Facebook
Naziv: Narodni odbor II. rajona - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-91
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NORR(2.) (hrvatski)
Usporedni nazivi: Comitato Popolare II. Rione - Fiume (1948 - 1952) (talijanski)
Razdoblje: 1947 - 1952
Arhivske jedinica: 7.80 d/m
Tehničke jedinica: 42 knj. ; 65 kut.
Odgovornost: Narodni odbor II. rajona - Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1952. preuzeo Gradski narodi odbor Rijeka, a 1960. ga je DAR-u predao kotarski Sekretarijat za opću upravu, zajedno s gradivom još pet stvaratelja s područja Rijeke i Sušaka (fondovi HR-DARI-86, 90, 92, 323 i 586). Sav materijal je prilikom preuzimanja bio provizorno popisan. Godine 1964. je za preuzete arhivalije izrađen ulazni inventar, 1966. vodič, a 1978. je od gradiva svih šest stvaratelja oblikovan zbirni fond i izrađen zajednički sumarni inventar pod nazivom "Narodni odbori u Rijeci" i internom oznakom JU-16. Zbirni fond je rasformiran tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te su od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni s gradivom od 1947. do 1952. i fondovi Narodni odbor grada Rijeke (HR-DARI-86), Narodni odbor I. rajona Rijeka (HR-DARI-90) i Narodni odbor III. rajona Rijeka (HR-DARI-92).
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1960. od Narodnog odbora kotara Rijeka (DAR br. 52/60, vidi dosje fonda HR-DARI-86).
Sadržaj jedinice: Opći i povjerljivi urudžbeni zapisnici s pripadajućim kazalima, urudžbeni zapisnik Personalnog ureda, matična knjiga službenika, knjige stalnog biračkog popisa, jedan upisnik pridošlih i otišlih birača te knjige ovjere dokumenata. Nadalje, fond sadrži statusnu dokumentaciju i normativne akte stvaratelja, zapisnike sjednica Narodnog odbora, zapisnike sjednica Izvršnog i Upravnog odbora, zapisnike odjelnih sastanaka i komisija, izdvojene upravne i sudske akte, opće i povjerljive spise, odjelne spise Kontrolne komisije, Odsjeka industrije i obrta, Odsjeka trgovine i opskrbe, Povjereništva financija, Povjereništva rada, Povjereništva za socijalno staranje, Stambenog i Zdravstveno-socijalnog odjela te spise Komisije za prekršaje. Fond također sadrži fragmente gradiva prednika, Narodnog odbora IV. rajona Rijeka. Među izdvojenim upravnim i sudskim aktima je, iz vlastitog djelokruga, najviše upravnih akata iz stambenih poslova (dodjele i oduzimanje stambenog prostora), poslova skrbništva, (postavljanje skrbnika nad odsutnim i maloljetnim osobama vezano uz posljedice rata i veliku emigraciju stanovništva), akata inspekcije rada, akata u svezi vojne obveze, nešto zapisnika zakletvi povodom primanja u jugoslavensko državljanstvo i sl. Iz djelokruga drugih tijela vlasti ima dosta okružnica, kopija rješenja povjerenstava GNO Rijeka, kopija sudskih akata u vezi nacionalizacije nekretnina, akata u vezi reguliranja građanskih stanja (državljanstvo, prebivalište, upisi u matične knjige i sl.), obrtnica, itd. Povjerljivi spisi najviše sadrže normalije i akte o tzv. narodnoj imovini i posebno o imovini optanata, iskaze o kadrovima, personalije i općenito spise o problematici radne snage, neke porezne akte, okružnice i druge spise u svezi poljoprivredne proizvodnje, prometa i otkupa poljoprivrednih proizvoda, spise o opskrbi pučanstva i raspodjeli racioniranih proizvoda općenito, spise iz vojnog djelokruga, akte o primitku u jugoslavensko državljanstvo, prijavne listove za registraciju vozila, itd. Opći spisi sadrže dosta potvrda i informacija o građanskim stanjima i kretanju pojedinaca, razne personalije - najviše o plaćama i raspoređivanju na posao, financijske i blagajničke spise, potvrde o plaćenom porezu, molbe za dodjelu stana, razne podneske građana - najviše u vezi problematike stanovanja i opskrbe. Među općim spisima ima i nešto molbi za pomilovanje, uglavnom iz 1947.
Izlučivanju: Obavljeno zapisnički u Historijskom arhivu u Rijeci 1977. (podaci u dosjeu fonda HR-DARI-92).
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan kao jedan od podfondova zbirnog fonda Narodni odbori u Rijeci. Ima sljedećih sedam serija: 1. Povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici i kazala, 2. Posebni urudžbeni zapisnici i kazala, 3. Ostale knjige, 4. Povjerljivi spisi, 5. Opći spisi, 6. Izdvojeni predmeti, 7. Spisi vođeni po posebnim urudžbenim zapisnicima. Serija 7 ima dvije podserije: 7.1. Povjereništvo rada i 7.2. Stambeni odjel. Unutar serija i potserija gradivo je sređeno po sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su manja mehanička oštećenja. Jače su oštećeni uvezi knjiga, strojopisne kopije su slabo čitljive. Gradivo nije tehnički sređeno, nisu izvađene metalne spajalice, koje su djelomično hrđave.
Obavijesna pomagala: DARI-86/SI - 1 Narodni odbori u Rijeci (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori u Rijeci" na predmetni fond se odnose knjige 175-217a i kutije 406-470.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11759
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica