Facebook
Naziv: Kotarski narodni odbor Fužine (fond)
Signatura: HR-DARI-69
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KNOF (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1946
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Kotarski narodni odbor Fužine (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, kamo je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1946. godine. Preuzeto je u DAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela preuzetog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959 s internom oznakom JU-22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Fond 69 (Kotarski narodnooslobodilački odbor Fužine) razdijeljen je potom 2005. godine tijekom pripreme publikacije Pregled arhivskih fondova i zbirki u RH, sukladno klasifikaciji fondova u RH, na fondove Kotarski narodnooslobodilački odbor Fužine 1944-1945 (HR-DARI-598) i Kotarski narodni odbor Fužine 1945-1946 (HR-DARI-69).
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici. Fond nadalje sadrži jednu knjigu blagajne, zapisnike kotarske skupštine, proračunske i druge financijske spise, popis uposlenih radnika u svezi razreza poreza na dohodak, popise isplaćenih pomoći žrtvama rata te iskaze primanja i izdavanja krumpira. Sadržaji se odnose na područje općina Fužine, Lič, Lokve Mrkopalj i Vrata.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen, zajedno s fondom Kotarski narodnooslobodilački odbor Fužine, kao jedna serija unutar zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru. Gradivo je osnovno podijeljeno na knjige i spise, a unutar te dvije grupe gradivo je sređeno po važnosti sadržaja odnosno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dosta mehanički oštećeno, a znatna su i oštećenja od vlage.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjige 198-201 i dio spisa u kutiji 95.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11739
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica