Facebook
Naziv: Pomorska oblast za Ugarsko - hrvatsko primorje u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-46
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Normativni nazivi: Pomorska oblast za Ugarsko - hrvatsko primorje u Rijeci (1966 - ) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Governo marittimo Fiume (1926 - 1933) (talijanski)
Regio Governo Marittimo per il Litorale ungaro-croato in Fiume (1933 - 1953) (talijanski)
Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko Primorje (1953 - 1964) (hrvatski)
Pomorska oblast Rijeka (1964 - 1966) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: PozUhpuR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Governo Marittimo per il Litorale ungaro-croato in Fiume (talijanski)
Magyar királyi tengerészeti hatósá Fiume (mađarski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 9 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1854 - 1918 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz razdoblja 1854-1870.)
Arhivske jedinica: 151 d/m
Tehničke jedinica: 250 knj. ; 977 kut.
Odgovornost: Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1926. u Zapisniku o pregledu arhiva Pomorske oblasti, dakle one godine kada je osnovan Državni arhiv u Rijeci. U Zapisniku se ističe da gradivo Pomorske oblasti treba smjesta pohraniti u DAR, što je ostvareno 1928. Fond je nadalje evidentiran u prvom pregledu fondova DAR-a iz 1933. pod nazivom R. Governo Marittimo per il Litorale ungaro-croato in Fiume te u Općem inventaru Državnog arhiva u Rijeci iz 1953. pod nazivom Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko Primorje. S prvim osnovnim sređivanjem gradiva započelo se 1954., prvo obavijesno pomagalo za fond, popis, izrađeno je 1964., a 1966. je za fond sastavljen vodič. Gradivo je 1976. preseljeno u drugo spremište, a budući da nije bilo signirano time je ponovno dovedeno u nesređeno stanje. Fond je u vodiču iz 1966. prvi put naveden pod sadašnjim nazivom i s internom oznakom JU - 9. U Vodiču Historijskog arhiva Rijeka iz 1980. i Pregledu arhivskih fondova i zbirki u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. fond je zadržao naziv ali je opisan s ažuriranim brojčanim podacima u odnosu na vodič iz 1966. Nakon preseljenja fonda 2000. godine u nova spremišta DARI u Vodovodnoj ulici, započeto je 2001. njegovo arhivističko sređivanje. Ono je trajalo do 2011. godine, kada je izrađen i objavljen dvojezični, hrvatsko - mađarski, sumarno - analitički inventar. Fond su sredili djelatnici mađarskog Županijskog arhiva Somogy pod vodstvom njegova ravnatelja dr. Bosze Sándora, uz pomoć djelatnika Državnog arhiva u Rijeci.
Način preuzimanja: Najveći dio fonda je preuzet 1928. iz zgrade današnje Lučke uprave Rijeka, fragmenti fonda su preuzeti 1979. od Lučke kapetanije Rijeka (HAR: 100/1979., akvizicija 128).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike prezidijalnih spisa, abecedna i brojčana kazala prezidijalnih spisa, jedno kazalo tuđih prezidijalnih brojeva, urudžbene zapisnike općih spisa, abecedna i numerička kazala općih spisa, kazala tuđih brojeva općih spisa, urudžbene zapisnike i kazala originalnih ugovora te jedno kazalo prijepisa dokumenata i jedan očevidnik spisa iz raznih ministarstava. U fondu su također pohranjeni urudžbeni zapisnici Mađarskog društva za međunarodno pomorsko pravo. Od ostalih knjiga fond sadrži jednu knjigu brodoloma, jednu knjigu prihoda i rashoda, matične knjige brodova, jedan popis brodova duge plovidbe i velikih putničkih brodova, očevidnike kontrola te jedan inventar biblioteke. Fond nadalje sadrži prezidijalne spise, opće spise te izdvojene predmete odnosno gradivo po tematici. Prezidijalni i opći spisi tematski zahvaćaju cjelinu stvarnosti pomorskog života Rijeke i Hrvatskog primorja, u nekim slučajevima i istočne obale Istre, a neizravno i svih ostalih krajeva svijeta s kojim je hrvatsko i ugarsko pomorstvo dolazilo u kontakt. Najviše tih spisa se odnosi na putnički i robni pomorski promet i trgovinu; razvoj, izgradnju i djelatnost luka, brodogradilišta i kupališta; morsku floru, faunu i ribarstvo; pomorsku sanitarnu službu; obrazovanje za pomoračke profesije; pomorstvo u ratnim uvjetima; nacionalno i međunarodno pomorsko pravo, itd. Izdvojeni predmeti najviše sadrže projektnu dokumentaciju luka i lučke infrastrukture te brodogradilišta, zatim spise neriješenih investicija, spise o kontroli brodova, personalne spise, iskaze i prisege namještenika, mobilizacijske spise, zapisnike ispita zapovjednika broda, svjedodžbe brodskih strojara i drugih struka, spise ribarskih potpornih fondova, pedagoške spise Pomorske akademije u Rijeci, spise Udruge riječkih brodara, građevinske i druge ugovore i sporazume, spise o zaplijenjenim brodovima te spise o lučkim pristojbama i taksama. Fond sadrži i dvije kutije spisa Pomorske oblasti iz Trsta iz razdoblja 1854.-1869.
Izlučivanju: U pismohrani je izvršeno izlučivanje dijela najstarijih spisa te u cjelini gradivo za nekoliko registraturnih godišta. Zapisnici o izlučivanju nisu sačuvani (vidi Zapisnik o pregledu arhiva Pomorske oblasti od 17. rujna 1926.). U DAR-u je 2013. zapisnički izlučeno oko 1,4 d/m gradiva (DAR: Klasa UP/I 036-04/13-01/12).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije Knjige, Prezidijalni spisi, Opći spisi i Gradivo po tematici. Serije nadalje nisu razvrstane na podserije nego je gradivo, ovisno o važnosti, popisano do razine razreda odnosno predmeta. Serija Knjige razvrstana je na više sadržajnih cjelina, a unutar njih predmeti su poredani kronološki. Prezidijalni i opći spisi su razvrstani primarno na godine te unutar godina na razrede i brojeve u tekućem rastućem nizu. Gradivo po tematici je sređeno po sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: mađarski ; talijanski ; hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-46/AI - 1 Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (Magyar Kiralyi Tengereszeti Hatosag iratai) (analitički inventar)
DARI-46/P - 1 Pomorska oblast za ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (popis)
DARI-46/V - 1 Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 7: Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-hrvatsko primorje
HR-DARI- 47: Lučki ured Bakar
HR-DARI- 48: Lučka kapetanija Rijeka
HR-DARI- 143: Pomorska akademija u Rijeci
HR-DARI- 292: Lučki ured Crikvenica
HR-DARI- 518: Lučka kapetanija Crikvenica. Ispostava Selce
HR-DARI- 784: Zbirka nacrta lučke infrastrukture, suprastrukture i brodova
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 225
Bősze Sándor, prijevod na hrvatski Dolinar Erzsébet-Maria. Inventar fonda Pomorska oblast za Ugarsko-hrvatsko primorje u Rijeci 1870.-1918., Magyar Kiralyi Tengereszeti Hatosag iratai 1870-1918, Državni arhiv u Rijeci i Somogy Megyei Leveltar Kaposvar, 2011. ,
Perroni, Felice. Inventario generale delle carte conservate nel R. Archivio di Stato di Trieste e nella Sezione d'Archivio di Stato di Fiume, Trieste: R. Archivio di Stato di Trieste, 1933, .str. 112
***. Opći inventar Državnog arhiva u Rijeci, Rijeka: Državni arhiv u Rijeci, 1953, .str. 364
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 527
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 115-116
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 39, 911
Identifikator: HR-DARI/AJ 11716
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica