Facebook
Naziv: Gradsko poglavarstvo Bakar (fond)
Signatura: HR-DARI-21
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GpB (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 17 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1848 - 1927
Arhivske jedinica: 5.80 d/m
Tehničke jedinica: 10 knj. ; 56 kut.
Odgovornost: Gradsko poglavarstvo Bakar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond Gradsko poglavarstvo Bakar nastao je od gradiva preuzetog 1961. iz Mjesnog ureda Bakar. Iz gradiva je 1970. izvršeno izlučivanje, a 1980. ono se prvi put kao fond Gradsko poglavarstvo Bakar spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka. Nekako u isto vrijeme nastao je za fond i prvi, nepotpisan i nedatiran, arhivski popis "Privremeni inventar Gradskog poglavarstva Bakar 1776-1929". U istom vremenskom rasponu i s istim količinama gradiva fond je prikazan i u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska iz 1984.
Početkom 1990.-ih pristupilo se arhivskom sređivanju gradiva te je 1994. izrađen sumarni inventar. Prilikom sređivanja iz dotadašnjeg fonda je izdvojena serija Imovna općina grada Bakra 1875-1906 te formiran zaseban fond DARI-419. Tijekom pripreme podataka za publikaciju Pregled arhivskih fondova i zbirki u Republici Hrvatskoj (objavljeno 2006.), izdvojene su još neke dotadašnje serije i cjeline sukladno prihvaćenoj povijesnoj periodizaciji te formirani zasebni fondovi Gradsko i kotarsko poglavarstvo Bakar 1468-1849 (DARI-466), Gradsko redarstvo Bakar 1919-1929 (DARI-467) i Gradski porezni i blagajnički ured u Bakru 1872-1925 (DARI-468). Godine 2010. fond je preoblikovan u skladu s bitnim činjenicama iz povijesti stvaratelja, pa je od tada gradivo teklo od listopada 1874. a ne više od 1849. godine. S preuzimanjem gradiva stavnji 2019. godine fond je dobio aktualni raspon gradiva.
Način preuzimanja: Preuzeto 1961. od Mjesnog ureda Bakar (broj akvizicije 4b); godine 2019. preuzeto od Grada Bakra (DARI, Klasa: 036-05/19-02/02)
Sadržaj jedinice: Opći spisi sadrže najvažniju statusnu dokumentaciju stvaratelja, Statut slobodnog i kraljevskog grada Bakra iz 1883. i neke druge temeljne gradske akate (pravilnike za novogradnje i pregradnje, za uređenje i održavanje čistoće ulica, trgova, dvorišta i groblja; kupališne redove, Pravilnik za bludilišta i sl.). Također sadrže spise o organizaciji i unutarnjem ustrojstvu stvaratelja (status osoblja i sl.), razne personalne spise, stalne biračke popise, spise o punjenju i pražnjenju gradskog proračuna, spise o gradskoj imovini (davanja u zakup mlinova, tunara, pojedinih građevina i drugog, iskaze gradskih poreza, inventare gradske imovine i sl.)
Posebno velik udio među općim spisima imaju građevinske dozvole za novogradnje i pregradnje privatnih i javnih objekata (pučke i stručne škole, groblja, župna crkva Sv. Andrije i drugi vjerski objekti, zgrada Municipija, gradsko kupalište, klaonica, gradski sat, javna rasvjeta, vodovod i drugo), spisi o gospodarstvu (industrija i obrt u Bakru i Sušaku, brodogradilište Mate Materljana, pomorski prijevoz, tunolov i druge vrste ribolova, poljodjelstvo, stočni sajmovi i Margaretinski sajam, pošumljavanje krša, turizam, bakarske mljekarice, tržišne cijene i drugo, izdavaštvo - list Preporod i Vragolan), spisi o odgoju i obrazovanju (osnivanje i ukidanje pojedinih pučkih i stručnih škola te zabavišta; dotacije, organizacija, izvješća školskog nadzorništva; podaci o školskom osoblju i gradskom školskom odboru, školskoj opremi, historijat Opće pučke škole u Bakru, zapisnik skupštine učitelja podžupanije Riječke, Senja i Bakra) te spisi o zdravstvu (o zdravstvenom osoblju i primaljama, izvješća o škrljevskoj bolesti, epidemiji kolere 1886. i tifusa 1904., izvješća o pregledu kuća i sanitarija, izvješća o pregledu i raskuživanju putnika i drugome) i veterinarstvu (zooze, popis veterinara). Nadalje, među općim spisima su i zapisnici magistratskih sjednica, zapisnici Trgovačko - obrtničke komore u Senju, pravilnici i drugi spisi o udrugama, iskazi demografskih kretanja i statistike, informativne i normativne okružnice viših tijela, spisi o crkvenim stvarima (izbori župnika i crkvenih patrona - kaštalda, crkveni inventari, crkveni računi i drugo), spisi o zakladama (školskoj, uboškoj, crkvenoj, gradskoj te o zakladi Sv. Nikole za siromašne pomorce), o vojnim stvarima (novačenje, popisi vojnih obveznika, vojni bjegunci, ratne pripreme), o kulturi (ustrojavanje gradske glazbe, uređenje trga Mangan, podaci o crkvenim orguljašima Ivanu Nepomuku Knežaureku i Franji Petrisu, inicijativa za otvaranje kinematografa, popis kulturnih i prirodnih znamenitosti Bakra i drugo). Veći broj općih spisa su izvješća o stanju reda i mira i o političkim događajima u Bakru (fizički obračuni, krađe, remećenje noćnog mira, tiskarski prekršaji, prosvjedi protiv izbacivanja Hrvatske gimnazije iz Rijeke, politički nemiri 1903. godine) i u drugim hrvatskim krajevima. Naposlijetku, opći spisi sadrže i jedan nacrt gradskog područja Bakra, ostavinske spise pomorskog kapetana Nikole Srića 1838.-1905., spis o grbu bakarske patricijske obitelji Akačić, nekoliko brojeva Redarstvenog vjesnika te spise o gradnji željeznice Karlovac - Rijeka.
Izvan serije općih spisa fond još sadrži zapisnike sjednica pravno-političkog, gospodarsko-građevnog i zdravstveno-uboškog odbora, spise Redarstvenog povjereništva te Izdvojene predmete. Među izdvojene predmete su uvršteni spisi o kvarnerskom ribolovu, spisi gradske aprovizacije od siječnja do travnja 1918. te jedan Naredbenik i cjenik o pobiranju gradskih daća u općini i gradu Bakru 1875.-1918. Od knjiga je sačuvana samo knjiga novačenja municipija grada Bakra za godinu 1881. Godine 2019. je fondu pridodano gradivo stavnji 1848.-1927.
Izlučivanju: Godine 1970. komisijski je izlučeno 222 fascikala gradiva iz ovog fonda i fondova koji su tijekom vremena oblikovani iz prvotno jedinstvene cjeline. Popis izlučenog gradiva ne postoji.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sumarno arhivistički sređen skupa s nekoliko drugih fondova (vidi element Povijest jedinice). Unutar te veće cjeline ovaj fond ima pet serija. Prva, koja se sastoji samo od jedne fizičke jedinice, je Knjiga novačenja Municipija grada Bakra za godinu 1881. Nakon nje prikazane su serije: 1. Opći spisi, 2. Zapisnici sjednica pravno-političkog, gospodarsko-gradjevnog i zdravstveno-uboškog odbora, 3. Spisi Redarstvenog povjereništva i 4. izdvojeni predmeti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-21/P - 1 Gradski kotarski magistrat Bakar i Gradsko poglavarstvo Bakar (popis)
DARI-21/SI - 2 Gradsko poglavarstvo Bakar (sumarni inventar)
DARI-21/V - 1 Općina Bakar (vodič)
Opća napomena: Za razdoblje od 1912. do 1914. godine, kada je Redarstveno povjereništvo Bakar djelovalo kao samostalno tijelo, nije formiran zaseban fond.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11687
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica