Facebook
Naziv: Kotarsko poglavarstvo Volosko (fond)
Signatura: HR-DARI-19
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Kotarsko poglavarstvo Volosko (hrvatski)
Povijesni nazivi: Capitanato Distrettuale in Volosca (1927 - 1953) (talijanski)
Kotarska oblast Volosko (1953 - 1980) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KpV (hrvatski)
Usporedni nazivi: Bezirksamt Volosca (njemački)
Capitanato Distrettuale in Volosca (talijanski)
Druge oznake: Stara signatura: JU - 8 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1827 - 1918
Arhivske jedinica: 70.60 m
Tehničke jedinica: 360 knj. ; 646 kut.
Odgovornost: Kotarsko poglavarstvo Volosko (stvaratelj)
Povijest jedinice: U prvom općem inventaru DAR-a, što ga je 1933. sastavio ravnatelj ustanove Felice Perroni, fond je naveden kao "I.R. Capitanato Distrettuale in Volosca - anni 1814-1918". To znači da je tada obuhvaćo i gradivo sadašnjih fondova Kotarsko povjereništvo Kastav (HR-DARI-15) i Kotarsko povjereništvo Lovran (HR-DARI-17). U istom opsegu fond je prikazan i u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci iz 1953. godine. Do promjene dolazi 1980. godine, kada su od gradiva spomenutih kotarskih povjereništava u Kastvu i Lovranu formirani zasebni fondovi ali su zato u sastavu ovog fonda prikazani i današnji fondovi Izvanredni komesarijat Kastva 1919-1921 (HR-DARI-20), Građansko povjereništvo za politički kotar Volosko - Opatija 1919-1923 (HR-DARI-616) i Podprefektura Volosko 1923-1927 (HR-DARI-617). Takvo stanje zadržano je i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ - SR Hrvatska iz 1984. godine, s izuzetkom fonda Izvanredni komesarijat Kastva, koji je prikazan zasebno.
Konačno, tijekom pripreme podataka za Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., iz fonda su izdvojena dva spomenuta slijednika iz razdoblja 1919-1927. i još devet fondova samostalnih entiteta. Riječ je o sljedećim fondovima: Kotarsko školsko vijeće u Voloskom 1872-1924 (HR-DARI-618), Kotarski cestni odbor u Voloskom 1896-1925 (HR-DARI-619), Kotarska šumska nadzorništva na području Markgrofovije Istre 1876 1918 (HR-DARI-620), Izvanredni povjerenik za općinu Podgrad 1919-1921 (HR-DARI-621), Ured za prikupljanje političkih informacija. Sabirni centar Podgrad 1919 (HR-DARI-622), Građansko povjereništvo Postojna 1919-1922 (HR-DARI-623), Podprefektura Postojna 1922-1923 (HR-DARI-624), Filharmonijsko društvo Lovran 1910-1915 (HR-DARI-625) i Povjereništvo javne sigurnosti Matulji 1923 (HR-DARI-626).
Gradivo fonda arhivistički je sređivano 1932-1933, popisano je 1964. i potom, nešto detaljnije, oko 1980. Godine 2009. popis iz oko 1980. je nadopunjen dodatkom s opisom još 30 kutija gradiva.
Način preuzimanja: Fond je u DAR preuzet 1927. godine, među prvima nakon osnivanja ustanove.
Sadržaj jedinice: Prezidijalni spisi sadrže politička izvješća i opise događaja važne za povijest međunacionalnih, socio - ekonomskih i općenito političkih odnosa na prostoru kotara Volosko, tj. istočne obale Istre i slovenskog Krasa od 1827. do 1918. Osim toga do detalja dokumentiraju boravak Habsburgovaca i drugih aristokratkih obitelji i javnih osoba na Opatijskoj rivijeri. Okružnice i dopisi viših političkih tijela, najčešće posredovane Namjesništvom u Trstu, svjedoče o zbivanjima na prostoru cijelog austrijskog dijela Monarhije i šire. Opći spisi dokumentiraju upravne poslove u kotaru. Od oko 1830. do 1855. oni su raspoređeni u jedanaest razreda označenih rimskim brojkama, čiji naslovi najbolje govore o njihovu sadržaju (I. - javni politički poslovi, II. - vojska, III. - policija, IV. - zdravstvo, V. - bogoštovlje, VI. - ceste i putevi, VII. poljodjelstvo, VIII. - trgovina, pomorstvo i industrija, IX. - financije, X. - općine, XI. - žandarmerija i vojarne). Novi sustav od trinaest razreda označenih velikim slovom abecede stupio je na snagu 1856. i bio na snazi do 1903. Njihov sadržaj je sljedeći: A - kotarski i općinski poslovi, B - financije, C - vojska i novačenje, D - škole, bogoštovlje i matični uredi, E - zdravstvo i sirotišta, F - poljodjelstvo i šumarstvo, G - trgovina, industrija, obrt i ribarstvo, H - cestogradnja, održavanje puteva i druge gradnje, I - redarstvo (putovnice i dozvole), J - redarstvo (udruženja i izgoni), L - općinski službenici i zastupnici, općinske sjednice, općinski računi, narodni zajam i slično, M - porezi i nameti, N - izdavanje raznih uvjerenja. Od 1904. do 1918. opći spisi su arhivirani u sedam razreda označenih dvojezičnim - njemačkim i talijanskim - terminima sljedeća sadržaja: opći poslovi (Allgemeines - generale), obrt i industrija (Gewerbe - industriale), poljoprivreda i šumarstvo (Landeskultur - agricoltura, forestale), zdravstvo (Sanität), policija (Polizei - polizia), vojska (Militär - militare) i bogoštovlje (Kultus - culto). Ostali istaknutiji sadržaji pohranjeni su u nizu manjih serija, i to: povjerljivi policijski spisi 1914-1918, mobilizacijski spisi 1877-1899, spisi o domobranstvu 1886-1918, izborni spisi za Zemaljski sabor Istre 1883-1901, spisi o zakupu općinskih lovišta 1904-1918, evidencije automobila i motocikala 1905-1918, spisi o uređenju kupališnih mjesta 1892-1914, spisi i nacrti kupalištâ, spisi o električnoj centrali u Veprincu 1895-1914, spisi o izgradnji Jubilarne ceste 1897-1913 te spisi o vodoopskrbi 1893-1914. Od izvornih obavijesnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike prezidijalnih i općih spisa, kazala prezidijalnih i općih spisa, mobilizacijske urudžbene zapisnike 1879-1918, jedno kazalo registra pomoraca 1831-1834, jedan policijsko - povjerljivi urudžbeni zapisnik 1916-1918, jedan civilni registar rođenih, vjenčanih i umrlih 1911. godine, jedno kazalo obrtničkih radnja 1863-1918, dva kazala bolničkog liječenja 1908-1918, jedan upisnik zgrada s kućnim brojevima i popisom stanara 1913. te jedan izborni imenik za birališta Belići i Sveti Matej. U fondu se nalaze i prezidijalni spisi Kotarskog ureda Podgrad iz razdoblja 1862-1868.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: U aktualnom arhivskom popisu nastalom oko 1980. knjige su inventarizirane odvojeno od spisa. Prvo su prikazana glavna registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici prezidijalnih spisa, kazala urudžbenih zapisnika prezidijalnih spisa, urudžbeni zapisnici općih spisa, kazala urudžbenih zapisnika općih spisa), a potom ostale knjige. Nakon toga su prikazani opći spisi i iza njih spisi razvrstani u četrnaest serija (vidi element opisa "sadržaj", osim tamo navedenih trinaest serija postoji još serija "razno").
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: njemački ; hrvatski ; talijanski ; slovenski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-19/P - 1 Kotarski kapetanat Volosko (popis)
DARI-19/P - 3 Kotarska oblast Volosko (popis)
DARI-19/V - 2 Kotarska oblast u Voloskom (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11685
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica