Facebook
Naziv: Lučka kapetanija Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-48
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: LkR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Capitanato del Porto Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 10 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1813 - 1930 (Fond privremeno sadrži i nešto gradiva iz razdoblja 1919-1930.)
Arhivske jedinica: 37.80 d/m
Tehničke jedinica: 73 knj. ; 184 svež
Odgovornost: Lučka kapetanija Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1926. u Zapisniku o pregledu arhiva Pomorske oblasti, dakle one godine kada je osnovan Državni arhiv u Rijeci. U Zapisniku se ističe da se u registraturi ukinute Pomorske oblasti nalazi i gradivo Lučke kapetanije Rijeka, koje treba što prije pohraniti u DAR. Dalje se u zapisniku navodi da gradivo Lučke kapetanije sadrži 60 d/m gradiva iz razdoblja od početka 19. stoljeća do oko 1900. te da obuhvaća i gradivo francuske okupacije. Nakon preuzimanja 1937. fond se spominje 1953. u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci pod nazivom Lučka kapetanija Rijeka (Capitaneria di porto Fiume) 1814.-1918. Fond je sređivan 1954. godine, a 1964., ili nešto ranije, je sastavljen prvi popis gradiva te fondu dodijeljena interna oznaka JU - 10. Prema Vodiču DAR-a iz 1966. fond sadrži 164 svezaka knjiga i 195 svežnjeva spisa iz 1813. - 1927. godine. Godine 1979. DAR je preuzeo oko 35 d/m gradiva od suvremene Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava iz razdoblja 1868.-1947. U Vodiču HAR-a iz 1980. svo to gradivo je prikazano kao dio ovog fonda pod nazivom Lučka kapetanija Rijeka. U pregledu Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. to je gradivo, prvi put pod sadašnjom nacionalnom oznakom 48, prikazano kao nesređeni zbirni fond naziva Lučka kapetanija Rijeka (i drugi lučki i pomorsko-zdravstveni uredi). Početkom 90-ih godina prošlog stoljeća pristupilo se arhivističkom sređivanju sastavnica navedenog zbirnog fonda. Iz njega je sukcesivno izdvajano gradivo pojedinih stvaratelja, formirani su zasebni fondovi i za njih izrađivana obavijesna pomagala, a nacionalnu oznaku HR-DARI-48 zadržao je fond s gradivom Lučke kapetanije Rijeka do 1918. godine. Do izdavanja Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH 2006. godine nastali su tako fondovi: Lučka i pomorsko-zdravstvena deputacija Krk 1868-1918 (HR-DARI-516), Lučki i pomorsko-zdravstveni ured Baška 1863-1918 (HR-DARI-513), Lučka ispostava Volosko 1872-1914 (HR-DARI-302), Lučki ured Crikvenica 1870-1918 (HR-DARI-292), Lučka kapetanija Crikvenica. Ispostava Selce 1898-1918 (HR-DARI-518), Lučka kapetanija Rijeka 1919-1945 (HR-DARI-291), Pomorsko-građevinska sekcija Sušak 1924-1941 (HR-DARI-305), Lučka kapetanija I. reda Sušak 1920-1945 (HR-DARI-294), Lučka kapetanija II. reda Crikvenica 1920-1941 (HR-DARI-295), Lučka kapetanija II. reda Krk 1919-1945 (HR-DARI-296), Lučko zastupništvo Baška 1921-1945 (HR-DARI-297), Lučko zastupništvo Punat 1923-1941 (HR-DARI-300), Lučko zastupništvo Selce 1919-1941 (HR-DARI-298), Lučko zastupništvo Šilo 1923-1941 (HR-DARI-301), Lučko zastupništvo Vrbnik 1921-1941 (HR-DARI-303), Okružni pomorski ured Cres 1922-1945 (HR-DARI-289), Okružni pomorski ured Mali Lošinj 1922-1945 (HR-DARI-290), Obalsko izaslanstvo Mošćenička Draga 1941-1948 (HR-DARI-299), Lučka kapetanija Senj 1943-1945 (HR-DARI-293), Lučko poglavarstvo Crikvenica 1941-1945 (HR-DARI-589), Pomorsko-građevni odsjek Crikvenica 1941-1945 (HR-DARI-595), Lučka postaja Selce hrvatsko 1941-1945 (HR-DARI-591), Lučka postaja Punat 1941-1945 (HR-DARI-592), Lučka postaja Šilo 1941-1945 (HR-DARI-593), Lučka postaja Vrbnik 1941-1945 (HR-DARI-594), Lučka kapetanija Krk 1945-1953 (HR-DARI-517), Lučka kapetanija Rijeka 1945-? (HR-DARI-515), Pomorsko poglavarstvo Sušak 1945-1952 (HR-DARI-596), Lučka ispostava Baška 1945-? (HR-DARI-514), Lučka ispostava Crikvenica 1945- (HR-DARI-590), Lučka ispostava Selce 1945-? (HR-DARI-519), Lučka ispostava Šilo 1949-? (HR-DARI-520) i Inspektorat pomorstva Vojne uprave Jugoslavenske armije Rijeka 1945-1947 (HR-DARI-349). Tijekom revizije fonda u veljači 2013. utvrđeni su njegovi realni količinski pokazatelji.
Način preuzimanja: Preuzeto 1937. iz zgrade bivše Pomorske oblasti, današnje Lučke uprave Rijeka DAR: 26/1937.
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa i pripadajuća abecedna kazala te nekoliko urudžbenih zapisnika Tehničke sekcije. Najveći dio gradiva su opći spisi, a fond još sadrži popise posada, meteorološke dnevnike, brodske dnevnike, spise lučkog povjerenika (Reg. Commesario di porto), ugovore i pravilnike, spise o rekviziciji brodova, spise o Ugarsko-hrvatskom parobrodarskom društvu, spise o lučkim radnicima te nešto izdvojene korespondencije s pomorskim vlastima u Trstu. Među općim spisima najviše je prepiske s višim vlastima i srodnim ustanovama o svakodnevnom lučkom poslovanju u robnom i putničkom prometu, o gradnji i popravcima lučkih postrojenja i infrastrukture, o službeničkim i drugim personalnim pitanjima zaposlenika Lučke kapetanije i pomoraca te o organizaciji i funkcioniranju Lučke kapetanije Rijeka općenito. Među općim spisima se također nalaze i koncepti financijskih, statističkih i drugih poslovnih izvješća.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na kniige i spise. Knjige su u obavijesnom pomagalu prikazane kao jedinstvena serija u redosljednu urudžbeni zapisnici pa kazala, a unutar te podjele po godinama. Spisi su također prikazani kao jedinstvena serija. Na početku su opći spisi poredani po godinama i unutar godine po tekućem rastućem broju urudžbenog zapisnika, a potom slijede popisi posada, meteorološki dnevnici, brodski dnevnici i ostalo gradivo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-48/P - 1 Lučka kapetanija Rijeka (popis)
DARI-48/V - 1 Lučka kapetanija Rijeka (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11718
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica