Facebook
Naziv: Narodni odbor III. rajona - Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-92
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NORR(3.) (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 9 d/m
Tehničke jedinica: 28 knj. ; 77 kut.
Odgovornost: Narodni odbor III. rajona - Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je nakon ukidanja stvaratelja 1952. preuzela pismohrana Narodnog odbora kotara Rijeka. Godine 1960. DAR-u ga je predao Sekretarijat za opću upravu NOK-a, zajedno s gradivom još pet stvaratelja s područja Rijeke i Sušaka (fondovi HR-DARI-86, 90, 91, 323 i 586). Arhivalije su prilikom preuzimanja provizorno popisane. Godine 1964. je izrađen ulazni inventar za preuzeto gradivo, 1966. vodič a 1978. je od gradiva svih šest stvaratelja oblikovan zbirni fond s internom oznakom JU-16 te izrađen zajednički sumarni inventar pod nazivom "Narodni odbori u Rijeci". Zbirni fond je rasformiran tijekom pripreme publikacije Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u SR Hrvatskoj iz 1984. te su od njega oblikovana četiri zasebna fonda, predmetni, tada s gradivom od 1945. do 1952. te fondovi Narodni odbor grada Rijeke (HR-DARI-86), Narodni odbor I. rajona Rijeka (HR-DARI-90) i Narodni odbor II. rajona Rijeka (HR-DARI-91). Dva upisnika šegrta te dvije matične knjige radnika, službenika, ustanova i poduzeća s područja nadležnosti stvaratelja ovog fonda preuzete su 2004. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki RH, koji je objavljen 2006., iz predmetnog fonda je izdvojeno gradivo Gradskog narodnog odbora Sušak 1945.-1947. te od njega oblikovan zaseban fond pod oznakom HR-DARI-586.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1960. od Narodnog odbora kotara Rijeka i 2004. od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji (DAR br. 52/60 i Klasa: 036-05/04-02/17).
Sadržaj jedinice: Od registraturnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici općih i povjerljivih spisa, imenska kazala urudžbenih zapisnika općih spisa te jedan urudžbeni zapisnik Povjereništva rada. Fond nadalje sadrži zapisnike sjednica Narodnog odbora i njegovog Izvršnog odbora, opće i povjerljive spise, odjelne spise Kontrolne komisije, Tajništva, Socijalnog odjela, Odjela rada, Prosvjetnog odjela, Povjereništva komunalnih poslova, Povjereništva za stambene poslove, Financijskog odjela i Vojnog odsjeka, zatim izdvojene spise o obrtu i zadrugama, jedan očevidnik šegrta koji imaju ugovor o naukovanju s pripadajućim kazalom, jednu matičnu knjigu radnika i službenika, jednu matičnu knjigu ustanova i poduzeća III. rajona, knjige ovjere dokumenata te jednu knjigu blagajne. Među malobrojnim povjerljivim spisima najviše je okružnica i dopisa viših vlasti u vezi reguliranja građanskih stanja Nijemaca i stranaca općenito te imovinsko - pravnih stvari (među inim o optantskoj i židovskoj imovini). Također ima dosta spisa u vezi reguliranja vojne obveze i novačenja, personalija i moralno - političkih karakteristika pojedinaca, jedan veći spis o inventarizaciji i opskrbi petrolejem, jedan predmet o eksproprijaciji nekretnina za potrebe brodogradilišta Žurkovo u Kostreni te nekoliko popisa poduzeća i ustanova lokalnog, republičkog i saveznog značaja. Među općim spisima ima najviše potvrda i informacija o fizičkim i pravnim osobama, koje je stvaratelj prikupljao i dostavljao na zahtjev viših vlasti i građana, spisa s podacima u svezi ubiranja poreza i trošarina te raznih okružnica viših vlasti. Ima i nešto personalija, obrtnih dozvola i dozvola za obavljanje nekih uslužnih zanimanja, odobrenja za kupoprodaju, spisa u vezi organizacije raznih komunalnih poslova te kopija sudskih akata.
Izlučivanju: Obavljeno zapisnički u Historijskom arhivu u Rijeci 1977. (podaci u dosjeu fonda).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je, zajedno s fondom Gradski narodni odbor Sušak, sređen i opisan kao jedan od potfondova zbirnog fonda Narodni odbori u Rijeci. Ima sljedećih devet serija: 1. Povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici i kazala, 2. Posebni urudžbeni zapisnici i kazala, 3. Ostale knjige, 4. Povjerljivi spisi, 5. Opći spisi, 6. Izdvojeni predmeti, 7. Spisi vođeni po posebnim urudžbenim zapisnicima, 8. Spisi Financijskog odjela i 9. Spisi Vojnog odsjeka. Serija 6 ima četiri potserije: 6.1. Tajništvo, 6.2. Zapisnici sjednica Narodnog odbora i Izvršnog odbora, 6.3. Spisi Rad i radni odnosi i Socijalni odjel i 6.4. Obrtničke zadruga. Četiri potserije ima i serija 7: 7.1. Kontrolna komisija, 7.2. Prosvjetni odjel, 7.3. Povjereništvo komunalnih poslova i 7.4. Povjereništvo za stambene poslove. Unutar serija i potserija gradivo je sređeno po sadržajnim cjelinama, a unutar njih kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2023
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, zamijećena su manja mehanička oštećenja. Jače su oštećeni uvezi knjiga, a strojopisne kopije su nekvalitetne i slabo čitljive. Gradivo nije do kraja tehnički sređeno, nisu izvađene metalne spajalice, koje su djelomično hrđave.
Obavijesna pomagala: DARI-86/SI - 1 Narodni odbori u Rijeci (sumarni inventar)
Opća napomena: U sumarnom inventaru zbirnog fonda "Narodni odbori u Rijeci" na predmetni fond se odnose knjige 218, 225-233, 236-243b i 245-253b te kutije 514-567, 573-578 i 605-620.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11760
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica