Facebook
Naziv: Upravna općina Novi (fond)
Signatura: HR-DARI-36
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Upravna općina Novi (2006 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općina Novi (1973 - 1980) (hrvatski)
Općinsko poglavarstvo Novi (1980 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: UoN (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 29 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1851 - 1918
Arhivske jedinica: 0.35 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Upravna općina Novi (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1973. u analitičkoj kartici fonda pod nazivom Općina Novi. Tada se vodio kao nesređen i bez signature, s vremenskim rasponom gradiva 1852-1938 i veličinom od 1 dužnog metra. U Vodiču DARI iz 1980. navodi se pod nazivom Općinsko poglavarstvo Novi, sa signaturom JU - 29. Fond je i nadalje nesređen, s 0,5 d/m gradiva u istom vremenskom rasponu kao i dotad. Isti podaci navedeni su i 1984. u vodiču Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj. Godine 1995. fond je arhivistički sređen i izrađen je zajednički sumarni inventar za svo novljansko općinsko gradivo od 1951. do 1939. Nakon sređivanja je zadržao naziv Općinsko poglavarstvo Novi. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006., dosadašnji jedinstveni fond je razdvojen na dva fonda. Predmetni fond dobiva naziv Upravna općina Novi, a od općinskog gradiva Novog Vinodolskog iz razdoblja između dva svjetska rata formiran je fond Općina novljanska (DARI-489).
Način preuzimanja: Preuzeto 1961. od Narodnog muzeja Novi Vinodolski, 1962. od Mjesnog ureda Novi Vinodolski i 2007. od grada Novi Vinodolski. DAR: 343/61 i 428/62 i Klasa 036-05/07-02/02.
Sadržaj jedinice: Knjige zapisnika sjednica 1851-1864, 1902-1904, 1909-1910, 1917-1918; katastralni zemljišnici porezne općine Novi 1909; pismo Antona Mrzljaka i drugova Caru Franji Josipu I. u ime svih žitelja Novog, u kojem mole oslobađanje od plaćanja urbarijalnog nameta, 1879; okružnica "Pitanje o gradnji školske zgrade i s njim povezano o pregradnji Kaštela i smještanju javnih ureda", 1888; Pismo zastupnika općine Novi hrvatskom banu u kojem protestiraju u svezi s postupkom oko izbora općinskog pisara, 1891; pismo općinskog zastupstva u svezi popravka Kaštela, 1891; pismo općinara općine Novi upućeno hrvatsko, slavonsko, dalmatinskoj vladi - Odjelu za bogoštovlje i nastavu glede preuređenja Kaštela za školu, 1892; pismo Općine Novi biskupu Senjsko-modruškom dr. Jurju Posiloviću u svezi korištenja dijela posjeda, 1893; zapisnik o saslušanju Mate Jovanovića zbog svađalačkog ponašanja, 1914.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na serije Knjige i Spisi. Knjige su razvrstane na podserije Zapisnici sjednica i Katastralni zemljišnici, a spisi su svi pojedinačno prikazani unutar podserije Izdvojeni predmeti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-36/SI - 1 Općinsko poglavarstvo Novi (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11704
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica