Facebook
Naziv: Općinski narodnooslobodilački odbor Fužine (fond)
Signatura: HR-DARI-71
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ONOOF (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.16 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1.50 kut.
Odgovornost: Općinski narodnooslobodilački odbor Fužine (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je do 1978. bilo pohranjeno u pismohrani Skupštine općine Delnice, kamo je dospjelo slijedništvom nakon prestanka rada stvaratelja 1945. godine. Preuzeto je u DAR 1978. zajedno s gradivom više desetaka stvaratelja s područja Gorskog kotara od kraja 19. stoljeća do 1959. Nakon preuzimanja oblikovan je od većeg dijela preuzetog gradiva zbirni fond Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru 1943-1959 s internom oznakom JU - 22, za koji je 1981. izrađen sumarni inventar. Zbirni fond je rasformiran na devet zasebnih fondova tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SRH iz 1984. Riječ je o fondovima HR-DARI-69, 71, 72, 74, 75, 80, 81, 84 i 88. Tijekom priprema Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, koji je objavljen 2006., stvoren je pod oznakom HR-DARI-71 zbirni fond Općinski narodnooslobodilački odbori u Gorskom kotaru od gradiva 13 općinskih narodnooslobodilačkih odbora iz Gorskog kotara, među kojima je bio i predmetni ONOO Fužine. Taj zbirni fond je poslije rasformiran na fondove za svaki pojedini općinski narodnooslobodilački odbor. Jedan spis ovog fonda iz 1944. preuzet je 2007. od HDA.
Način preuzimanja: Preuzeto 1978. od Skupštine općine Delnice (HAR: 138/78, akvizicija br. 120), jedan spis je preuzet 2007. od HDA (DARI: Klasa 612-06/07-01/09, akvizicija br. 343).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži jedan urudžbeni zapisnik i spise iz vremena Drugog svjetskog rata i prvih mjeseci poraća. Među spisima prevladava opća prepiska odnosno opći spisi. Oni sadrže okružnice i druge normativne spise viših vlasti, petnaestodnevna izvješća o političkoj, gospodarskoj i socijalnoj situaciji u općini, opće iskaze stanovništva i posebne iskaze po profesijama (činovnici, obrtnici, šumarski radnici i tehničari, željezničari i drugi), iskaze poljoprivrede, stočarstva, mlinova i vodenica, spise u vezi opskrbe pučanstva i sabirnih akcija za vojsku i postradale, spise o kretanju stavovništva, rekvizicijama, jedan iskaz napuštenih javnih i privatnih zgrada, spise u vezi izdavanja građevinskog materijala i popravaka kuća, nekoliko spisa o proglašenju ratnih zločina i slično. Sačuvano je i nešto spisa Upravnog odjela, među kojima su iskazi činovnika i vlasnika bicikala, nekoliko proglašenja narodnim neprijateljem i svjedodžaba o imovinskim prilikama i ponašanju pojedinaca te nekoliko obrtnica. Među izdvojenim predmetima su zapisnici Gospodarske i Prehrambene komisije, promidžbeni materijali, izvješća, statistike, uputstva, potvrde i drugo.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi fonda sređeni su kao podfond unutar strukture zbirnog fonda Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru, sa serijama: 1. Opći spisi, 2. Opći spisi Upravnog odjela i 3. Izdvojeni predmeti. Jedina sačuvana knjiga prikazana je među knjigama Kotarskog narodnog odbora Fužine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, mjestimično je mehanički oštećeno.
Obavijesna pomagala: DARI-69/SI - 1 Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Kotarski narodni odbori u Gorskom kotaru" na predmetni fond se odnose knjiga 202, kutija 96 i dio kutije 97.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11741
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica