Facebook
Naziv: Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje (fond)
Signatura: HR-DARI-7
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KgzRiUhp (hrvatski)
Usporedni nazivi: Fiumei és magyar-horvát tengerparti királyi kormányzóság (mađarski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 5 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1870 - 1918
Arhivske jedinica: 92 d/m
Tehničke jedinica: 236 knj. ; 641 svež
Odgovornost: Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko primorje (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je osnovno sređen i inventarno popisan 1955. godine. U rujnu 2009. arhivisti mađarskog županijskog arhiva Somogy započeli su s arhivističkom obradom fonda u sklopu hrvatsko - mađarske suradnje arhivâ.
Način preuzimanja: Fond se u DAR-u nalazi najvjerojatnije od osnutka ustanove 1926. godine. Preuzet je iz registrature Riječke prefekture, koja je od 1924. bila smještena u zgradi ukinutog Gubernija (tzv. Guvernerova palača).
Sadržaj jedinice: Fond je cjelovit. Sadrži prezidijalne i opće spise, zapisnike sastanaka i sjednica, komisijske spise, velik broj izdvojenih predmeta te registraturna pomagala i druge evidencijske knjige. Sadržaj prezidijalnih i općih spisa je sukladan, s time da prezidijalni spisi dokumentiraju političku, a opći upravnu i administrativnu nadležnost stvaratelja. Od 1901. do 1918. opći spisi su arhivirani prema klasifikacijskom sustavu od 23 razreda, čiji nazivi najbolje odražavaju sadržaje pohranjene kako u cijeloj seriji općih spisa od 1870. godine nadalje, tako i sadržaje Prezidijalnih spisa.
Opći spisi su od 1901. do 1918. godine klasificirani po slijedećim razredima i podrazredima:.
I. OPĆI NADZOR
1. Gubernijski savjet: godišnji izvještaji, iskazi zaostataka, računi i obračuni. Popis neizvršenih poslova. Gubernijsko novčano poslovanje. Personalni poslovi. Zgrada, prostorije; 2. Javna sigurnost: socijalni pokreti, štrajkovi, redarstveni poslovi, uvoz baruta i oružja. Zakoni i odredbe. Demonstracije, neredi i slično. Putovnice, dnevni policijski izvještaji. Trgovina bijelim robljem. Anarhisti. Kazalište; predstave, gluma, balet, i slično. Skupovi, kongresi itd.; 3. Tjednici i njihovo raspačavanje, Statuti kulturnih društava; 4. Opća uprava: zakoni, pravilnici, gubernijski računi. Izvještaj parlamenta.
II. GRADSKA AUTONOMIJA
1. Personalni poslovi pri magistratu. Mjere protiv skupoće u Rijeci. Žalbe u nadležnosti gradske uprave. Poslovi gradske komisije. Poslovi komunalnih škola. Žalbe zbog zakašnjelog rješenja molbi. Gradska komisija za suzbijanje cijena. Građanstvo Rijeke. Prijavni ured. Personalni poslovi gradskog poglavarstva. Dnevni redovi sastanaka gradskog odbora i zapisnici. Posebna administaracija vodovoda. Kupoprodaja i zamjena zemljišta - propisi. Gradski nužnici; 2. Predračuni i završni računi grada Rijeke. Rekonstrukcija poreznog ureda; 3. Komunalni izbori; 4. Propisi za posredništvo za kućnu poslugu. Propisi protiv poplave, za ceste, klaonicu, sajmove, kočije, vozare, automobile, prijavni ured, oglase i ostali gradski propisi. Pravilnici: Pravilnik o javnom kupalištu. Pravila za školske obveznike (zabranjuje im se posjećivanje zabava). Propisi za staretinare, za ribarnicu. Posredništvo za ugostiteljski personal
III. NARODNO ZDRAVLJE
1. Sanitarni zakoni i propisi. Prijenos mrtvaca. Žalbe protiv bolničkih troškova. Stručna literatura. Ljekarne, lijekovi, drogerije, tečaj za liječnike i primalje. Briga za umobolnike. Socijalno osiguranje. Prekršaji i žalbe. Bolesnička blagajna. Bjesnilo. Cijepljenje protiv boginja; 2. Izvještaj kotara Sušak o zaraznim bolestima. Kuga, kolera, uništavanje štakora, malarija, boginje.
IV. NJEGA BOLESNIKA I DOBROTVORI
1. Bolesnički proračun, takse, lijekovi i računi. Ograničenje primanja skitnica u bolnicu. Bolnički troškovi za njegu; 2. Bolnice javnog karaktera. Troškovi liječenja Riječana izvan Rijeke. Pravila i uredbe za bolnice; 3. Dobrovoljni prilozi za humanitarne svrhe. Ljekarne za siromahe. Zaštita napuštene djece. Osnivanje sanatorijuma. Milostinja
V. EMIGRACIJA
1. Iseljenici: repatrijacija. Žalbe. Pomoć. Svratište za iseljenike. Izvještaj o iseljenicima zadržanim u Rijeci. Brodovi za prijevoz iseljenika i njihova kontrola. Odbijanje iseljenika. Redarstveni izvještaj o problemu emigracije. Kontrola emigracije. Djelovanje društva „Austro-Americano“.
VI. LOV
1. Uvoz golubova, lov, razno
VII. TUTORSTVO
1. Poslovi staratelja: žalbe, razno. Nasljedstvo. Primanje u popravilište. Ostavštvina i nasljedstvo. Zakon, uredbe i pravila o tutorstvu.
VIII. MATIČNI URED
1. Matični ured: razno. Rad oko matičnih knjiga i opće dispozicije. Slučajevi smrti i porođaja na brodu. Ozakonjenje. Kontrola Matičnog ureda. Izvadci iz matične knjige stranaca u Rijeci.
IX. NARODNA OBRANA (DOMOBRANSTVO)
1. Prolaz vojske kroz Rijeku; 2. Evidencija konja i kola (vojničkih). Regrutiranje i mješovita kontrolna komisija. Evidencija naturaliziranih vojnih obveznika. Gradnja vojnih bolnica i vojarna; 3. Oslobođenje od aktivne vojne službe; 4. Gradnja infanterijske vojarne; 5. Pozivi za vojsku, pričuva, manevri, dozvola za ženidbu prije odsluženja vojnog roka. Globe za neodazivanje vojnoj dužnosti, vojne knjižice isluženih dočasnika. Jednogodišnji dragovoljci.
X. FINANCIJE
1. Lutrija. Porezna komisija. Knjige i časopisi iz financija. Financijske žalbe II. stupnja. Mjesečni i godišnji izvještaji o financijskom poslovanju. Financijski administrativni sud; 2. /prazno/; 3. Tečajevi za financijsko računovodstvo; 4. Poslanički izbori.
XI. ŠKOLSTVO I BOGOŠTOVLJE
1. Državna gimnazija: personalni poslovi, zapisnici nastavničkog zbora, nastava tjelovježbe i popodnevne igre, oslobođenje od hrvatskog, francuskog i engleskog jezika te tjelovježbe i pjevanja. Knjige i znanstvena djela. Oslobađenje od plaćanja i školarine; 2.Trgovačka škola: personalni poslovi, gradnja i namještaj, tečaj stenografije; 3. Narodno prosvjećivanje: znanstvena putovanja, statistika. Škola, knjige, pribor. Knjige, revije i tiskanice. Ferijalni tečaj za preparandiste: učenje mađarskog jezika i drugi tečajevi. Nastava za gluhonijeme. Narodne i ostale knjižnice. Poljoprivredna škola. Vjeronauk. Instrukcije za domobrane. Savjetovanje za učitelje državnih osnovnih škola. Budžet za narodno prosvjećivanje; 4. Stipendije; 5. Školska inspekcija. Rad ženskog benediktinskog reda u vezi sa školom. Osposobljavanje za pouku, nostrifikacija diploma. Nova muška škola u centru. Židovska zajednica. Isključenje i ponovna primanja. Riječki kaptol, svećenstvo, crkva. Potpore, nagrade, Društvo „Svete Marije“. Fiskulturna natjecanja. Opća naobrazba: instrukcije, vjera, opće odredbe. Djelovanje skloništa „Clotilde“. Bogoslovlje i nastava: razno. Pozivi na mise, procesije, krizma itd. Židovski praznici. Baptisti. Škola sirotišta „Marija“; 6. Direkcija Više djevojačke škole: održavanje zgrade, personalni poslovi, proračun, nastavnički zbor, sjednice i zapisnici. Ispiti, trgovački tečaj za žene. Domaćinska škola. Ispiti. Vjera; 7. Državna Osnovna škola-Mlaka: gradnja i održavanje zgrade, personalni poslovi. Sjednice i zapisnici nastavničkog zbora. Disciplina i održavanje reda, novčano poslovanje. Razno. Prijemi, popravni i privatni ispiti; 8. Dječji vrtić u centru (u vezi muške i ženske škole). Dječja skloništa: razno. Dječji vrtići; 9. Državna građanska škola: personalni poslovi. Zaklada „Imre“. Ispiti. Raspored sati, sjednice itd.; 10. Tečaj za ženski ručni rad. Državna djevojačka škola: trgovački tečaj; 11. Centralna državna muška škola: ispiti; 12. Centralna državna djevojačka škola: ispiti. Nabavke; 13. Osnovna škola na trgu Scarpa: personalni poslovi. Ženska škola: predračun; 14. Najava dolaska školske inspekcije; 15. Škola učenika u privredi. Industrijska škola: nabavke; 16. Određivanje ispitnih rokova; 17. Otkaz školskog prostora osnovne škole na trgu Scarpa.
XII. PAROBRODARSTVO
1. „Jadranska plovidba d.d.“. Razno u vezi s plovidbom. Dok, brodogradnja i ostalo. Dolazak engleske flote. Parobrodarsko društvo „Orient“. Parobrodarska statistika.
XIII. ŽELJEZNICE
1. Željeznički poslovi, opće poduzimanje mjera za izvršavanje poslova kod željeznice. Popusti. Riječki tramvaj. Administarcija ulaznih pruga. Tarife, knjige i pravila.
XIV. POŠTA, TELEGRAF I TELEFON
1. Godišnji i polugodišnji izvještaji, tarife, knjige, zakoni, uredbe, pravila. Popusti, razna naplaćivanja, krediti. Poštanske pristojbe. Izvještaji. Pristojbe za telegram i telefon. Telefon. Naplaćivanje telefonskih razgovora (mjesečni obračun). Personalni poslovi
XV. EKSPROPRIJACIJA
1. Izvlaštenje: upute i provedbe. Eksproprijacija kuće Manasteriotti.
XVI. ŠUMARSTVO
1. Poslovi šumarstva, razno. Tereni za pošumljavanje. Ispiti lugara i šumara, kvalifikacije. Prekršaji, žalbe. Opće odredbe.
XVII. PRAVO NA VODE I MORE
1. Razno. Poslovi oko Rječine i Zvira. Gradski vodovod. Djela, zakoni, uredbe, pravilnici.
XVIII. VETERINARSTVO
1. Izvještaj hrvatske vlade o zaraznim stočnim bolestima. Zdravstveno stanje stoke, zabrana prometa stokom i prekidi zabrana. Izvještaj i prijave o zaraznim stočnim bolestima. Izložba stoke i nagrade. Stočne zarazne bolesti u Rijeci. Stanice za ukrcaj stoke, klaonice. Statistika prometa stokom. Zakoni, uredbe, pravilnici, propisi itd. o zdravstvenom stanju stoke.
XIX. POLJOPRIVREDA
1. Kontrola vina. Poljoprivredni poslovi: gospodarenje lozom, grožđem, vinom. Filoksera. Uzgoj stoke, šumarstvo, pošumljivanje. Mliječni proizvodi. Vrtovi. Trgovine cvijećem. Uzgoj svilenih buba. Ratarstvo: zakoni, uredbe, pravilnici. Bolesnička blagajna poljoprivrednih radnika. Isporuka sredstava za škropljenje vinograda. Pčelarstvo.
XX. KOLONIZACIJA
1. Naseljavanje.
XXI. ISTRAGE-DISCIPLINSKI POSTUPCI
1. Disciplinski postupci u vezi s narodnim prosjećivanjem, s poštom i telegrafom. Školski izgredi.
XXII. PREKRŠAJI
1. Sudbeni opoziv.
XXIII. RAZNO
1. Konzuli i konzulati. Pravni zastupnik erara. Molbe upućene dvoru. Stavljanje zastave: dvorska žalost. Ribarstvo. Mađarski grb. Razne žalbe. Poslovi oko granice. Delta; 2. Obrt i trgovina: utok i žalbe. Pokućari. Poslovi u vezi državnih građevina, skladišta. Trgovačka burza, trgovačke komore. Zalagaonice. Drogerije. Obrt i trgovina: statistika. Baždarenje mjera. Obrt i trgovina: zakoni, uredbe, pravilnici i razno. „Službene novine“ osiguravajućeg društva madžarskog radnika i invalida. Izložbe, patenti, zaštitne marke i oglasi. Javne dostave. Nadzor nad industrijom. Industrijsko osposobljavanje. Podupiranje domaće ondustrije i trgovine. Nedeljni odmor. Točenje vina i živežne namirnice. Inspekcija industrije (obrta) i kotlova. Ispiti strojara i ložača. Aprovizacija.
Fond nadalje sadrži urudžbene zapisnike i kazala prezidijalnih i općih spisa, urudžbene zapisnike školskih spisa, prekršaja i spisa Gubernijskog vijeća te kazala spisa raznih drugih gubernijskih tijela.
Naposljetku, fond sadrži zapisnike Gubernijskog savjeta, spise Administrativne komisije, spise Vojne kontrolne komisije, spise i evidencije Komisije za pošumljavanje riječke okolice, spise Superrevizijske komisije, spise Komisije za ispite zrelosti, spise Kontrolne komisije za državno računovodstvo, spise predsjedništva Stalne mješovite komisije grada Rijeke, spise Ispitne komisije za strojare i ložače, spise Riječkog kraljevskog školskog inspektorata, spise Komesarijata za više djevojačke škole, izvješća gubernijskih referenata, prekršajne registre i spise, spise o radovima na regulaciji Rječine, spise i protokol o proslavi tisućugodišnjice osnutka Mađarske države, spise o izgradnji i popravcima cesta, izvješće upravitelja škole "Turnić" za šk. godinu 1918./1919., proračun riječkih osnovnih škola, nacrte eksproprijacije terena za potrebe izgradnje željezničke pruge Karlovac - Rijeka, zbirku gradskih propisa, spise o trgovačkom društvu Jadranska plovidba d.d., spise o nabavi i štednji ugljena, spise o izgradnji i popravcima gubernijske palače, spise o izgradnji riječke luke, spise o izgradnji hotela za iseljenike, dozvole za uvoz svinja, inventar škole "Cambieri", evidenciju nezaposlenih, evidenciju izostanaka internata škole "Maria", registar sklopljenih ugovora, protokol nesretnih slučajeva, evidenciju trgovaca pokućaraca, evidenciju izdatih prezidijalnih spisa, evidenciju spisa predatih na rješavanje, evidenciju prezidijalnih stranih brojeva, protokol industrijskih predmeta, registar industrijske inspekcije, registar Stalne mješovite komisije za pregled vojnih obveznika, knjigu generalija gubernijskih službenika, osobni guvernerov registar spisa, evidenciju spisa o datoj pomoći za znanstvene svrhe, protokol Direkcije pomoćnog ureda, razno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Arhivalije su u inventaru prikazane sljedećim redom: 1. Prezidijalni spisi 1871.-1918., 2. Opći spisi 1867.-1918., 3. Spisi Riječkog kraljevskog školskog inspektorata, 4. Prekršaji, 5. izdvojeni predmeti, 6. Urudžbeni zapisnici prezidijalnih spisa, 7. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 8. Urudžbeni zapisnici Školskog inspektorata, 9. Urudžbeni zapisnik prekršaja; 10. Urudžbeni zapisnik Gubernijskog vijeća; 11. Kazala prezidijalnih spisa, 12. Kazala općih spisa po materiji, 13. Numerička kazala općih spisa, 14. Numerička kazala raznih tijela, 15. Razne knjige.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: mađarski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-7/P - 1 Kraljevski gubernij za Rijeku i ugarsko-hrvatsko primorje (popis)
DARI-7/V - 2 Kraljevski gubernij za Rijeku i ugarsko-hrvatsko primorje (vodič)
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo iz razdoblja 1867-1869.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11676
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica