Facebook
Naziv: Pokrajinski i okružni sud Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-112
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OsR (hrvatski)
Alternativni nazivi: Tribunale Provinciale e Circolare in Fiume, Kiraly törvenyszek Fiumeban (hrvatski)
Razdoblje: 1871 - 1918
Arhivske jedinica: 162 d/m
Tehničke jedinica: 291 knj. ; 1577 kut.
Odgovornost: Pokrajinski i okružni sud Rijeka (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Spisi su se odlagali u arhivi suda prema klasama (ili kategorijama) koje su bile označene rimskim brojevima. Prva kategorija se odnosi na predmete u vezi sa službom, tj. naredbe viših tijela, dopisivanje u vezi reguliranja funkcije ili službenog putovanja. Gradivo II. kategorije sadrži platežne, imovinske, kupoprodajne i druge parnice kao i one iz obiteljskog prava (očinstvo, rastave braka i drugo). Treća kategorija sadrži izvanparnična ovlaštenja, poslove organa skrbništva te ostale izvanparnične poslove. Predmeti stečajnog postupka nalaze se u IV. kategoriji. U V. kategoriji pohranjeni su zemljišni poslovi. U VI. kategoriji nalaze se mjenični i trgovački predmeti. U idućoj kategoriji nalaze se kazneni poslovi. U kategoriji VIII su poslovi pomorskog prava. U kategoriji IX. su pohranjeni financijski predmeti dok zadnja kategorija sadrži mješovite (razne) poslove. Od godine 1915. – 1919. u jedinstvenom nizu građanskih i krivičnih predmeta ima mnogo političkih procesa i to često zbog izazivanja „nacionalne netrpeljivosti“ što se prema tome tko je bio na vlasti (Austro-Ugarska, Riječka država, Italija) odnosilo na različite nacionalnosti. Ovaj fond u nekim svojim dijelovima pruža primarne podatke za pojedina područja povijesti Rijeke i to prvenstveno za privredu i za političke prilike
Izlučivanju: Prilikom sređivanja utvrđeno je da u fondu postoji veća količina gradiva koja je trebala biti izlučena u registraturi. Komisija je predložila da se izluče sudski pozivi i uplatnice (a da ostanu samo specimina) te svi treći i daljnji primjerci sudskih i drugih akata, da se škartiraju krivični i građanski upisnici sudskih poziva i sva numerička kazala predmeta predanih sudskoj arhivarnici. Tako je i postupljeno što je vidljivo iz zapisnika komisije (ur.br.2170-20-03-89-4).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na osnovi principa provenijencije i na osnovi dva registraturna sistema koja se pojavljuju od 1871. – 1947. godine, izvršena je podijela građe, tako da su ta dva sistema zadržana. Knjige su podijeljene na: 1. Pomoćne knjige prezidijalnih te građanskih i krivičnih poslova 2. Ostale uredovne knjige građanske i krivične koje čine zapisnici sjednica građanskih i trgovačkih predmeta, financijske i druge knjige, te razni krivični upisnici prijava, dnevnici rasprava, itd. Kod spisa, najprije su u redosljedu prezidijalni spisi, onda spisi od 1871. do kraja 1914. godine složeni po kategorijama. Od te godine gradivo je sređeno po brojevima iz glavnog urudžbenog zapisnika (registro generale) s time da od 1915. do 1919. imamo jedinstveni niz brojeva u svakoj pojedinoj godini za građanske i krivične predmete. Nakon te godine, s obzirom da postoji za svaku godinu jedan slijed za građanske i jedan slijed za krivične predmete, nastavljaju se građanski predmeti. Drugu veliku skupinu čine krivični predmeti koji započinju VII kategorijom od 1871. – 1914. te oni od 1919. – 1946. Unutar svake od ovih gornjih skupina (građanske i krivične) napravljena je podjela na vremenska razdoblja, onako kako je gradivo diktiralo na osnovi sistema sređivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999 ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Napomena o jezicima i pismima: talijanski, mađarski, hrvatski, latinica.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Dijelovi gradiva imaju mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-112/P - 1 Okružni sud u Rijeci (popis)
DARI-112/SI - 2 Okružni sud Rijeka (sumarni inventar)
DARI-112/V - 1 Okružni sud u Rijeci (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 761: Okružni sud Rijeka
Bibliografije: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 229
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 365
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 136
Napomena o bibliografskim izvorima: 1.Hlača Nenad, Razvod braka u Rijeci početkom XX. st., primjena mađarskog zakona o braku, zakonski članak XXXI iz 1894. godine, Zbornik Pravnog fakulteta sveučilišta „Vladimir Bakarić“ u Rijeci, 8, 1987., str.93 – 107. 2. Labus Nenad, Arhiva Okružnog suda Rijeka i pobuna jelačićevaca – Dometi, Rijeka 1988. god.21, sv.9, str.521-523.
Opća napomena: Budući da je integracija dijela Istre i Rijeke u državno-pravni sustav NR Hrvatske odnosno FNRJ uslijedila tek tijekom 1947. godine, tu smo godinu uzeli i kao cezuru za formiranje upravnih i sudskih fondova na tom području.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11778
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica