Facebook
Naziv: Gradski građevni ured Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-58
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Gradsko poglavarstvo Sušak. Tehnički odjeljak (1978 - 1979) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: GguS (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 48 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1885 - 1945 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1885-1921.)
Arhivske jedinica: 8.50 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 77 kut. ; 29 mapa ; 1 svež
Odgovornost: Građevni ured Gradskog poglavarstva Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon završetka Drugog svjetskog rata u svibnju 1945. pismohranu Gradskog građevnog ureda Sušak preuzeo je Gradski narodni odbor Sušak. Kasnije se slijedništvom to gradivo steklo u jednoj od arhivarnica Skupštine općine Rijeka zajedno s tehničkom dokumentacijom nekih drugih stvaratelja iz Rijeke i Sušaka. Godine 1968. Skupština općine Rijeka je formalno svo to gradivo predala Zavodu za komunalnu djelatnost u Rijeci. Nisu poznate okolnosti kako i zašto je taj tzv. tehnički arhiv 1976. preseljen u jednu tavansku prostoriju Skupštine općine Rijeka. Historijski arhiv Rijeka je tijekom 1977. vodio pregovore oko preuzimanja spomenute tehničke dokumentacije, u koje je, zbog stručnih i financijskih pitanja, bilo uključeno više čimbenika. Nakon dogovora s formalnim i stvarnim imateljima te uz podršku Arhiva Hrvatske iz Zagreba i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Rijeci, gradivo je krajem 1977. ili početkom 1978. preuzeto u Historijski arhiv Rijeka, današnji Državni arhiv u Rijeci. U primopredajnom zapisniku iz veljače 1978. je predmetno gradivo navedeno pod nazivom Gradsko poglavarstvo Sušak - Tehnički odjeljak. Ubrzo nakon preuzimanja pristupilo se arhivističkom sređivanju gradiva, oblikovan je fond Gradski građevni ured Sušak, a tehničko gradivo riječkih stvaratelja je izdvojeno i od njega su formirani fondovi Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (HR-DARI-55) i Tehnički uredi grada Rijeke (HR-DARI-57). Fond je 1979. dobio sumarni inventar i internu oznaku JU - 48. Tijekom sređivanja priključeno mu je gradivo Građevinskog odjela Gradskog narodnog odbora Sušak za koje nije poznato kada je preuzeto u DAR. Fond je s pokazateljima iz sumarnog inventara prikazan u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., a u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. fond je ograničen na razdoblje do 1945. godine. S istim pokazateljima fond je opisan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. U odnosu na Pregled fondova količinski pokazatelji su nakon izvršenih interpolacija gradiva sada ispravljeni. Gradivo Građevinskog odjela GNO Sušak je evidencijski sada uključeno u fond Gradski narodni odbor Sušak (HR-DARI-586).
Način preuzimanja: Najveći dio preuzet je 1978. od Zavoda za izgradnju Rijeka, 2003. godine preuzeto su od Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije 92 nacrta i 35 planova uređenja grada (HAR: 82/1978; DAR: klasa 036-05/03-02/07).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvana su samo ona najvažnija, upisnici građevinskih dozvola i pripadajuće kazalo. Najveći dio fonda čini tehnička dokumentacija te pripadajuće građevinske i uporabne dozvole za privatne stambene, poslovne i druge gradnje. Sadrži i nešto tehničke dokumentacije i pripadajuće spise za razne komunalne i državne objekte, lučke građevine i uređaje, vodogradnje i objekte oborinske i sanitarne odvodnje, prometnice i druge javne površine te parkove i šume, sakralne objekte i groblja, objekte za sport i rekreaciju, industrijske objekte, željezničke objekte i objekte zračnog prijevoza, gradivo elektrifikacije i telekomunikacija te energetske opskrbe. Fond također sadrži regulacijske planove grada Sušaka i pojedinih njegovih dijelova, a obimom i značajem se ističe i dokumentacija o gradnji Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. Osim navedenog fond sadrži nešto opće uredske prijepiske, statistika i tabelarnih pregleda građevinske djelatnosti, nekoliko pravilnika građevinske tematike, gradivo o funkcioniranju samog Građevnog ureda, spise o ratnim štetama, nešto izdvojenih statičkih proračuna, razne popise i inventare nekretnina i njihovih vlasnika, elaborate o razdjeli zemljišnih čestica, gradivo o promjenama naziva ulica, trgova i kućnih brojeva, gradivo o javnim natpisima i spomen obilježjima, gradivo o proslavama i svečanostima. Fond također sadrži pravila, okružnice, biltene i obavijesti Udruženja graditelja Kraljevine Jugoslavije - Sekcija Zagreb. Gradivo se najvećim dijelom odnosi na područje grada Sušaka, a nešto gradiva se odnosi na općine i lokalitete Cernik-Čavle, Grobnik, Jelenje, Kostrena, Omišalj, Platak i Zamet.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen po vrstama gradiva na knjige, spise i nacrte u kutijama te planove i nacrte u mapama. Tri komada knjiga su sređena unutar jedinstvene serije. Spisi i nacrti u kutijama su sređeni u dvije serije, 1. Opći uredski poslovi i 2. Građevinska i druga tehnička djelatnost. Prva serija ima deset, a druga dvadesetiosam podserija. Planovi i nacrti u mapama su sređeni u sljedećih jedanaest serija: 1. Opći i regulacijski planovi grada i prigradskih naselja, 2. Lučke ustanove, 3. Regulacija Rječine, 4. Vodovod i plinovod, 5. Kanalizacija, 6. Prometnice, 7. Javne zgrade, 8. Industrija, 9. Poslovne zgrade, 10. Stambene zgrade, 11. Neindentificirane zgrade i drugi objekti. Šesta serija ima četiri podserije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Znatna su mehanička oštećenja kod nekih vrsta tehničke dokumentacije, poglavito kod tzv. paus papira.
Obavijesna pomagala: DARI-58/SI - 1 Gradski građevni uredi Sušak (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11728
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica