Facebook
Naziv: Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-55
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Tehnički uredi u Rijeci (1976 - 1978) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: PtuR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ufficio tecnico provinciale in Fiume (talijanski)
Ufficio del Genio civile Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 50 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1924 - 1945
Arhivske jedinica: 31.13 d/m
Tehničke jedinica: 23 knj. ; 271 kut.
Odgovornost: Tehnički ured Pokrajinske adminstracije Kvarnera (stvaratelj) (1924.-1945.)
Građanski tehnički ured Rijeka (stvaratelj) (1924.-1945.)
Povijest jedinice: Nakon završetka Drugog svjetskog rata u svibnju 1945. pismohrane riječkih pokrajinskih tehničkih ureda stekle su se u arhivarnici Narodnog odbora grada Rijeke. Gradivo je nakon preuzimanja u Arhiv 1950. godine prvi put evidentirano 1964. u skupnom inventaru za fond Gradsko poglavarstvo Rijeka (HR-DARI-22) i druge fondove. Tu je na str. 120 gradivo opisano kao jedna arhivska jedinica, koja se sastoji od 249 fizičkih jedinica odnosno svežnjeva, pod nazivom "Tehnički ured - građevinski radovi na području grada i kotara Rijeke". Znači da je ta jedinica obuhvaćala i dio gradiva sadašnjeg fonda Tehnički uredi grada Rijeke (HR-DARI-57). Arhivističko sređivanje gradiva kao zasebnog fonda započelo je 1975. ili nešto prije. Tada je formiran zbirni fond od pet stvaratelja srodnog djelokruga i područne nadležnosti s nazivom Tehnički uredi u Rijeci. Sastojao se od gradiva Građanskog tehničkog ureda u Rijeci 1924-1945 (Ufficio del genio civile Fiume), Tehničkog ureda Pokrajinske administracije Kvarnera u Rijeci 1926-1945 (Ufficio tecnico provinciale Fiume), Gradskog tehničkog ureda Rijeka 1868-1924 (Civico ufficio tecnico), Općinskog tehničkog ureda Rijeka 1924-1945 (Ufficio tecnico comunale) i Odjela tehničkih radova Gradskog narodnog odbora Rijeka 1945-1947. Time je gradivo riječkih tehničkih ureda odvojeno od ostalog gradiva Pokrajinske administracije Kvarnera (fond HR-DARI-565), Gradskog poglavarstva Rijeka (HR-DARI-22), Općine Rijeka (HR-DARI-541) i Gradskog narodnog odbora Rijeka (HR-DARI-323). Sumarni inventar za zbirni fond je izrađen 1976. Kada je 1978. preuzet veći dio gradiva za fond Tehnički uredi grada Rijeke (HR-DARI-57), izdvojeno je iz fonda gradivo Gradskog i Općinskog tehničkog ureda te gradivo Odjela tehničkih radova NOGO Rijeka te preoblikovan inventar iz 1976. u skladu s novonastalom situacijom. Fond je tada dobio sadašnji naziv. Novi brojčani i sadržajni pokazatelji iz sumarnog inventara preuzeti su u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Kada je krajem 1980-ih u DARI arhivistički sređivano gradivo Lučke kapetanije Rijeka iz međuratnog razdoblja, za dio tehničke dokumentacije o pomorskim radovima se utvrdilo da po provenijenciji pripada Građanskom tehničkom uredu u Rijeci. To gradivo, te nešto nacrta koji su se iz raznih izvora nakon 1976. stekli u DARI, pripojeno je predmetnom zbirnom fondu kao poseban podfond. Godine 1990. je za cijeli taj dodatak izrađen arhivistički popis, koji je pripojen sumarnom inventaru iz 1976. S povećanom količinom gradiva zbirni fond je iskazan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki u RH iz 2006.
Način preuzimanja: Fond je preuzet 1950. od Gradskog narodnog odbora Rijeka zajedno s gradivom Gradskog poglavarstva Rijeka (HR-DARI-22), Općine Rijeka (HR-DARI-541) i nekih drugih manjih fondova. Gradivo o pomorskim radovima preuzeto je 1979. od Lučke kapetanije Rijeka (HAR: 100/1979), akvizicija 128).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži vrlo malo registraturnih pomagala, samo urudžbene zapisnike općih, povjerljivih i strogo povjerljivih spisa Građanskog tehničkog ureda za neke godine te jedan njegov urudžbeni zapisnik prispjelih spisa i jedan urudžbeni zapisnik melioracija. Od ostalih knjiga Građanskog tehničkog ureda fond sadrži po jedan upisnik ugovora o izvršenju poslova, upisnik statističkih podataka o zaposlenosti radnika, upisnik projekata, vještačenja i troškova, upisnik tekućih računa, knjigu službenih naredaba, knjigu predujmova i jednu blagajničku knjigu. Od knjiga Tehničkog ureda Pokrajinske administracije fond sadrži samo po jednu knjigu zapisnika sjednica Komisije za održavanje cesta, matičnu knjigu radnika i knjigu isplaćenih računa. Najveći dio fonda se odnosi na tehničku dokumentaciju s dosta pisanih priloga o javnim vodograđevnim i pomorskim radovima, melioracijama, elektrifikaciji i telekomunikacijama, raznim komunalnim i državnim gradnjama te o gradnji i održavanju prometnica. Sadrži i nešto tehničke dokumentacije stambene izgradnje pučkih kuća i stanova za državne činovnike. Manji dio fonda se odnosi na normalije (pravilnici o ustroju i radu Tehničkog ureda Pokrajinske administracije), gradivo općih uredskih poslova (povjerljiva i opća pošta, personalni spisi, okružnice, statistika, inventari), gradivo vezano za provedbu Neptunskih i Ženevskih sporazuma, gradivo u svezi organizacije službe hitne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i protuzračne zaštite te gradivo o ratnim štetama. Fond se odnosi na cijelo područje Kvarnerske pokrajine a nakon rata između Italije i Jugoslavije iz 1941. i na okupirana područja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na podfondove: 1. Građanski tehnički ured, 2. Provincijski tehnički ured odnosno Tehnički ured Pokrajinske administracije, 3. Djelatnost riječkih tehničkih ureda na anektiranom području Rijeka - Kupa i 4. Dodatak odnosno gradivo koje je sređeno 1990. godine. Prvi podfond sređen je po serijama: 1. Opći uredski poslovi, 2. Pomorski radovi, 3. Melioracije, 4. Vodogradnje, iskorištavanje voda, koncesije, 5. Vodoopskrba i otpadne vode, 6. Elektrifikacija, 7. Telefonsko-telegrafski vodovi, 8. Komunalni radovi, 9. Državne gradnje, 10. Međunarodni ugovori, 11. Prometnice, 12. Služba hitne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, 13. Protuzračna zaštita - služba prve pomoći, 14. Ratna šteta i 15. Razne registrature i drugi podaci o uredu. Drugi podfond sređen je po serijama: 1. Opći uredski poslovi, 2. Melioracije, 3. Vodoopskrba i otpadne vode, 4. Elektrifikacija, 5. Telegrafsko-telefonski vodovi, 6. Komunalni radovi, 7. Državne gradnje, 8. Prometnice, 9. Protuzračna zaštita, 10. Ratna šteta i 11. Pravilnici o ustrojstvu i radu ureda. Treći podfond sređen je po serijama: 1. Opći uredski poslovi, 2. Pomorski radovi, 3. Melioracije i vodogradnje, 4. Vodoopskrba i otpadne vode, 5. Elektrifikacija, 6. Komunalni radovi, 7. Državna gradnja, 8. Prometnice, 9. Štete od prirodnih nepogoda, 10. Protuzračna zaštita i 11. Ratna šteta. Četvrti podfond ima samo seriju Pomorski radovi. Serije pojedinih podfondova su nadalje razvrstane na veći broj podserija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-55/O - 1 Genio civile Fiume. Predmetno kazalo (ostalo)
DARI-55/SI - 2 Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (sumarni inventar)
DARI-55/V - 1 Tehnički uredi u Rijeci (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11725
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica