Facebook
Naziv: Narodni odbor I. rajona - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-90
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NORR(1.) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 16 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 5.50 d/m
Tehničke jedinica: 30 knj. ; 39 kut.
Odgovornost: Narodni odbor I. Rajona - Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1952. preuzeo Gradski narodi odbor Rijeka, a 1960. ga je DAR-u predao kotarski Sekretarijat za opću upravu, zajedno s gradivom još pet stvaratelja s područja Rijeke i Sušaka (fondovi HR-DARI-86, 91, 92, 323 i 586). Sav materijal je prilikom preuzimanja bio provizorno popisan. Godine 1964. je za preuzete arhivalije izrađen ulazni inventar, 1966. vodič, a 1978. je od gradiva svih šest stvaratelja oblikovan zbirni fond i izrađen zajednički sumarni inventar pod nazivom "Narodni odbori u Rijeci" i internom oznakom JU-16. Zbirni fond je rasformiran tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te su od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni s gradivom od 1947. do 1952. i fondovi Narodni odbor grada Rijeke (HR-DARI-86), Narodni odbor II. rajona Rijeka (HR-DARI-91) i Narodni odbor III. rajona Rijeka (HR-DARI-92).
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1960. od Narodnog odbora kotara Rijeka (DAR br. 52/60, vidi dosje fonda HR-DARI-86).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala su sačuvani povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici te pripadajuća imenska kazala za potonje. Djelomično su sačuvana odjelna registraturna pomagala za Odjel rada, Socijalno-zdravstveno povjereništvo i Stambeni odjel. Fond nadalje sadrži povjerljive i opće spise, odjelne spise Privrednog odsjeka, Povjereništva rada, Povjereništva trgovine i opskrbe, Odsjeka komunalnih poslova, Povjereništva za narodno zdravlje i socijalno staranje, Povjereništva prosvjete te Stambenog odjela. Također sadrži zapisnike sjednica narodnog odbora, izvršnog odbora i nekih savjeta, matične knjige radnika i službenika, rješenja Komisije za prekršaje te knjige ovjere dokumenata. Povjerljivi spisi sadrže najviše okružnice viših vlasti o talijanskim optantima, prebivalištu i dozvolama boravka općenito, opskrbi stanovništva, cijenama živežnih proizvoda, radu i radnim odnosima, itd. Osim toga, među povjerljivim spisima ima i upravnih akata o optantima, dosta administrativno-kaznenih postupaka protiv radnika zbog napuštanja posla te disciplinskih postupaka protiv službenika, nešto političkih i općih karakteristika pojedinaca, nešto upravnih akata u svezi eksproprijacija i nacionalizacija, jedan predmet o inspekcijskom pregledu poduzeća 3. Maj zbog pojave nezadovoljstva radnika, popis učenika u privredi, jedan pregled službenika po političkoj pripadnosti (član KP ili ne). Također ima i dosta vojnih spisa (pozivi na vojne vježbe, novačka pitanja i slično). Među općim spisima također je dosta okružnica viših tijela iz svih oblasti društvenog života na komunalnoj razini. Od upravnih vlastitih i dostavljenih akata najviše ima rješenja iz područja stambenih odnosa (iselenja i uselenja u poslovni ili stambeni prostor), komunalnih poslova i male privrede (obrtnice, dozvole za vođenje trgovine i sl.), socijalno-zdravstvene zaštite te imovinsko-pravnih poslova (najviše u svezi optanata kao i kod povjerljivih spisa). Opći spisi također sadrže dosta personalija namještenika i radnika lokalne privrede te nešto financijskih spisa (isplate, računi, troškovnici i sl.).
Izlučivanju: Obavljeno zapisnički u Historijskom arhivu u Rijeci 1977. (podaci u dosjeu fonda HR-DARI-92).
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i u obavijesnom pomagalu opisan kao jedan od podfondova zbirnog fonda Narodni odbori u Rijeci. Ima sljedećih sedam serija: 1. Povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici i kazala, 2. Posebni urudžbeni zapisnici, 3. Ostale knjige, 4. Povjerljivi spisi, 5. Opći spisi, 6. Izdvojeni predmeti, 7. Spisi vođeni po posebnim urudžbenim zapisnicima. Serija 6 (izdvojeni predmeti) ima sedam podserija: 6.1. Privredni odsjek, 6.2. Povjereništvo trgovine i opskrbe, 6.3. Odsjek komunalnih poslova, 6.4. Povjereništvo za narodno zdravlje i socijalno staranje, 6.5. Povjereništvo prosvjete, 6.6. Zapisnici sjednica NO I. rajona i ostala sjednička dokumentacija, 6.7. Rješenja Komisije za prekršaje. Serija 7 (spisi vođeni po posebnim urudžbenim zapisnicima) ima dvije podserije: 7.1. Povjereništvo rada i 7.2. Stambeni odjel. Unutar serija i podserija gradivo je sređeno po sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su manja mehanička oštećenja. Jače su oštećeni uvezi knjiga, a strojopisne kopije su slabo čitljive. Gradivo nije tehnički sređeno, nisu izvađene metalne spajalice, koje su djelomično hrđave.
Obavijesna pomagala: DARI-86/SI - 1 Narodni odbori u Rijeci (sumarni inventar)
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i nešto gradiva iz 1947. U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori u Rijeci" na predmetni fond se odnose knjige 146-175b i kutije 367-405.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11758
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica