Facebook
Naziv: Matični ured Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-59
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Ufficio dello Stato Civile Fiume (1970 - 1970) (talijanski)
Matični uredi Rijeka (1980 - 1984) (hrvatski)
Matični ured Općine Rijeka (1984 - 2006) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: MuR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ufficio dello Stato Civile di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 15 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1895 - 2017 (Nema gradiva za razdoblje 1946. - 1959. )
Arhivske jedinica: 3.70 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 21 kut. ; 11 svež
Odgovornost: Matični ured Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nije utvrđeno kada je i od koga gradivo preuzeto u DAR. Vjerojatno je to bilo 1950. kada je preuzeto gradivo i drugih ureda Gradskog poglavarstva Rijeka (HR-DARI-22) i Općine Rijeka (HR-DARI-541). Fond se prvi put spominje u jednom dopisu iz studenog 1970., u kojem Arhiv obaviještava Matični ured Rijeka o povratu 10 knjiga iz bivšeg "Ufficio dello stato civile - Fiume", koje će Uredu trebati u redovnom poslovanju. U istom dopisu se spominje da je obavljeno sređivanje fonda. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. gradivo je prikazano kao zbirni fond pod nazivom Matični uredi Rijeka i internom oznakom JU - 15. Fond se sastojao od dva podfonda, Matičnog ureda Općine Rijeka (Ufficio dello stato civile di Fiume) 1896-1945 i Ureda za registraciju stanovništva Rijeka 1945-1953. Potonji je izdvojen kao zaseban fond br. 110 tijekom priprema podataka za publikaciju Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj, koja je objavljena 1984. Predmetni fond je u njoj naveden pod nazivom Matični ured Općine Rijeka. S istim količinskim pokazateljima ali sa sadašnjim nazivom fond je iskazan u Pregledu arhivskih fondova i zbirki u RH iz 2006. Nakon više interpolacija gradiva i revizije fonda u travnju 2012. utvrđeni su njegovi sadašnji količinski pokazatelji. U lipnju 2014. je fondu dodano gradivo isprava za naknadne upise preuzeto 2007. Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, službe za opću upravu. Godine 2018. dodano je gradivo preuzeto od istog predavatelja 2017. godine.
Način preuzimanja: Nema podataka za gradivo preuzeto prije 1970. Godine 2007. 0,2 d/m gradiva preuzeto je od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, službe za opću upravu u Rijeci (DAR - Klasa: 036-05/07-02/10). Od istog imatelja preuzeto je 2017. godine 0,44 d/m gradiva (DARI, Klasa: 036-05/17-02/06).
Sadržaj jedinice: Veći dio fonda su prijave za unos podataka na margine matičnih knjiga. Fond nadalje sadrži jedan upisnik rođenih 1942-1944, dva kazala rođenih i vjenčanih s područja Kastva 1871-1924, jedan upisnik radnih knjižica izdatih maloljetnicima 1935.-1938., jedno kazalo vjenčanih izvan Rijeke 1895-1924, upisnike izdatih potvrda 1931-1937, jedan upisnik podataka koje su dale primalje 1930-1934, normalije i opću prijepisku 1895-1899, prijave smrti 1918, uzorke zahtjeva za stjecanjem talijanskog državljanstva 1925-1937, uzorke prijava za upis u matične knjige 1927-1944?, statistike i verifikacije upisa u matične knjige 1924-1933 te popisne listove vjenčanja sklopljenih 1943. u Rijeci. U fondu su također pohranjene isprave za naknadne upise s popratnim dopisima do 2004. godine (tzv. "posebna arhiva" - promjene prezimena, proglašenje umrlim, ispravke netočnih podataka i sl.) za osobe rođene u Rijeci od 1903. do 1907. te za osobe rođene u Sušaku od 1863. do 1903. Najvrednije što fond sadrži su sumarni iskazi Osmog općeg popisa stanovništva Kraljevine Italije iz 1936. godine za Rijeku, popis jugoslavenskih državljana s prebivalištem u Rijeci, popis Židova u Rijeci koji su stekli boravište u Italiji nakon 1. siječnja 1919. te drugi spisi vezani uz evidentiranje Židova nakon donošenja rasnih zakona 1938.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: Gradivo u pismohrani Matičnog ureda Rijeka
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na vrste gradiva, knjige i spise. Unutar te dvije grupe sređeno je kronološki bez podjele na serije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2016
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski ; mađarski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno
Obavijesna pomagala: DARI-59/P - 1 Općina Rijeka - Matični ured (popis)
Opća napomena: Veći, i svakako vrijedniji, dio gradiva ovog stvaratelja su civilne matične knjige koje su u DAR-u pohranjene u Zbirci matičnih knjiga s primorsko-goranskog područja, istočne Istre i Kvarnerskih otoka.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11729
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica