Facebook
Naziv: Općina Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-32
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Archivio Storico del Comune di Fiume (1921 - 1953) (talijanski)
Općina Rijeka (1953 - 1957) (hrvatski)
Arhiv grada Rijeke (1957 - 1964) (hrvatski)
Općina Rijeka (1964 - 1980) (hrvatski)
Gradsko poglavarstvo Rijeka (1980 - 1984) (hrvatski)
Općina Rijeka (1984 - ) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: OR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comunitas terrae Fluminis S. Viti (latinski)
Comunita di Fiume S. Vito (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 2 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1551 - 1877 (Gradivo fonda odnosi se razdoblje 1551-1872, uz nešto gradiva iz razdoblja 1873-1877.)
Arhivske jedinica: 107.70 d/m
Tehničke jedinica: 289 knj. ; 954 kut.
Odgovornost: Općina Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nastanak fonda vezan je uz dugu tradiciju čuvanja općinskih spisa u Rijeci. U gradskom statutu iz 1530. postojala je odredba po kojoj kancelari na svršetku godine spise moraju pohraniti u općinskoj kancelariji i to s oznakom godine da se lakše pronađu. Godine 1715. vijećnici su odlučili nanovo urediti arhiv i izraditi katalog svih dokumenata. Sredinom istog stoljeća, 1742., zaključkom gradskog vijeća potiče se sređivanje općinskih spisa, kako bi se isti mogli deponirati i čuvati u javnom arhivu. Predlaže se i uređenje kancelarije i arhiva s ciljem boljeg čuvanja akata i sudskih spisa. Tridesetih se godina 19. stoljeća ozbiljnije pristupilo sređivanju općinske pismohrane, posebno nakon što se povjesničar Ivan Timotej Kobler prihvatio dužnosti honorarnog tajnika Magistrata. Tada je obavljeno i sustavno izlučivanje gradiva, izrada popisa i tehničko uređivanje gradiva. Bitan iskorak koji je u konačnici doveo do formiranja ovog fonda učinjen je 1909. Tada je riječka gradska uprava osnovala povjerenstvo pod nazivom 'Deputazione fiumana di storia patria', koja je dobila zadatak srediti gradivo općinskog tzv. 'povijesnog arhiva' (archivio storico). U radu tog povjerenstva formuliran je 1921. konačno i stav da se 'povijesni arhiv', koji je postojao u sklopu Municipija, razdvoji od 'administrativnog arhiva' (tekuće registrature) te da se njemu pridruže i drugi javni arhivi stariji od 1870.
Povijesni arhiv Općine Rijeka predan je DARI 1928. i 1931. godine, a 1933. je sastavljen prvi inventar fonda. Fond je tada sadržavao 946 fizičkih jedinica iz razdoblja 1378-1872, iznimno do 1917. godine, koje su bile raspoređene u sedam serija. Godina 1872. s kojom je riječki Povijesni arhiv u načelu završavao, bila je definirana donošenjem novog statuta i temeljitim preustrojem registraturnog poslovanja Općine. Godine 1950. fondu je priključen i ostatak općinske pismohrane do 1945. U tom obimu i u vremenskom rasponu gradiva od 1378. do 1943. godine fond je prikazan u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci iz 1953. pod nazivom Općina Rijeka. Fond je potom sređivan 1955., a njegov prvi inventar na hrvatskom jeziku objavljen je 1957. godine. Tada je ponovno smanjen raspon gradiva koji obuhvaća na period 1427-1873, iznimno do 1922. godine te je promijenjen naziv i struktura fonda. Fond se naziva Arhiv grada Rijeke.
Novi inventar za gradivo dovršen je 1964. kada se fondu vraća naziv Općina Rijeka. Radikalan preustroj fond je pretrpio tijekom izrade Vodiča Historijskog arhiva Rijeka koji je objavljen 1980. Ponovno mu se priključuje svo općinsko gradivo do 1945. godine ali je više drugih cjelina gradiva izdvojeno i od njih su oblikovani zasebni fondovi i zbirke ili njihovi dijelovi. Cijeli fond je promijenio naziv u Gradsko poglavarstvo Rijeka. Ti novi fondovi i zbirke su: Školsko vijeće Rijeka (DARI 42), Gradsko poglavarstvo Rijeka. Odjel javne sigurnosti (DARI 52), Tehnički uredi grada Rijeke (DARI 57), Trgovačko-obrtnička komora i trgovačka deputacija u Rijeci (DARI 179), Samostan reda pustinjaka sv. Augustina u Rijeci (DARI 250), Isprave (DARI 273) i Statuti općina (DARI 276). Godine 1984. fond je ponovno razdvojen na dva fonda, gradivo riječke općinske uprave do 1872. (Općina Rijeka) i od 1873. do 1945. godine (Gradsko poglavarstvo Rijeka, DARI 22). Iz fonda su 2004. izdvojene dvije knjige za fond Opći sirotinjski zavod u Rijeci (DARI 609), a tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006., još je sukcesivno izdvajano i gradivo za fondove Josip Ljudevit Cimiotti Steinberg (DARI 387), Uprava općinskog kazališta u Rijeci (DARI 557) i Javni bilježnici Rijeke 1436.-1848. (DARI 823). Naposlijetku, 2010. je još izdvojeno i gradivo za fond Ured vikarijata u Rijeci (DARI 1011). Tijekom Drugog svjetskog rata fond je bio evakuiran u unutrašnjost Italije, a 1949. je vraćen u Rijeku.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto od Općine Rijeka, veći dio 1928. a manji 1931. godine (prezidijalni spisi); Vidi: Archivio di Stato Trieste 934/28; DAR 49/28, B-20.25 i B-36.26
Sadržaj jedinice: Knjige: "Liber civilium cancellarie" 1571-1690, "Liber actorum civilium" odnosno "Processum et actorum civilium ordinariorum" 1612-1633, "Protocolli publici giustiziali della citta di Fiume odnosno dell' Civil Foro di prima istanza" 1786, 1791-1792, "Protocollo del' Capitaneale consiglio e Sede Giustiziaria" 1805, "Protocollo publico giustiziale" 1792-1808, "Registro in ordine alfabetico de inventarii esistenti nell'Archivio giustiziale di Fiume" 1729-1793, "Index testamentorum tum antiquorum summo cum labore collectorum ..." 1570-1793, "Nota individuale de testamenti esistenti nell'Archivio giustiziale della citta di Fiume in ordine cronologico secondo l'epoca della publicazione dall anno 1794", 1793-1807, "Registro in ordine alfabetico de testamenti esistenti nell'Archivio giudiziale della Citta di Fiume dell' anno 1794" 1793-1811, "Registro del Giudice al criminale di Fiume" 1746-1747, "Libro ... dove saranno scritti l'entrata e uscita delle nuove contribuzioni di S.R.M...." 1631-1675, "Libro degli creditori e debitori della magnifica Comunita di Fiume Santo Vito" 1650-1664, "Libro della nuova imposta della Magnifica Comunita di Fiume Santo Vito" 1651-1664, "Repertorio degli atti esistenti nella Cancelleria della Citta di Fiume", Ugovori i spisi koji se odnose na Isusovački kolegij i samostan u Rijeci 1627-1756, "Causa Commissaria pro Admodum Reverendo Patre Iacobo Rampelio Societatis Iesu administratore Capitaneatus Castve cum Magnifica Communitatis Civitatis Fluminis Santi Viti" 1631-1633, "Secondo Libro de conti delli camerlengati della Pia Opera Chnesichia, administrati da questa Magnifica Communita etc." 1648-1661, genealogija obitelji Zanchi iz Rijeke 1647-1709, "Libro Giornale i Partite (Monte di Pieta)" 1694-1753, "Libro Giornale di questa Casa Fiduciaria Stemberghiano" 1787/1806.
Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica općinskog odnosno kapetanskog vijeća i pripadajuće spise 1572-1872, prezidijalne protokole Kapetanskog vijeća 1825-1842 i prezidijalne spise Magistrata 1828-1871, urudžbene zapisnike odnosno upisnike kapetanatskih i magistratskih spisa te pripadajuće spise 1786-1872, kazala općih spisa 1778-1872, kazala zapisnika sjednica, knjige: "Elenco cronologico degli atti congregazionali" 1861-1872, "Protocollo di gestione della Commissione capitanale sorvegliente il locale regio Fondo accademico convituale" 1826-1835, "Protocollo penale politico presso il civico Magistrato di Fiume" 1861-1867, "Protocollo dei esibiti della Sede capitanale di Fiume" 1845-1849, "Protocollo dei Esibiti della Direzione di polizia e Commissariato di polizia" 1850/1866.
Sadrži i opće spise 1551-1776, koji su podijeljeni na jedanaest grupa prema sadržaju (I. Comunitas et Consilium civitatis in genere, II. Publicum summi principis, III. Confinia et vicinatus atque litigiosa, IV. Iudicialia Vicariatus Cancelleria, V. Commercialia, VI. Ecclesiastica, ius patronatus, parochiae et ecclesiae, VII. Materia sanitatis, VIII. Publicum civitatis aeconomicum, IX. Militare, X. Varia, XI. Miscellanea) te spise: "Ces. Reg. Commissione di polizia e sicurezza" 1754-1776, o osnovnim i srednjim školama, profesorima, školskim stipendijama i školstvu općenito 1818-1860, o općinskim daćama i trošarinama 1823-1872, o trošarinama za vino i vinograde koji leže između Sušaka i Bakra 1790-1846, također trgovačke knjige i spise koji se odnose na Francesca Srocka i nasljednike, spise koji se odnose na povjerenstvo za sređivanje katastra i uknjižbe 1831-1851, spise u svezi gradnje Mornaričke akademije i nekih drugih javnih građevina (npr. pruga Vukovar - Rijeka) 1830-1873, obračune Gradske blagajne 1835-1865, spise o izgradnji riječke luke 1832-1853, spise koji se odnose na Hrvatski i Ugarski sabor 1831-1877, spise koji se odnose na Akademijski konvikt 1830-1865, spise o gradskoj rasvjeti 1843-1874, o izgradnji ceste Rijeka - Sv. Petar 1863-1866, o vojnim kontribucijama 1808-1836, spise općinske zalagonice Monte di Pieta 1824-1863, spise gradskih liječnika 1828-1867, spise o prodaji i skladištenju ribe 1841-1857, spise Komorske državne blagajne 1835, spise o vojnoj školi plivanja, kupalištu, ukonačivanju trupa, novačenju i oslobađanju od vojske 1826-1860, inventar riječkog kaptola i područnih crkava 1779-1815, spise uprave crkve Sv. Vida i drugih crkava 1782-1860, spise o koleri 1830-1832, o regulaciji Rječine 1781-1860, spise likvidacije ratnih kontribucija 1822-1841, spise o redarstvenoj upravi 1819-1851, spise zajma vojvode Marmonta 1810-1838, zaklada Cambieri, Dani i Zanchi 1838-1874, Povjerenstva za pologe 1836-1874, spisi o gremiju za siročad 1842-1845, spise Povjerenstva za uljepšavanje grada i o vatrogascima 1864-1870, spise o mjerama i utezima 1853-1860, o trgovinama i putujućim trgovcima 1844-1859, o nabavci živežnih namirnica za siromahe u bolnicama i kažnjenike 1850-1854, o klanju stoke i prodaji mesa 1830-1862, o puškarnici u Zagrebu 1824-1851, o obitelji Stemberg 1713-1871, spise županijskog savjetnika Bože Pavletića 1836-1859, spise o Papinskom konzulatu 1831-1837, spise popisa pučanstva 1834-1848, spise u svezi općinskog Bolničkog povjerenstva i Sirotinjskog zavoda 1867-1878, spise o grobljima i pokopima 1831-1862, o glazbenom životu Rijeke, o općinskim činovnicima, normalije.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond nije samostalno sređen već je inventariziran s ostalim fondovima i zbirkama koji su nekoć činili riječki Povijesni arhiv (vidi povijest fonda). Taj povijesni fond, pod nazivom Općina Rijeka 1427-1873 bio je osnovno podijeljen na dva podfonda. Prema popisu iz 1964. podfond Magistrat Rijeka 1427-1776 imao je devet serija, a podfond Magistrat Rijeka 1777-1873 samo jednu seriju. Predmetnom fondu pripadale su serije 6 i 7 prvog podfonda ("Kancelarijske knjige, protokoli, registri i druge knjige riječke općine" i "Spisi 1551.-1776." te cijeli drugi podfond. Jedinstvena serija drugog podfonda, koja je nazvana "Zapisnici gradskog kapetanskog vijeća" sadrži, međutim, osim zapisnika, i druge vrste gradiva - spise po točkama zapisnika sjednica odnosno opće spise, prezidijalne spise te izdvojene predmete. Gradivo unutar serija sređeno je prema pojedinim sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki. Nizovi pojednih cjelina oblikovani su nedosljedno i dosta proizvoljno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Prevladavaju talijanski jezik i latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u cjelini dobro očuvano, potrebno je restaurirati uveze pojedinih knjiga.
Obavijesna pomagala: DARI-22/V - 1 Općina Rijeka (vodič)
DARI-32/P - 1 Općina Rijeka (popis)
DARI-32/P - 2 Archivio storico del Comune di Fiume (popis)
DARI-32/P - 3 Inventar arhiva grada Rijeke (popis)
DARI-32/SI - 1 Općina Rijeka (sumarni inventar)
Opća napomena: Fond zbog specifičnosti periodizacije riječke povijesti nije oblikovan prema aktualnoj klasifikaciji fondova i zbirka.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11699
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica