi: MJEŠ. GIM. - KLC. (hrvatski)
Razdoblje: 1954 - 1967 (1938/39 - Državna muška realna gimnazija - Karlovac (I. muška gimnazija) 1938/39 - Državna ženska realna gimnazija - Karlovac (II. ženska gimnazija) 1952 - Mješovita gimnazija - Karlovac)
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 31 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Mješovita gimnazija - Karlovac (stvaratelj) (1954 - 1967)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto u Historijski arhiv Karlovac dana 31.12.1980. od tadašnje tajnice CO i UO “Dr. Ivan Ribar”-Karlovac, gospođe Ivanke Radočaj. Gradivo je predano samo uz rukopisni popis tajnice, a na kraju popisa udaren je žig, tadašnjeg CO i UO “Dr. Ivan Ribar”-Karlovac. Ukupno je predano 66 knjiga. Spisi Mješovite gimnazije predani su u HAK dana 19.1.1988. zajedno sa gradivom Državne muške realne gimnazije - Karlovac, gradivom Državne ženske realne gimnazije - Karlovac, i gradivom Kraljevske velike realne gimnazije u Karlovcu. Gradivo je preuzeto zapisnikom o preuzimanju arhivske građe koji je sastavljen dana 19.1.1988. u prostorijama HAK-a uz prisustvo Ivanke Radočaj, predstavnice CO i UO “Dr. Ivan Ribar”-Karlovac, kao predavaoca gradiva i arhivistice gospođe Rosane Bergant-Bušić predstavnice HAK-a, kao primaoca arhivskog gradiva. Kao prilog zapisniku sastavljen je popis arhivskog gradiva, koji je ovim zapisnikom predan HAK-u. Ukupno je predano gradivo u količini 52 sveska (zapisnici sa sastanaka školskih organa, pomoćne uredske knjige, broširani programi i izvještaji o radu škole) i 35svežnjeva spisa. Gradivo je kasnije razvrstano i spojeno u odgovarajuće fondove tj. cjeline i danas se nalazi u Državnom arhivu u Karlovcu.
Sadržaj jedinice: Mješovita gimnazija-Karlovac (1954.-1967.) djelovala je kao samostalno učilište za područje, tadašnje, NRH, odnosno FNRJ. Treba naglasiti da ova gimnazija nema teritorijalnu nadležnost, jer su se u nju mogli upisivati učenici ne samo iz navedenih područja, već puno šire, pa čak i iz drugih država.Gimnazija je najviše surađivala sa: Savjetom za prosvjetu NRH, Sekretarijatom za prosvjetu i kulturu NRH i Zavodom za statistiku NRH. Iz njihove korespondencije može se pratiti rad i ustrojstvo gimnazije. Najviše je podataka vezano uz razne zamolbe i odobrenja učenicima, zatim uz razna naređenja, propise i obavijesti spomenutih nadležnih organa, te ostalu pedagošku dokumentaciju.
Izlučivanju: Izlučivanja gradiva Mješovite gimnazije - Karlovac (1954.-1967.) nije bilo. Gradivo se čuva trajno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je prema prvobitnom poretku samog stvaratelja, Mješovite gimnazije-Karlovac (1954.-1967.). Pri stvaranju gradivo je poredano na sljedeći način: prvo knjige, a zatim spisi Mješovite gimnazije-Karlovac (1954.-1967.). Pri sređivanju knjige su poredane na sljedeći način: 1. Pedagoške knjige 2. Administrativne knjige Kod pedagoških knjiga redosljed je sljedeći: Glavni imenik tj. Glavna knjiga, Imenici kandidata ispita zrelosti tj. Glavne knjige završnih ispita, Zapisnici ispita zrelosti, Glavni imenik privatnih učenika i Zapisnik sjednica nastavničkog zbora. Što se tiče administrativnih knjiga, u ovom fondu, imamo samo jednu knjigu i to: Budžetsku knjigu. U ovom fondu nalazimo samo jednu kutiju Općih spisa, na kraju koje su i platne liste. Stvaratelj je spise sređivao prema pravilima administrativnog poslovanja uz pomoć uredskih knjiga tj. Urudžbenih zapisnika, koji nažalost nisu sačuvani. Urudžbeni zapisnik počimao bi svake godine rednim brojem 1, a zaključivao se posljednjim brojem na dan 31. prosinca tekuće godine. Spis se zaprima pod posebnim brojem Urudžbenog zapisnika, a njegovi brojevi idu kontinuirano. Prema uvidu u spise ove gimnazije, odnosno prema načinu i označavanju spisa, vidljivo je da se gore navedeni sistem administrativnog poslovanja primjenjivao, odnosno spisi su se zavodili prema tekućem rednom broju tijekom godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Jedinica ima status javnog gradiva, koje je prema članku 18 Zakona o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima dostupno svim korisnicima.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica.
Obavijesna pomagala: DAKA-357/SI - 1 Mješovita gimnazija - Karlovac (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAKA- 1: Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada Karlovca
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Osim u gradivu Državnog arhiva u Karlovcu, podatke o ovoj gimnaziji mogli bimo pronaći i u: - HDA u Zagrebu - Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu
Literatura: Janković-Škrtić, Davorka (ur.). Inventari za fondove i zbirke, sv. 3 , Karlovac : Državni arhiv u Karlovcu, 2006,
Opća napomena: Urudžbeni zapisnici koji su navedeni u ovom fondu fizički se nalaze u fondu Državne muške realne gimnazije - Karlovac (1938. - 1956.), a ovdje ih navodimo iz razloga što vremenski obuhvaćaju i dio spisa Mješovite gimnazije - Karlovac (1954. - 1967.).
Identifikator: HR-DAKA/AJ 6119
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica