Facebook
Naziv: Kotarski građevni uredi u Sušaku (fond)
Signatura: HR-DARI-56
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Sresko načelstvo Sušak - Tehnički odio (1973 - 1973) (hrvatski)
Tehnički odjeljak pri Sreskom načelstvu u Sušaku (1973 - 1980) (hrvatski)
Kr. kotarska kao građevna oblast - Sušak (1973 - 1980) (hrvatski)
Kotarski građevni uredi u Sušaku (1980 - 1993) (hrvatski)
Kotarski tehnički ured Sušak (1993 - 2006) (hrvatski)
Kotarski građevinski ured Sušak (2006 - 2012) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GuRSC (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 49 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1843 - 1946 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1843/1849. i 1946.)
Arhivske jedinica: 5.92 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 57 kut. ; 1 mapa
Odgovornost: Primorsko-krajiška oblast (stvaratelj) (1924.-1928.)
Podžupanija na Rijeci (stvaratelj) (1850.-1886.)
Kotarsko načelstvo Sušak (stvaratelj) (1930.-1941.)
Kotarska oblast Sušak (stvaratelj) (1886.-1918.)
Kotarska oblast Crikvenica (stvaratelj) (1941.-1945.)
Građevni ured na Sušaku (stvaratelj) (1916.-1929.)
Povijest jedinice: Riječ je o zbirnom fondu nastalom kao rezultat složenih povijesnih i građevno upravnih okolnosti. Gradivo je nastalo djelatnošću nekoliko građevnih službi. Povijesnim slijedom to su: Kraljevska podžupanija na Rijeci kao građevna oblast 1850-1886, Kraljevska kotarska kao građevna oblast na Sušaku 1886-1915, Kraljevske vlade građevni odsjek građevnog kotara sušačkog 1915-1916, Kraljevski građevni ured i Građevinska sekcija na Sušaku 1916-1929, Tehnički odjeljak pri Sreskom načelstvu u Sušaku 1930-1941, Tehnički odjeljak kod Kotarske oblasti Crikvenica 1941-1945 te paralelno Oblasni hidrotehnički odjeljak Primorsko-krajiške oblasti na Sušaku 1924-1928. Tehnička i druga dokumentacija navedenih stvaratelja stekla se nakon Drugog svjetskog rata u pismohrani Narodnog odbora kotara Crikvenica te nakon njegova ukidanja 1955. u pismohrani njegova sljednika Narodnog odbora općine Crikvenica, odakle je preuzeta u DARI. Tijekom navedenog životnog ciklusa gradivo je tematski i registraturno povezano pa ga se tijekom arhivističkog sređivanja nije moglo razvrstati na pojedine stvaratelje. Fond se prvi put spominje u statistici iz 1973. godine, s iskazanom više nego dvostrukom količinom gradiva nego sada, te u popisu gradiva iz iste godine pod nazivom Tehnički odjeljak pri Sreskom načelstvu u Sušaku (Kr. kotarska kao građevna oblast - Sušak). Nešto kasnije spominje se u analitičkoj kartici fonda pod nazivom Sresko načelstvo Sušak - Tehnički odio i prvi put s internom signaturom JU - 49. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. fond je prikazan pod nazivom Kotarski građevni uredi u Sušaku, s približno istim količinskim i vremenskim pokazateljima kao sada. Godine 1993. fond je arhivistički sređen te mu je naziv promijenjen u Kotarski tehnički ured Sušak, čime mu je oduzet značaj zbirnog fonda. Fond u Pregledu arhivskih fondova i zbirki iz 2006. nosi naziv Kotarski građevinski ured Sušak, a sada mu je vraćen naziv iz 1980., koji također ne odgovara u potpunosti značaju i sadržaju fonda.
Način preuzimanja: Preuzeto 14. 03. 1961. po službenoj dužnosti od NO Crikvenica (HAR: 134/1961, akvizicija br. 6), nekoliko jedinica je preuzeto otkupom od Željka Golubovića. Godine 2013. i 2014. otkupljeno je od Zorana Petrovića 0,22 d/m gradiva (DAR - Klase: 036-05/13-05/01 i 036-05/14-05/01). Nacrte vile Turković na Pećinama predao je Arhivu u prosincu 2014. dr. Jure Kučić (stanar).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sadrži samo tri urudžbena zapisnika i dva kazala. Od ostalih knjiga sadrži dva očevidnika normalija, dvije računske knjige, jedan očevidnik o acetilenskim uređajima te jedan očevidnik poslova dodijeljenih ing. Ivi Antiću. Najveći dio fonda se odnosi na gradivo nastalo nadzornom i projektnom djelatnošću stvarateljâ, a sačuvano je i nešto opće uredske prijepiske, normalija i stampata, karata i planova, personalnih spisa, proračunskog i financijskog gradiva te nekoliko iskaza ovlaštenih zidarskih majstora, tehničara, inžinjera, mjernika i drugih srodnih profesija. Projektna dokumentacija sadrži nacrte, građevne proračune i zapisnike o očevidima za razne tipove niskogradnji i visokogradnji na području Gorskog kotara, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Like. Sadrži također i nekoliko nacrta građevina u Karlovcu i okolici, Ogulinu, Sisku i Zagrebu i nekoliko brojeva novina Primorac, Primorske novine i Narodne novine iz 1878. te Primorsko-krajiške novine iz 1929. Godine 2013. fond je otkupom obogaćen tehničkom dokumentacijom s pripadajućim spisima o mlinovima i pilanama na Čabranki, Dobri, Kupi, Ličanki i nekim drugim manjim vodotocima u kotarevima Crikvenica i Senj od 1875. do 1946.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige, spise i nacrte u jednoj mapi. Knjige su, zbog malog broja, razvrstane na samo dvije serije, Opće uredske knjige i Ostale knjige. Prva serija knjiga podijeljena je još na podserije Urudžbeni zapisnici i Kazala. Spisi, koji najviše sadrže nacrte i drugo tehničko gradivo, sređeni su u dvije serije, Niskogradnje i Visokogradnje. Niskogradnje su razvrstane na četiri podserije: 1. Prirodni objekti, 2. Vodogradnje, 3. Mostogradnje i 4. Cestogradnje, a visokogradnje na pet podserija: 1. Građevinski propisi i slično, 2. Regulatorne osnove, 3. Skice i nacrti naselja, 4. Javni i industrijski objekti i 5. Individualni stambeni objekti. Neke od podserija su još podijeljene na podpodserije. Nacrti u mapi su prikazani kao jedinstvena serija u kojoj su jedinice složene po mjestima (Crikvenica, Kraljevica i Sušak). Zasebna serija je naknadno oblikovana od gradiva preuzetog 2013. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Prevladava hrvatski jezik i latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Potrebno je restaurirati tridesetak nacrta, ostalo gradivo je uglavnom dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-56/P - 1 Tehnički odjeljak pri Sreskom načelstvu u Sušaku (Kr. kotarska kao građevna oblast - Sušak) (popis)
DARI-56/SI - 1 Kotarski tehnički ured Sušak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11726
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica