Facebook
Naziv: Riječka kvestura (fond)
Signatura: HR-DARI-53
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Rk (hrvatski)
Usporedni nazivi: Questura di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 39 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1924 - 1945
Arhivske jedinica: 101.80 d/m
Tehničke jedinica: 8 kartoteka ; 12 knj. ; 915 kut.
Odgovornost: Kvestura Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Riječke kvesture prebačeno je nakon 3. svibnja 1945. iz zgrade Kvesture u spremišta obližnjeg Državnog arhiva u Rijeci na današnjoj adresi Park Nikole Hosta 2. Tu ga je pohranjivala, obrađivala i koristila za svoje potrebe Gradska komisija za ratne zločine Rijeka. Članovi Komisije su arhivski materijal, koji je bio gotovo potpuno rasut, ugrubo sredili u 18 grupa a samo je tzv. politički dio arhiva, koji je obuhvaćao 7.133 spisa politički sumnjivih lica, sređen po alfabetskom redu. Konzervatorski zavod u Rijeci stavio je u listopadu 1947. svo gradivo Kvesture pod zaštitu u smislu Zakona o zaštiti spomenika kulture od 4. listopada 1946. Nakon odluke o ukidanju riječke Gradske komisije za istraživanje ratnih zločina u rujnu 1947., ista je "in situ" 31. prosinca 1947. gradivo Kvesture predala DARU. Znakovito je da se gradivo Kvesture nadalje ne spominje u Općem inventaru DARI iz 1953. ni u vodiču kroz fondove DARI iz 1966., iako je u općim spisima DARI zabilježeno da je fond sređivan 1956. godine. Tada, ili nešto kasnije, nastao je i sumarni popis gradiva za 306 kutija osobnih dosjea raznih serija. Fond Riječke kvesture se prvi put spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. kao uglavnom nesređen fond, s internom oznakom JU - 39, vremenskim rasponom gradiva 1924-1945 i aproksimativnim količinskim podacima. S istim podacima fond je prikazan u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. fondu je priključeno i gradivo Riječke kvesture iz razdoblja riječkog državnopravnog provizorija 1918-1924, koje se do tada nalazilo u fondovima Javna sigurnost Rijeka (HR-DARI-53) i Privremene vlade u Rijeci (HR-DARI-3). To gradivo je sada izdvojeno za poseban fond.
Način preuzimanja: Preuzeto 1947. od Gradske komisije za istraživanje ratnih zločina Rijeka. DAR: 63/1947.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži necjelovitu središnju kartoteku i urudžbene zapisnike. Nadalje, sadrži spise Kabineta, Ureda za strance i ureda Zapovjedništva agenata javne sigurnosti. Kabinetski spisi sadrže dosjee za fizičke i pravne osobe te tematske dosjee arhivskih oznaka A 1 (opće informacije), A 2 (upozorenja o atentatima), A 3 (informacije o udrugama), A 4 (nadzor nad osobama 1924.-1929., izvješća i informacije o ustaničkim [partizanskim] akcijama i policijskim akcijama protiv njih te o postupcima protiv ustaničkih [partizanskih] obitelji i njihovih srodnika), A 6 (informacije o periodičkim i drugim tiskovinama), A 8 (informacije o političi subverzivnim osobama iz Kvarnerske provincije), A 8 bis i A 9 (informacije o politički subverzivnim osobama izvan Kvarnerske provincije), B 1 (informacije o dužnosnicima i osoblju Kvesture), C 1 (informacije o agentima javne sigurnosti), Mass A - Z (tematski dosjei raznog sadržaja), D 1 - 3 (financije i materijalno knjigovodstvo) i E (razno). Ured za strance sadrži osobne i tematske dosjee u svezi stranih država i državljana, a ured Zapovjedništva agenata javne sigurnosti personalne spise i očevidnike agenata javne sigurnosti, spise o njihovim radnim zadacima i učinku, plaćama i potporama, opremi, opskrbi, zdravstvenom i moralnom stanju, disciplini, redarstvenim vojarnama, putnim troškovima, itd.
Izlučivanju: Nije izlučivano
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Detaljno arhivističko sređivanje fonda s izradom niza računalnih baza podataka za pojedine serije i podserije započeto je 1993. godine. Planom sređivanja predviđeno je da u obavijesnom pomagalu prvo budu prikazana zajednička registraturna pomagala za sve odjele Kvesture, potom Kabinetski spisi, gradivo Ureda za strance, gradivo Zapovjedništva agenata javne sigurnosti i na kraju serija Izdvojeni predmeti. Osobni dosjei pojedinih serija i podserija bit će prikazani abecednim redom imena fizičke osobe, tematski dosjei i predmeti po abecednom redu izvornog naslova na talijanskom s prijevodom na hrvatski. Svo ostalo gradivo bit će prikazano kronološkim redom unutar podserija.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Osobni dosjei su potpuno dostupni javnosti nakon sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2015
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Uglavnom dobro očuvano, djelomično mehanički oštećeno
Obavijesna pomagala: DARI-53/P - 1 Kvestura (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11723
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica