Facebook
Naziv: Zajednica općina Sisak (fond)
Signatura: HR-DASK-891
Imatelj: Državni arhiv u Sisku
Razdoblje: 1967 - 1990
Arhivske jedinica: 23.40 d/m
Tehničke jedinica: 60 knj. ; 226 kut.
Odgovornost: Zajednica općina Sisak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon ukinuća Zajednice općina Sisak 1990. godine, skrb za gradivo ovog stvaratelja preuzeo je Ured župana Županije Sisačko-moslavačke, kao pravni sljednik, a od 2001. Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Isti je, 2007. godine, spomenuto gradivo predao Državnom arhivu u Sisku.
U DASK je pristiglo gradivo fonda Zajednice općina Sisak u količini od 45,7 d/m; 81 knjiga (1,1 d/m), i 44,5 d/m spisa u svežnjevima, registratorima i fasciklima. Krajem siječnja 2009. godine započeta je arhivistička obrada fonda koja je završena u studenom 2010. Nakon sređivanja, fond je iznosio 60 knjiga i 226 kutija, odnosno, 23,4 d/m spisa. Kao arhivističko obavijesno pomagalo izrađen je sumarni inventar fonda.
Način preuzimanja: Gradivo je uvedeno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod rednim brojem 295. i upisano na stranici 304. i 305. Fond ZO Sisak uveden je u Općem inventaru pod rednim brojem 891.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike i materijale sa sjednica vijeća Skupštine ZO Sisak, njenih organa, komisija i radnih tijela te raznih zajedničkih sjednica vijeća Skupštine ZO Sisak sa društveno-političkim organizacijama ili samoupravnim interesnim zajednicama sa područja ZO Sisak. Zatim, sadrži opće i upravne spise sa evidencijama, popise akata, personalne dosjee, isplatne liste i obrasce za izračun mirovinske osnovice, odnosno, obrasce koji sadržavaju podatke o utvrđenom stažu osiguranja i osobnom dohotku zaposlenika organa uprave ZO Sisak, financijske spise i tehničku dokumentaciju.
Izlučivanju: Godine 1995. izlučena je građa nastala od 1980. do 1989. godine, a sadržavala je uglavnom financijske dokumente i dokumente blagajne ZO Sisak i organa za koje je njihovo računovodstvo obavljalo poslove te druge manje važne i nepotrebne kopije i multiplikate.
U Državnom arhivu u Sisku, postupak izlučivanja proveden je prilikom sređivanja gradiva 2010. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivistička obrada fonda počela je krajem siječnja 2009. i završila početkom studenog 2010. godine. Početno količinsko stanje gradiva iznosilo je 45,7 d/m, odnosno, 74 knjige (1,1d/m) i 44,6 d/m spisa, većinom u svežnjevima. Nakon arhivističke obrade gradiva izlučeno je 22,3 d/m registraturnog balasta, te je fond na kraju iznosio 60 knjiga i 226 kutija, odnosno, 23,4 d/m spisa.
Sačuvano arhivsko gradivo sređeno je prema prvobitnom redu stvaratelja. Iz obavijesnih pomagala stvaratelja vidljivo je da je uredsko poslovanje vođeno po sistemu tekućih brojeva, naime, spisi su se uvodili u jedinstveni urudžbeni zapisnik redosljedom kojim su pristizali u ured. Tako je nastala velika serija tzv. općih spisa iz kojih su naknadno izdvojeni predmetni spisi koji se odnose na sjednice pojedinih vijeća, odnosno, sjednice organa i radnih tijela Skupštine ZO Sisak i pripojene su pripadajućim serijama i podserijama fonda. Naime, Kazala urudžbenih zapisnika općih spisa nisu sačuvana, te je ovaj postupak napravljen zbog preglednosti fonda.
U cjelini, fond je sređen prema strukturno-funkcionalnom principu, prateći unutarnju strukturu stvaratelja, odnosno, pojedinih upravnih tijela i organa uprave. Dovršetkom arhivističke obrade fond je podijeljen na osnovne serije: 1. Dokumentacija o osnivanju i djelovanju regionalne Zajednice općina Dvor, Glina, Kostajnica, Petrinja i Sisak; 2. Rad Inicijativnog odbora za osnivanje ZO Sisak; 3. Rad središnjih tijela ZO Sisak; 4. Rad komisija, odbora, savjeta i drugih radnih tijela Skupštine ZO Sisak i njenih organa; 5. Rad organa uprave ZO Sisak; 6. Dokumentacija o radu pravosudnih i drugih organa, te samoupravnih interesnih zajednica i organizacija koje su djelovale na području ZO Sisak.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno za korištenje sukladno čl. 18 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Korištenje i umnožavanje dozvoljeno je sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Kod nekih knjiga i manjeg broja spisa postoje oštećenja. Svi su spisi čitljivi.
Obavijesna pomagala: DASK-891/SI - 1 Zajednica općina Sisak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DASK/AJ 70340
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica