Facebook
Naziv: Kotarsko povjereništvo Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-17
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Kotarsko poglavarstvo Lovran (1980 - 2010) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KpLo (hrvatski)
Usporedni nazivi: Bezirks Obrigkeit Lovrana (njemački)
Superiorita Distrettuale di Laurana (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 24 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1814 - 1827
Arhivske jedinica: 6.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 62 kut.
Odgovornost: Kotarsko povjereništvo Lovran (stvaratelj)
Način preuzimanja: Fond je preuzet najvjerojatnije 1927. zajedno s gradivom Kotarskog poglavarstva Volosko.
Sadržaj jedinice: U fondu prevladavaju okružnice, upute i naredbe viših vlasti o organizaciji raznih oblasti javnog života u vremenu nakon francuske okupacije Primorja i tranzicije od feudalne ka modernoj organizaciji države. Brojni su također tiskani cirkulari o krivičnim istragama, vojnim bjeguncima, prikupljanju pomoći za nastradale i sličnome. Od gradiva značajnog za lokalnu povijest ističu se spisi s personalnim podacima kotarskih i općinskih dužnosnika i službenika, spisi s podacima o strukturi domicilnog pučanstva (popis plemića, demografska kretanja), organizaciji sanitarno - zdravstvene službe i zaraznim bolestima (kotarski liječnici, ranarnici i primalje, suzbijanje endemskog sifilisa tzv. "škrljevske bolesti", boginja, itd.), spisi o brodogradnji i pomorstvu, spisi o crkvenoj imovini, prihodima i urbarijalnim davanjima općenito, opisi pojedinih kriminalnih zbivanja i vremenskih nepogoda (gusarenje na Kvarneru, hajdučija na Učki, štete od nevremena, velika hladnoća), spisi s podacima o poljodjelstvu i stočarstvu (proizvodnja vina, uzgoj maslina, vinove loze i žitarica, uzgoj konja, ispaša koza), trgovini (nabava soli s Paga i Raba), školstvu (škole i školska djeca u Lovranu i Mošćenicama), šumarstvu, cestogradnji (o inicijativi za gradnju obalne ceste Rijeka - Lovran), spisi o uvedbi zemljišnih knjiga i teritorijalnom razgraničenju općinâ, tablice važećih mjera u kotaru, spisi u svezi ostavina i drugi sudski spisi iz kotarskog djelokruga. Od pomoćnih knjiga sačuvan je samo fragment urudžbenog zapisnika iz 1815. godine.
Mjesta: Lovran
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivističkim sređivanjem uspostavljena je struktura fonda od četiri serije: knjige (samo jedan član), prezidijalni spisi, opći spisi i sudski spisi. Prezidijalni i opći spisi sređeni su po broju urudžbenog zapisnika unutar pojedine godine a sudski spisi kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-17/SI - 1 Kotarsko poglavarstvo Lovran (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11683
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica