Facebook
Naziv: Lučki ured Bakar (fond)
Signatura: HR-DARI-47
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: LuB (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ufficio di Porto Buccari (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 11 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1802 - 1918 (Iz funkcionalnih razloga u fondu je i nešto gradiva iz 1802. godine te iz razdoblja 1919-1921.)
Arhivske jedinica: 18.50 d/m
Tehničke jedinica: 120 knj. ; 163 kut.
Odgovornost: Lučki ured Bakar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se nakon preuzimanja gradiva 1961. prvi put spominje u nepubliciranom vodiču kroz fondove DAR-a iz 1966. godine, pod nazivom Lučka kapetanija Bakar (Capitanato del Porto - Buccari), s internom oznakom JU - 11. Sadržavao je 53 svezaka knjiga i 218 svežanja spisa iz razdoblja 1808-1943. U to vrijeme fond je bio osnovno sređen, a uskoro je za nj izrađen i privremeni inventar tj. popis gradiva. Spisi su iz svežnjeva kasnije prebačeni u kutije ali pritom nije izrađeno novo obavijesno pomagalo tako da stari inventar poslije toga nije više bio upotrebljiv. Tijekom tog preslagivanju fonda izlučeno je 38 svezaka knjiga i nepoznat broj svežnjeva. Nadalje se fond, s rasponom godina 1827-1943 i količinom od 15 knjiga i 185 kutija, spominje u Vodiču Historijakog arhiva Rijeka iz 1980. i publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Nakon novog preuzimanja gradiva 1995. godine započeta je arhivistička obrada fonda. Godine 2000. za fond je izrađen sumarni inventar, koji je 2001. dobio dodatak za naknadno pronađeno gradivo. Tijekom sređivanja je prvotno jedinstveni fond podijeljen na dva zasebna, predmetni fond pod nazivom Lučka kapetanija Bakar s gradivom od 1802. do 1918. i fond Lučka kapetanija II. reda Bakar, s gradivom od 1918. do 1941. godine (HR-DARI-490). U Pregledu arhivskih fondova i zbirki RH iz 2006. fond je dobio primjereniji naziv s obzirom na najtrajniji i posljednji izvorni naziv stvaratelja gradiva.
Način preuzimanja: Veći dio fonda je preuzet 1961. od Lučke kapetanije Bakar, a manji u dva navrata 1995. godine od Lučke kapetanije Rijeka, Lučkog odjeljka Bakar. Akvizicije 4 (1961), 260 (1995) i 261 (1995).
Sadržaj jedinice: Od temeljnih registraturnih pomagala fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa i pripadajuća kazala (nekompletno). Nadalje sadrži dva imenska kazala pomoraca te jedno kazalo brodova i jedno kazalo robe, očevidnike izdanih pomorskih knjižica i pripadajuća kazala, jedan upisnik dezertera, jedan očevidnik kvalificiranih kormilara, popise brodskih posada, dva upisnika brodova, upisnike dolazaka i odlazaka brodova i druge lučke dnevnike, brodske dnevnike i dnevnike prijevoznika, blagajničke dnevnike i drugu finanicijsku dokumentaciju, dokumentaciju materijalnog knjigovodstva, očevidnike Pomorske uboške zaklade, jedan upisnik prometa stoke i stočnih proizvoda te meteorološke dnevnike. Opći spisi čine glavninu fonda, a nakon njih popisi brodskih posada. Fond također sadrži jedan popis ulovljene tune i palamide u Bakarskom zaljevu, jedan popis tereta na brodu Grad Bakar, razne pomorske normalije i odluke, zapisnike sjednica Trgovačke i obrtničke komore u Senju, jedno godišnje izvješće Glavnog odbora školske udruge za činovnike, spise u svezi osiguranja pomoraca u slučaju bolesti te statistike o prometu u luci Rijeka. Od tiskovina fond sadrži veći broj Pregleda stanja i područne nadležnosti konzularnih ureda Austro-ugarske u stranim državama te Popise ratnih i trgovačkih brodova i njihovih prepoznatljivih znakova (po pojedinim državama). Među općim spisima najviše je prepiske s višim vlastima i srodnim ustanovama o svakodnevnom lučkom poslovanju u robnom i putničkom prometu, o gradnji i popravcima lučkih postrojenja i infrastrukture, o službeničkim i drugim personalnim pitanjima zaposlenika Lučke uprave i pomoraca te o organizaciji i funkcioniranju Lučkog ureda općenito. Među općim spisima se također nalaze i koncepti financijskih, statističkih i drugih poslovnih izvješća izrađeni na zahtjev viših vlasti.
Izlučivanju: Nezapisnički je izlučeno 38 svezaka knjiga i nepoznata količina spisa.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dvije cjeline, gradivo sređeno 2000. i gradivo sređeno naknadno 2001. godine. Gradivo sređeno 2000. razvrstano je na 8 serija knjiga s više podserija i jednu jedinstevnu seriju Opći spisi. Tih 8 serija knjiga su: 1. Urudžbeni zapisnici i kazala, 2. Popisi pomoraca s podserijama Popisi izdanih pomorskih knjižica, Popisi dezertera i Popisi brodskih posada, 3. Brodovi s podserijama Upisnici brodova, Dolasci i odlasci brodova, Brodski dnevnici i Dnevnici prevoznika, 4. Računovodstvo i financije, 5. Popisi robe i opreme - inventari, 6. Pomorska uboška zaklada, 7. Evidencije o stoci i stočnim proizvodima i 8. Meteorološki dnevnici. Opći spisi razvrstani su po pojedinim ustrojbenim cjelinama stvaratelja odnosno kronološki po godinama u razdobljima u kojima je stvaratelj djelovao samo kao jedna organizacijska cjelina. Unutar godine spisi su sređeni po broju urudžbenog zapisnika u tekućem rastućem nizu. Gradivo sređeno naknadno 2001. godine razvrstano je na serije i podserije prema planu važećem za gradivo sređeno 2000. s još jednom, drugom, serijom spisa nazvanom Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski (uredovni spisi stvaratelja); hrvatski (samo neki pristigli spisi i prilozi); njemački (samo neki pristigli spisi i prilozi)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je mjestimično oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-47/P - 1 Lučka kapetanija Bakar (popis)
DARI-47/SI - 1 Lučka kapetanija Bakar (sumarni inventar)
DARI-47/V - 1 Lučka kapetanija Bakar (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11717
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica