Facebook
Naziv: Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti (fond)
Signatura: HR-DARI-52
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: JsR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Magistrato civico di Fiume. Sezione di pubblica sicurezza (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 36 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1811 - 1918 (U fondu je, iz funkcionalnih razloga, i nešto gradiva iz razdoblja 1811.-1872.)
Arhivske jedinica: 23 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 16 kut. ; 171 svež
Odgovornost: Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti (stvaratelj)
Povijest jedinice: Od predmetnog gradiva oblikovan je poseban fond iako je njegov stvaratelj bio samo odjel Gradskog poglavarstva Rijeka. No, Odjel javne sigurnosti je samostalno vodio kancelarijsko poslovanje bez oslonca i registraturnih veza s drugim odjelima riječkog magistrata. Nije jasno da li je gradivo preuzeto u Državni arhiv u Rijeci zajedno s ostalim gradivom Gradskog poglavarstva Rijeka 1950. godine ili drugom prilikom. Gradivo je 1964., nakon što je popisano, dobilo zajedničko obavijesno pomagalo s gradivom više drugih stvaratelja. Formiran je jedinstven fond s više podfondova i serija, od kojih se jedna odnosila na gradivo Odjela javne sigurnosti. Tijekom vremena su iz te jedinstvene cjeline izdvojeno više fondova i zbirki (vidi zapis za fond HR-DARI-22). Predmetni fond se prvi put samostalno, s internom oznakom JU - 36, spominje u Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980., a nadalje u publikacijama Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. i Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. Raspon gradiva je sada u odnosu na te publikacije sveden na razdoblje do 1918. godine jer je gradivo, koje je nastalo u periodu 1919.-1924. djelatnošću kvesture tijekom postojanja Riječke države i drugih riječkih privremenih vlada, izdvojeno za poseban fond.
Način preuzimanja: Fond je najvjerojatnije preuzet 1950. ili nešto kasnije od Gradskog narodnog odbora Rijeka. DARI je tada preuzeo i spremište u potkrovlju zgrade na trgu Riječke rezolucije, staru pismohranu Općine Rijeka. Tako gradivo nakon formalnog preuzimanja nije mijenjalo mjesto pohrane.
Sadržaj jedinice: Od knjiga fond sadrži samo dva kaznena protokola. Među spisima najviše je policijskih istraga u kaznenim djelima i prekršajima kao što su krađe i razbojstva, prijevare i utaje, ucjene i iznuđivanja, prijetnje, tjelesne povrede, nesreće sa smrtnim ishodom, silovanja, krivotvorenje novca i dokumenata, krijumčarenje, lažno svjedočenje, uništavanje stvari, otmice, uvrede časti, ilegalni pobačaji, itd. Nadalje fond sadrži spise iz djelokruga stvaratelja kao prvostupanjske instance za industrijske predmete (zapravo predmete iz gospodarske djelatnosti općenito), među kojima prevladavaju zahtjevi za pokretanje ili promjenom gospodarske aktivnosti (obrt, trgovina, ugostiteljstvo, intelektualne usluge i sl.) odnosno mišljenja stvaratelja o tome te otkazivanje gospodarske djelatnosti. Osim toga tu su potvrde o obavljanju djelatnosti, dozvole za miniranje i prekop javnih površina, dozvole za stavljanje u pogon električnih strojeva i uređaja u gospodarstvu, provjere kvalifikacija za obavljanje djelatnosti, suglasnosti za gradnje i pregradnje, istrage i prijave prekršaja u gospodarskoj djelatnosti, normalije iz područja gospodarstva, itd. Među navedenim ima i nešto projektne dokumentacije gospodarskih pogona. Fond također sadrži spise iz nadležnosti stvaratelja u sanitarnim predmetima, spise o štrajkovima, radničkom pokretu i anarhistima, istrage o demonstracijama, uvredama kralja i drugih velikodostojnika, spise o nadzoru nad tiskom, spise Komisije za rekviziciju metalnih predmeta te manju zbirku policijskih fotografija.
Izlučivanju: Nije izlučivano
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na nekoliko serija, koje u obavijesnom pomagalu nisu prikazane dosljedno i pregledno. Naziru se serije registraturnih pomagala, kaznenih spisa, spisa iz nadležnosti Odjela javne sigurnosti kao prvostepene instance za industrijske predmete, spisa iz nadležnosti Odjela javne sigurnosti kao prvostepene instance za sanitarne predmete, spisa Komisije za rekviziciju metalnih predmeta, izdvojenih predemeta te zbirka fotografija.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je oštećeno od vlage.
Obavijesna pomagala: DARI-52/P - 1 Magistrato civico Fiume - Sezione di Pubblica sicurezza (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11722
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica