Facebook
Naziv: Tehnički uredi grada Rijeke (fond)
Signatura: HR-DARI-57
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: TugR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ufficio Tecnico Comunale. Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU- 51 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1776 - 1949 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1776-1845. te iz 1949. godine.)
Arhivske jedinica: 35.20 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 295 kut. ; 16 mapa ; 21 svež
Odgovornost: Općinski tehnički ured Rijeka (stvaratelj)
Erarski tehnički ured Trst. IV. izdvojeni odjel Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon završetka Drugog svjetskog rata u svibnju 1945. pismohranu riječkog Općinskog tehničkog ureda (Ufficio tecnico comunale) preuzeo je Narodni odbor grada Rijeke. Manji dio gradiva je NOG Rijeka Arhivu predao 1950. godine. Ono je prvi put evidentirano 1964. u skupnom inventaru za fond Gradsko poglavarstvo Rijeka (HR-DARI-22) i druge fondove. Na stranici 120 u inventaru gradivo je opisano kao jedna arhivska jedinica, koja se sastoji od 249 fizičkih jedinica odnosno svežnjeva, pod nazivom "Tehnički ured - građevinski radovi na području grada i kotara Rijeke". Jedinica je obuhvaćala i gradivo sadašnjeg fonda Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (HR-DARI-55). To gradivo je 1976. inventarizirano u zbirnom fondu Tehnički uredi u Rijeci. Veći dio fonda, koji nije preuzet 1950., kasnije se slijedništvom stekao u jednoj od arhivarnica Skupštine općine Rijeka zajedno s tehničkom dokumentacijom nekih drugih stvaratelja iz Rijeke i Sušaka. Godine 1968. Skupština općine Rijeka je formalno svo to gradivo predala Zavodu za komunalnu djelatnost u Rijeci. Nisu poznate okolnosti kako i zašto je taj tzv. tehnički arhiv 1976. preseljen u jednu tavansku prostoriju Skupštine općine Rijeka. Historijski arhiv Rijeka je tijekom 1977. vodio aktivnosti oko preuzimanja spomenute tehničke dokumentacije u svoja spremišta, u koje je, zbog organizacijskih i financijskih pitanja, bilo uključeno više čimbenika. Nakon dogovora s formalnim i stvarnim imateljima te uz podršku Arhiva Hrvatske iz Zagreba i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, gradivo je krajem 1977. ili početkom 1978. preuzeto u Historijski arhiv Rijeka, sadašnji Državni arhiv u Rijeci. Ubrzo nakon preuzimanja pristupilo se arhivističkom sređivanju gradiva. Oblikovan je zbirni fond Tehnički uredi grada Rijeke, kojemu je priključeno i gradivo preuzeto 1950. te gradivo Odjela tehničkih radova Gradskog narodnog odbora Rijeka, dok je tehničko gradivo riječkih pokrajinskih i sušačkih stvaratelja izdvojeno i od njih formirani fondovi Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (HR-DARI-55) i Gradski građevni ured u Sušaku (HR-DARI-58). Godine 1979. fond je dobio sumarni inventar i internu oznaku JU - 51. Fond je s pokazateljima iz sumarnog inventara prikazan u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., a u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. on je ograničen na razdoblje do 1945. godine. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. fond je iskazan pod nazivom Tehnički ured grada Rijeke, što je sada ispravljeno jer je fond nastao djelatnošću najmanje dva ureda, Općinskog tehničkog ureda Rijeka (Ufficio tecnico comunale Fiume) i Erarskog tehničkog ureda Trst - IV. izdvojenog odjela Rijeka (Ufficio tecnico erariale di Trieste - Sezione staccata di Fiume). Gradivo Odjela tehničkih radova Gradskog narodnog odbora Rijeka 1945-1947 izdvojeno je 1984. iz predmetnog fonda i priključeno fondu Gradski narodni odbor Rijeka 1945-1947 (HR-DARI-323), za koji je 2007. izrađen sumarni inventar. Gradivo koje je nakon 1978. preuzeto u DARI sukcesivno je interpolirano u fond.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzimano u više navrata. Prvi put 1950. od Gradskog narodnog odbora Rijeka zajedno s gradivom Gradskog poglavarstva Rijeka (HR-DARI-22), Općine Rijeka (HR-DARI-541) i nekih drugih manjih fondova, potom najveći dio 1978. od Zavoda za izgradnju Rijeka, a manje količine i pojedini predmeti preuzeti su 1980. od dr. Radmile Matejčić, 1984. od Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka, 1993. i 1995. od Grada Rijeke, 2003. od Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije i 2004. od Marijana Ferlina. (HAR: 82/1978, 40/1980, 39/1984; DAR: klasa 036-03/93-46/142 i klasa 036-05/03-02/07).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži samo nekoliko urudžbenih zapisnika općih spisa iz kasnijeg razdoblja te pripadajuća kazala. Kompletno su sačuvani upisnici privatnih stambenih zgrada, javnih, poslovnih, industrijskih i drugih objekata te pripadajuće imensko kazalo. Od knjiga još postoji jedan urudžbeni zapisnik o korištenju javnih voda, jedan očevidnik o gradnji i dogradnji zgrada u gradu i prigradskim naseljima, dvije knjige rješenja Općine Rijeka koja se odnose na tehnički ured te jedno kazalo kupovine privatnih grobnica. Najveći dio fonda je gradivo podfonda Općinski tehnički ured Rijeka, koje sadrži tehničku dokumentaciju javnih i privatnih visokogradnji i niskogradnji za područje grada Rijeke, a u razdoblju 1941-1945 i za područje Ilirske Bistrice, Klane, Matulja, Podgrada i anektiranog područja Rijeka - Kupa. Fond od općeg uredskog gradiva sadrži nešto personalija, odluke gradonačelnika u građevnim i urbanističkim pitanjima, ugovore, uporabne dozvole i dozvole za uknjižbu u zemljišne knjige, dozvole za korištenje općinskih voda, elaborate o povijesti i ustrojstvu Tehničkog ureda, popise ulica i drugih javnih površina, pravilnike i službovnike, urbanističke operate, gradivo u svezi imenovanja i označavanja tvrtki i ustanova, okružnice, statistike, spise u svezi šteta od prirodnih nepogoda, spise o uvedbi trolejbusa, spise o preuređenju ureda za rad u ratnim uvjetima, spise o prikupljanju kovina, spise o komunalnim javnim službama, izvješća gradskih redara o javnom redu i miru, interne inventare i troškovnike te spise o proslavama, velesajmu u Rijeci i drugim sajmovima i priredbama na otvorenom, sportskim turnirima, crkvenim svetkovinama, proslavi desete obljetnice pripojenja Rijeke Italiji i sl. Fond nadalje sadrži spise i tehničku dokumentaciju o protupožarnoj i protuzračnoj zaštiti, ratnim štetama, srušenim zgradama, spravama i strojevima te parkovima i nasadima, izmjere, položajne nacrte i drugo. Gradivo drugog podfonda, Erarskog tehničkog ureda (Ufficio tecnico erariale), najviše se odnosi na upisne liste zgrada iz 1939. godine, koje su izrađene radi razreza poreza kućarine (casatico). Listama su pridruženi kartoni stanova iz 1949.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: U drugim fondovima s tehničkom dokumentacijom je uočeno da su kod recentnijih adaptacija ili rekonstrukcija uz projekte novih zahvata priloženi i izvorni stariji nacrti gradnji. Postoji stoga mogućnost da se neki izvorni projekti koji nedostaju u ovom fondu nalaze uz građevne dozvole Skupštine općine Rijeka, koje još nisu preuzete u DAR, najviše iz 70-ih godina 20. stoljeća.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirni fond se sastoji od četiri podfonda: gradivo Općinskog tehničkog ureda, gradivo Erarskog tehničkog ureda Trst. IV. izdvojeni ured Rijeka, nacrti u mapama i gradivo preuzeto 2003. godine i otkupom. Prvi podfond je sređen u sljedeće 22 serije: 1. Knjige, 2. Općinski uredski poslovi, 3. Pomorski radovi, 4. Lučko-željeznički prekrcajni uređaji i skladišta, 5. Regulacija rijeka, 6. Vodoopskrba i otpadne vode, 7. Elektrifikacija, 8. Komunalni radovi, 9. Vojni objekti, 10. Kulturno-prosvjetni i sportski objekti, 11. Zdravstveni objekti, 12. Crkveni objekti i groblja, 13. Privatne gradnje, 14. Parkovi, vrtovi, šume, 15. Industrijski i drugi gospodarski objekti, 16. Prometnice, 17. Protupožarna i protuzračna zaštita, 18. Ratna šteta, 19. Nacrti sređeni po predmetnom upisniku, 20. Nacrti sređeni kronološki, 21. Djelatnost ureda na anektiranom području Rijeka-Kupa i 22. Djelatnost ureda na području Klane, Matulja, Ilirske Bistrice i Podgrada. Drugi podfond je sređen u dvije serije: 1. Upisne liste zgrada iz 1939. godine složene abecednim redom ulica i kartoni popisa zgrada iz 1949. godine i 2. Predmetni spisi 1941.-1943. Treći podfond je također sređen u dvije serije: 1. Rijeka i 2. Riječka prigradska naselja i druga mjesta. Četvrti podfond nema serija nego je sređen odgovarajući strukturi prvog podfonda. Serije prvog podfonda imaju velik broj podserija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-57/P - 1 Tehnički ured grada Rijeke. Numeričko kazalo nacrta 1836. - 1944. (popis)
DARI-57/SI - 1 Tehnički uredi grada Rijeke (sumarni inventar)
DARI-57/SI - 2 Tehnički uredi grada Rijeke (sumarni inventar)
Restauracija: Godine 2006. započet je projekt restauracije tehničke dokumentacije fonda te njezino prebacivanje iz kutija u odgovarajuće mape većih dimenzija.
Opća napomena: Fond se proteže kroz više povijesnih razdoblja. Podjelu na više fondova prema povijesnim razdobljima nije bilo moguće provesti jer je gradivo djelomično već registraturno bilo sređeno tematski.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11727
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica