Facebook
Naziv: Financijska intendantura u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-62
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: FiR (hrvatski)
Usporedni nazivi: Intendenza di Finanza di Fiume (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 55 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1924 - 1946
Arhivske jedinica: 17.90 d/m
Tehničke jedinica: 158 svež ; 1 kut.
Odgovornost: Financijska intendatura u Rijeci (stvaratelj)
Povijest jedinice: Predmetno gradivo se prvi put spominje 1930. vezano uz škartiranje u registraturi, a nakon toga 1932. kada je Arhiv vodio dopisivanje u svezi preuzimanja gradiva Intendanture u svoja spremišta. Godine 1933. preuzeto je 209 volumena za godine 1842-1924, a 1934. još 17 svežanja spisa. Nije jasno na što se u stvari odnose podatci o preuzimanju 1933. jer u Općem inventaru DARI iz 1953. godine, gdje se fond prvi put spomnje, nema spomena gradiva iz razdoblja prije 1923. Nešto kasnije, u izvješću o radu DARI za razdoblje 1951-1955 zabilježeno je da je "... Arhiv preuzeo arhivalije financija Rijeke", također bez detaljnijeg navođenja količina, razdoblja i sadržaja gradiva. Kod potonjeg navoda također nije jasno da li je riječ o predmetnom fondu ili o fondu Općinsko računovodstvo Rijeka (HR-DARI-61). Godine 1960. izvršeno je u DARI komisijsko izlučivanje nepotrebnog gradiva ovog fonda te fonda Pokrajinska administracija Kvarnera (HR-DARI-565). U zapisniku o izlučivanju navedeni su samo pojedini sadržaji gradiva koje se namjerava izlučiti, bez vremenskih i količinskih podataka. Fond se nadalje spominje u Vodiču HAR-a iz 1980., tada prvi put s internom oznakom JU - 55, potom u publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te u Pregledu arhivskih fondova i zbirki R Hrvatske iz 2006. Količinski podaci o fondu u navedenim publikacijama variraju. Sadašnji pokazatelji utvrđeni su nakon revizije fonda u svibnju 2012.
Način preuzimanja: HAR: opći spisi 211/1932. i 213/1956. i HAR: god. 1943., statistika za godine 1933. i 1934.
Sadržaj jedinice: Najveći dio fonda se odnosi na gradivo ratnih šteta nastalih, uglavnom, tijekom Drugog svjetskog rata. Riječ je o dosjeima prijavitelja ratnih šteta, s dokumentacijom o utvrđivanju njihove visine i isplatama odšteta. Osim velikog broja standardnih dosjea serija sadrži po jedan svežanj spisa o štetama nastalim u vrijeme D'Annunzijeve okupacije Rijeke 1919-1920, štetama koje se odnose na državljane bivše Jugoslavije nakon 1941. godine, štetama nastale u rujnu 1943. u vrijeme kapitulacije Italije te štetama koje su prouzrokovale postrojbe njemačke vojske. Prema količinama gradiva, druga najveća serija je gradivo blagajne za depozite i zajmove, među kojem se jedan svežanj odnosi na depozite Židova. Fond nadalje sadrži nešto kabinetskih spisa, među kojima su izdvojeni oni o neprijateljskoj jugoslavenskoj imovini te spisi o državnim interesima u rafineriji nafte R.O.M.S.A. Jedan svežanj sadrži spise i nacrte u svezi gradnje i održavanja zgrada za državne činovnike poduzeća I.N.C.I.S., a jedan spise u svezi oporezivanja Parobrodarskog društva "Adria". Gradivo se odnosi na cijelu Kvarnersku pokrajinu te na bivša jugoslavenska područja anektirana 1941.
Izlučivanju: Zabilježen je postupak izlučivanje 1930. u registraturi i 1960. u DARI.
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Fond je u cijelosti nesređen, no razvidne su sljedeće serije: kabinetski spisi, dosjei ratnih šteta, dosjei depozita i zajmova te izdvojeni predmeti. Dosjei su, u pravilu, registraturno sređeni po broju prijave.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11732
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica