Facebook
Naziv: Gradsko poglavarstvo Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-22
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GpR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Magistrato civico di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 2 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1872 - 1918 (Iz funkcionalnih razloga u fondu se nalazi i nešto gradivo iz razdoblja 1750.-1871.)
Arhivske jedinica: 197.10 d/m
Tehničke jedinica: 439 knj. ; 852 kut. ; 106 svež
Odgovornost: Gradsko poglavarstvo Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon preuzimanja u Državni arhiv u Rijeci 1950. godine gradivo je 1964. osnovno popisano. Zajedno s nekim drugim arhivalijama formiran je jedinstven fond s više podfondova i obavijesnih pomagala, koja su naknadno ukoričena u jedan svezak. Tijekom vremena su iz te jedinstvene cjeline izdvojeni sljedeći cijeli fondovi i zbirke ili njihovi dijelovi: Općina Rijeka do 1872. (HR-DARI-32), Školsko vijeće Rijeka (HR-DARI-42), Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti (HR-DARI-52), Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci (HR-DARI-55), Tehnički uredi grada Rijeke (HR-DARI-57), Augustinski samostan u Rijeci (HR-DARI-250), Isprave (HR-DARI-273), Statuti općina (HR-DARI-276), Ljudevit Josip Cimiotti Steinberg (HR-DARI-387), Općina Rijeka 1918.-1945. (HR-DARI-541), Uprava općinskog kazališta u Rijeci (HR-DARI-557), Opći sirotinjski zavod u Rijeci (HR-DARI-609), Javni bilježnici Rijeke (HR-DARI-823) i Ured vikarijata u Rijeci (HR-DARI-1011).
Način preuzimanja: Fond je zapisnički preuzet 1950. od Gradskog narodnog odbora Rijeka. DAR je tada preuzeo i spremište u potkrovlju zgrade na trgu Riječke rezolucije, staru pismohranu Općine Rijeka. Tako gradivo nakon formalnog preuzimanja nije mijenjalo mjesto pohrane. Gradivo je 2000. preseljeno u novouređene prostore DAR-a u Vodovodnoj ulici 5.
Sadržaj jedinice: Osim registraturnih pomagala fond od knjiga sadrži zapisnike sjednica Gradskog zastupstva, zapisnike sjednica Gradske delegacije, protokole guvernerovih odluka, koje je donosio umjesto Zastupstva 1913-1914, zapisnike sjednica Povjerenstva za opskrbu 1915-1918, službene vjesnike Gradskog poglavarstva Rijeka (Avvisatore ufficiale del Municipio di Fiume) 1899-1916, popis novogradnji i njihovih vlasnika 1891-1918, knjige porotnika 1899-1918, protokol o opskrbi riječke luke vodom iz 1895. te biračke popise. Od spisa posebno mjesto zauzima novi gradski statut iz 1872. te akti vezani uz njegovu izradu. Fond nadalje sadrži prezidijalne spise, koje je rješavao sam gradonačelnik odnosno njegov ured, te opće spise. Sadržaj općih spisa najbolje se ogleda u klasifikacijskom sustavu od 17 razreda označenih velikim slovom abecede prema kojem su pohranjeni i koji je vrijedio cijelo vrijeme djelovanja stvaratelja. Sadržaji pojedinih klasa su bili sljedeći: A Zakonski akti i naredbe; B Personalni spisi gradskih službenika; C Vojništvo; D Javno školstvo, bogoštovlje i pripadajuće zaklade, E Zdravstvo, javna dobrotvornost i pripadajuće zaklade; F Svečanosti, kazalište, privatne udruge, gradska glazba (banda); G Poduzetništvo, poljodjelstvo, trgovina, industrija, pomorstvo, ribolov, lov i šume; H Javne gradnje (vodogradnje, ceste), općinske zgrade, kanalizacija, septičke jame i parkovi; I Privatne gradnje, iznajmljivanje i kupoprodaja općinskih zemljišta; L Anagraf, statistika, izbori, zavičajnost i državljanstvo; M Financije, državni i općinski porezi, trošarine; N Proračuni, završni računi, bilance, inventari, procjene, zajmovi, računi; O Požari, vatrogasci, vatrogasna oprema, dimnjačari, osiguranja; P Javna rasvjeta; Q Javna sigurnost (policija); R žalbe; S Miscellanea.
Od ostalog važnijeg gradiva fond još sadrži seriju pasivnih personalnih dosjea gradskih službenika i nastavnog osoblja, matične listove općinskih službenika, spise u svezi provedbe natječaja za financijske stražare i druge gradske službe, dokumente u svezi provedbe izbora za razna gradska tijela, dosjee o osobama koje su primale općinsku potporu, spise Agrarnog odbora 1909-1918, spise i knjige Zakonodavnog odbora 1911-1918, spise Sanitarnog povjerenstva 1888-1906, spise javne vage 1865-1913, spise u svezi gradskog groblja 1873-1905, spise o zakupu lova 1816-1903, spise o koleri 1886. godine, projekt nove gradske bolnice 1912. te vladina ratna pripćenja i druge vojne spise.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise, koji su nadalje razvrstani u serije i pojedinačne izdvojene predmete. Serije su oblikovane u neprekinutim nizovima za ovaj fond te za fond Općina Rijeka 1918-1945 (HR-DARI-541). Struktura fonda započinje s temeljnim registraturnim pomagalima - urudžbenim zapisnicima općih spisa te pripadajućim kazalima i brojovnicima. Zatim slijede knjige zapisnika sjednica Općinskog zastupstva i Općinske delegacije te njima pripadajuća obavijesna pomagala. Na kraju knjiga su razne specifične evidencije i pripadajuća registraturna pomagala, službeni vjesnici Gradskog poglavarstva Rijeka (Avvisatore ufficiale del Municipio di Fiume), knjige porotnika, birački popisi te obavijesna pomagala prezidijalnih spisa. Nadalje slijede prezidijalni spisi te opći spisi razvrstani unutar jedene godine na 17 razreda označenih velikim slovom talijanske abedece od A do S. Na kraju fonda iskazani su raznorodni izdvojeni predmeti, novački predmeti, spisi o riječkom groblji Kozala, izborni spisi za gradsko zastupstvo i drugi izborni materijali te raznorodno gradivo naknadno interpolirano u fond 1993. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-22/P - 1 Općina Rijeka (popis)
DARI-22/V - 1 Općina Rijeka (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11688
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica