Facebook
Naziv: Riječka prefektura (fond)
Signatura: HR-DARI-8
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Rp (hrvatski)
Usporedni nazivi: Prefettura di Fiume (1924 - 1945) (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 6 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1922 - 1947
Arhivske jedinica: 220 d/m
Tehničke jedinica: 188 knj. ; 2128 kut. ; 5 svež
Odgovornost: Riječka prefektura (stvaratelj)
Način preuzimanja: Fond je 1947. predala Gradska komisija za ratne zločine u Rijeci
Sadržaj jedinice: Fond je važan za proučavanje državne politike Kraljevine Italije na području Riječke (Kvarnerske) pokrajine, a od 1941. do 1945. i na susjednim područjima anektiranim početkom Drugog svjetskog rata. Najveći dio fonda sastoji se od kabinetskih i općih spisa, čiji je sadržaj sličan, s time da kabinetski spisi više dokumentiraju političku, a opći upravnu i administrativnu nadležnost stvaratelja. Kabinetski i opći spisi arhivirani su od 1924. do 1945. prema trima klasifikacijskim sustavima, a nazivi njihovih pojedinih sastavnica najbolje odražavaju sadržajnu fizionomiju fonda. Sačuvan je i manji broj povjerljivih spisa.
Fond sadrži: spise iz djelokruga pojedinih ministarstava (unutrašnjih poslova, vanjskih poslova, narodne privrede, financija, rata, prosvjete odnosno narodnog odgoja, javnih radova, mornarice, prometa, kolonija, korporacija, poljoprivrede i šuma, pravde i bogoštovlja), spise u svezi kraljevske kuće i drugih vladara i dostojanstvenika; spise o zrakoplovstvu, javnoj dobrotvornosti, nepolitičkim udrugama, političke spise, spise u svezi održavanja javnog reda i mira, u svezi tiska, političkih izbora, odlikovanja i vladarskih privola, policijske spise, doznake pošiljaka i poziva, molbe i žalbe, šifre, natječajnu i ispitnu dokumentaciju, računovodstvenu dokumentaciju, prefektovu osobnu poštu, spise o fašističkoj stranci, spise o narodnoj kulturi i drugo.
Osim gore navedenih sadržaja zajedničkih kabinetskim i općim spisima, među općim spisima se još nalaze i personalije zaposlenika Prefekture, spisi o direktnim porezima i taksama, spisi u svezi zemljišnog katastra, pošta, telegrafa, telefona, lutrije i mitnica; upravni sporovi; statistike; spisi u svezi opskrbe pučanstva i onomastike, općeg popisa pučanstva, zdravstva, Dobrovoljne milicije nacionalne sigurnosti (Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale), Uprave zatvora te spisi o pokrajinskoj i općinskoj upravi.
Nadalje, posebno su izdvojena redarstvena i vojna izvješća o djelatnosti protiv talijanske države, kao i spisi čiji se sadržaj odnosi na specijalne poslove općina Riječke pokrajine (Brseča, Ilirske Bistrice, Klane, Jablanice, Jelšana, Knežaka, Lovrana, Materije, Matulja, Mošćenica, Podgrada, Prema, Ratečeva Brda, Rijeke, Smrja, Trnove pri Ilirskoj Bistrici, Veprinca, Volosko-Opatije i Zagorja).
Fond sadrži i spise niza izdvojenih upravnih tijela Prefekture, i to: Ureda gospodarske policije, Općeg tajništva za građanske poslove anektiranog područja, Općeg tajništva za gospodarske poslove anektiranog područja, Građanske uprave anektiranog područja, Općeg povjereništva za promidžbu na anektiranim područjima, Posebnog tajništva za anektirane krajeve, Vojnog ureda Prefekture na anektiranim područjima, Izvanrednog povjereništva za područje Sušaka i Krka, Pokrajinskog odbora za protuavionsku zaštitu te Pokrajinskog ureda za pomoć izbjeglicama i zaštitu interesa napadnutih pokrajina.
Zasebna serija spisa sadrži izvješća o ustaničkim akcijama tijekom rata te borbi protiv njih. Potonjim spisima su priloženi izvorni dokumenti komisija za istraživanje ratnih zločina nastali do 1947. godine .
Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike i kazala općih spisa, urudžbene zapisnike i kazala općih i povjerljivih kabinetskih spisa, kartoteku kabinetskih i općih spisa, urudžbene zapisnike korespondencije s Vrhovnim zapovjedništvom Slovenije i Dalmacije (Supersloda), urudžbeni zapisnik Posebnog tajništva za anektirane krajeve, kazala spisa o vjerskim i nabožnim stvarima, kazala spisa o općinama, upisnike i kazala okružnica, zakona i lokalnih propisa te upisnik i kazalo zavičajnosti i državljanstva.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Struktura fonda:
A - Knjige: urudžbeni zapisnici (protokoli), kazala (rubrike) i upisnici (registri).
B - Spisi: povjerljivi spisi 1924.-44., kabinetski spisi 1924., kabinetski spisi 1925-1937, kabinetski spisi 1. serije 1938-1945, kabinetski spisi 2. serije 1938-1945, opći spisi 1. serije 1924-1945, opći spisi 2. serije 1924-1945, opći spisi 3. serije 1924-1945, spisi Pokrajinskog odbora za protuavionsku zaštitu 1935-1945, spisi Općeg popisa pučanstva 1936., spisi Pokrajinskog ureda za pomoć izbjeglicama i za zaštitu napadnutih pokrajina 1943-1945, spisi Ureda gospodarske policije 1944., Spisi okupirane Riječke i Pokupske zone organizirani su u više podserija (Posebno tajništvo 1941-1943, Opće tajništvo za građanske poslove 1941., Opće tajništvo za gospodarske poslove 1941-1943, Građanska uprava 1941-1944, Opće povjereništvo za promidžbu 1941-1943, Opće ravnateljstvo za građanske poslove 1942-1943, Vojni ured Prefekture 1941-1943, Izvanredno povjereništvo za područja Sušaka i Krka 1943-1945. Na kraju dolaze izdvojeni predmeti - većinom policijska i vojna izvješća te ratna izvješća o ustaničkim akcijama 1941-1945, referati komisija za ratne zločine 1945-1947 s izvornim prilozima Riječke prefekture, spisi o Fašističkoj narodnoj stranci (Partito Nazionale Fascista) 1924-1944 te klasifikacijske tabele Riječke prefekture 1924-1945.
C - Kartoteka
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski ; hrvatski (prilozi komisija za istraživanje ratnih zločina)
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-8/P - 1 Riječka prefektura (popis)
DARI-8/SI - 1 Riječka prefektura. I. svezak (sumarni inventar)
DARI-8/SI - 2 Riječka prefektura. II. svezak (sumarni inventar)
DARI-8/SI - 3 Riječka prefektura. III. svezak (sumarni inventar)
DARI-8/SI - 4 Riječka prefektura. IV. svezak (sumarni inventar)
DARI-8/V - 1 Riječka prefektura (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 53: Riječka kvestura (kancelarijsko poslovanje Riječke prefekture i Riječke kvesture, njezina izvršnog policijskog tijela, bilo je usko povezano. Personalni dosjei policijskih djelatnika na službi u Riječkoj prefekturi pohranjeni su u fondu Riječka kvestura )
Napomena o dopunskim izvorima: Važni dopunski izvori nalaze se u središnjem arhivu Republike Italije u Rimu (Archivio Centrale dello Stato), u fondovima odgovarajućih ministarstava
Literatura: Herljević, Antun. Arhivska klasifikacija spisa Riječke prefekture (1924-1945), Arhivist br. 1, Beograd 1962 ,
Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 223
Zorec, Dušan; Žic-Klačić, Ivo. Izvaci kopija cenzuriranih pisama vojnih i civilnih lica o ratu i ratnim prilikama u fondu Riječke prefekture, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci, Svez. VIII-IX, Rijeka 1963.-1964. , .str. 257-290
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 365
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 530
Herljević, Antun. Regesti i obavještenja o značajnijoj arhivskoj građi za povijest Rijeke u fondu bivše Riječke prefekture (1924-1945), Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Svez. XI-XII, Rijeka 1966.-1967., .str. 299-363
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 59-62
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 49, 911
Opća napomena: Gradivo komisija za istraživanje ratnih zločina 1945.-1947., koje se kao serija "Referati komisija za ratne zločine s izvornim prilozima Riječke prefekture 1945.-47." nalazi u ovom fondu, ostat će u fondu do njegove konačne arhivističke obrade
Identifikator: HR-DARI/AJ 11677
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica