Facebook
Naziv: Okružni sud Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-761
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Tribunale civile e penale di Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1947
Arhivske jedinica: 79.70 d/m
Tehničke jedinica: 38 knj. ; 618 kut. ; 217 svež
Odgovornost: Okružni sud Rijeka (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Od godine 1915. – 1919. u jedinstvenom nizu građanskih i krivičnih predmeta ima mnogo političkih procesa i to često zbog izazivanja „nacionalne netrpeljivosti“ što se prema tome tko je bio na vlasti (Austro-Ugarska, Riječka država, Italija) odnosilo na različite nacionalnosti. Od konca 1919. godine građanski i krivični poslovi dijele se ponovno na posebne nizove. U 1921. godini česte su parnice zbog sukoba između pripadnika različitih političkih strujanja. Za slijedeće razdoblje nakon aneksije Rijeke Italiji, karakteristični su procesi zbog krijumčarenja. Također, mnogo je parnica zbog pojedinaca koji su neovlašteno iz političkih i ekonomskih razloga bježali preko granice u Jugoslaviju. Česte su i parnice protiv mornara-dezertera na trgovačkim brodovima kao i stečajevi raznih tvrtki. Karakteristične su za građanske predmete iza prvog svjetskog rata do 1924. brakorazvodne parnice. Za kratkotrajno razdoblje djelovanja ovog suda iza II. svjetskog rata kao narodnog, najviše ima predmeta rastave braka u građanskim stvarima, a krađe u krivičnima. Ovaj fond u nekim svojim dijelovima pruža primarne podatke za pojedina područja povijesti Rijeke i to prvenstveno za privredu i za političke prilike, ovo potonje pogotovo nakon I. svjetskog rata.
Izlučivanju: Prilikom sređivanja utvrđeno je da u fondu postoji veća količina gradiva koja je trebala biti izlučena u registraturi. Komisija je predložila da se izluče sudski pozivi i uplatnice (a da ostanu samo specimina) te svi treći i daljnji primjerci sudskih i drugih akata, da se škartiraju krivični i građanski upisnici sudskih poziva i sva numerička kazala predmeta predanih sudskoj arhivarnici. Tako je i postupljeno što je vidljivo iz zapisnika komisije (ur.br.2170-20-03-89-4).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na osnovi principa provenijencije i na osnovi dva registraturna sistema koja se pojavljuju od 1871. – 1947. godine, izvršena je podijela građe, tako da su ta dva sistema zadržana. Knjige su podijeljene na: 1. Pomoćne knjige prezidijalnih te građanskih i krivičnih poslova 2. Ostale uredovne knjige građanske i krivične koje čine zapisnici sjednica građanskih i trgovačkih predmeta, financijske i druge knjige, te razni krivični upisnici prijava, dnevnici rasprava, itd. Kod spisa, najprije su u redosljedu prezidijalni spisi, onda spisi od 1871. do kraja 1914. godine složeni po kategorijama. Od te godine gradivo je sređeno po brojevima iz glavnog urudžbenog zapisnika (registro generale) s time da od 1915. do 1919. imamo jedinstveni niz brojeva u svakoj pojedinoj godini za građanske i krivične predmete. Nakon te godine, s obzirom da postoji za svaku godinu jedan slijed za građanske i jedan slijed za krivične predmete, nastavljaju se građanski predmeti. Drugu veliku skupinu čine krivični predmeti koji započinju VII kategorijom od 1871. – 1914. te oni od 1919. – 1946. Unutar svake od ovih gornjih skupina (građanske i krivične) napravljena je podjela na vremenska razdoblja, onako kako je gradivo diktiralo na osnovi sistema sređivanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999 ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Na dijelu gradiva postoje mehanička oštećenja.
Obavijesna pomagala: DARI-112/SI - 2 Okružni sud Rijeka (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12423
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica